De Unie


Laatste Nieuws
Unieleden positief over afspraken Zurich en SNS

Capelle a/d IJssel, 22 mei 2003 De Unieleden zijn positief over het pakket sociaal maatregelen dat de sociale gevolgen moet opvangen die voortvloeien uit de overname van Nederlandse Zurich activiteiten door SNS Reaal Groep. Zurich Financial Services en SNS Reaal Groep hebben vanochtend bekend gemaakt dat zij tot overeenstemming zijn gekomen over de overname door SNS van de Nederlandse activiteiten van Zurich op het gebied van hypotheken en de particuliere en kleinzakelijke schademarkt.

De overname heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemers van Zurich, die met uitzondering van de buitendienst in het centrum van Den Haag werken. Hun arbeidsplaatsen worden geïntegreerd in de organisatie van SNS Reaal dochter Hooge Huys. Dat gaat gepaard met verplaatsing van het werk naar Alkmaar (leven en hypotheken), Zoetermeer (schade-activiteiten), Utrecht (collectief leven en centrale functies) en in enkele gevallen naar Den Bosch. Ook kunnen op termijn gevolgen optreden voor de werknemers van Zurich dochter Forum Verzekeringen in Maastricht.

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een Convenant, waarvan het Sociaal Plan en het Pakket Mobiliteitsbevorderende Maatregelen van SRG onderdeel uitmaken. Om de overgang te versoepelen is er een speciaal pakket aanvullende maatregelen afgesproken met daarbij een Sociaal Fonds. Dit om de effecten van de toegenomen reisafstand en kosten, de positie van oudere werknemers, en extra voorzieningen om herplaatsing binnen de SNS Reaal organisatie respectievelijk bij werkgevers in de regio waarin betrokken wonen, op te vangen. SRG heeft toegezegd om bij eventuele uitbreiding van activiteiten in de Haagse regio zoveel mogelijk Zurich medewerkers te herplaatsen.

Een overgrote meerderheid (ca. 80%) van de Unieleden is positief over het pakket maatregelen. Ongeveer eenderde van de leden heeft echter geen stem uitgebracht. Dat wijst erop dat de grote onzekerheid waaraan de werknemers blootstaan op individueel niveau weet men namelijk nog niet wanneer/waar men geplaatst wordt en wat het effect van daaraan gekoppelde regelingen precies zal zijn voor sommigen een psychologische belemmering is geweest. Ook de uitkomst van de splitsing van centrale en ondersteunende functies over SRG en Zurich staat namelijk nog niet vast. De Unie dringt daarom bij SRG en Zurich erop aan om de werknemers zo snel mogelijk helderheid over de individuele personele effecten te geven, en hen adequaat te begeleiden in het herplaatsingsproces. De in Den Haag achterblijvende werknemers van Zurich (Continental Europe Corporate) maken zich steeds meer zorgen over de intenties van hun Zwitserse moedermaatschappij met betrekking tot hun werkzaamheden. Tussen Zurich, vakorganisaties en de ondernemingsraad is daarom afgesproken om bij eventuele organisatorische veranderingen in materiële zin gelijkwaardige maatregelen te treffen.

Terugkijkend op de gevoerde onderhandelingen is De Unie teleurgesteld dat het niet mogelijk is gebleken om met SNS Reaal afspraken te maken over behoud van een levensvatbare organisatorische eenheid in Den Haag. De Unie is echter tevreden over het pakket aan maatregelen dat uiteindelijk getroffen is en vertrouwt erop dat SNS Reaal alles op alles zal zetten om deze overname niet alleen zakelijk succesvol te laten verlopen maar ook om de pijn voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. De begin april bij de SER ingediende klacht van vakbonden over de wijze waarop overnamepartijen de Fusiegedragsregels hebben gehanteerd is inmiddels ingetrokken, nu partijen alsnog tot serieus, reëel overleg zijn gekomen en de uitkomsten vergaand tegemoetkomen aan de problematiek van de werknemers.


* Intropagina financiele dienstverlening

donderdag, 22 mei 2003

Overig nieuws

Zurich/SRG: Convenant sociale maatregelen aanvaard Banken: Werkgevers toveren nieuw konijn uit hoed woningcorporaties: Pensioenfonds neemt maatregelen GH Textiel: Vervolg CAO onderhandelingen op 3 juni Philips: CAO overleg hapert
Transavia schort Cao overleg op!
Metaal & Techniek: Nota Wijzigingen CAO digitaal ABN AMRO: CAO overleg opgeschort
OPG groep: Eindbod OPG geen structurele verhoging Getronics: Stroef vervolg onderhandelingen Raam-CA CV: CAO overleg vastgelopen op pensioenpremie
Univé: Principeakkoord Sociaal Plan
ING: 6e ronde CAO, eindelijk vooruitgang??
Fortis Bank Nederland: Nullijn in CAO
PinkRoccade: Bravo-onderhandelingen naderen finale