De Unie


Laatste Nieuws
Uitzendbranche kampt met hoog ziekteverzuim

Culemborg, 22 mei 2003 - Het ziekteverzuim van uitzendkrachten is hoger dan van vaste werknemers. In de uitzendsector bedraagt het ziekteverzuim gemiddeld 8,3 procent, terwijl dit in andere sectoren gemiddeld 6,1 procent is. Als uitzendkrachten eenmaal ziek zijn, belanden zij vaker in de WAO dan vaste werknemers. Het instroompercentage voor uitzendkrachten in vaste dienst bij het uitzendbureau bedraagt 1,5 procent en voor kort werkende uitzendkrachten 2 procent, terwijl dit voor vaste werknemers 1,3 procent bedraagt.

Dit blijkt uit het onderzoek Aard en oorzaken ziekteverzuim uitzendbranche, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), FNV-Bondgenoten, CNV-Dienstenbond en De Unie door het onderzoeksbureau ECORYS-NEI is uitgevoerd.

Het ziekteverzuim in de uitzendbranche kost jaarlijks 640 miljoen euro. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is meer aandacht te besteden aan het onderhouden van contact met zieke uitzendkrachten door UWV en arbodiensten en het inzetten van reïntegratiemiddelen. Om het ziekteverzuim in deze sector terug te dringen wordt gewerkt aan het afsluiten van een arboconvenant voor 1 juli 2003.

Ziekteverzuim blijkt samen te hangen met motivatie, geslacht en leeftijd. Ook melden uitzendkrachten zich eerder ziek. Daarnaast spelen ook sector, etniciteit en het hebben van een arbeidshandicap een rol. De specifieke samenstelling van de uitzendpopulatie (veel vrouwen, jeugdigen, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap) verklaren voor een groot deel het hoge ziekteverzuim in de uitzendbranche. Uitzendkrachten in de zorg- en welzijnssector, de groot- en detailhandel en het vervoer zijn vaker ziek dan hun collegas in andere sectoren. In de metaal, horeca en overige industrie zijn uitzendkrachten minder vaak ziek.

De volledige tekst van het rapport Aard en oorzaken ziekteverzuim staat op de internetsite van het ministerie van SZW (klikken op "Officiële publicaties" in de rechter knoppenbalk).