Gemeente Goes

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 15 MEI
Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvorming in de gemeenteraad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand.

Een woordvoerster van de Goese Cliëntenraad maakte gebruik van het spreekrecht voor burgers. Zij voerde het woord over het agendapunt waarin een krediet aan de raad werd gevraagd voor de aanschaf van computers voor kinderen van gezinnen met een minimuminkomen. De gemeenteraad besloot donderdag om ruim 6.000.000,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Goese Lyceum voor Beroepsonderwijs in Goes. Na de renovatie wordt de school gehuisvest aan de Bergweg 14. Het gebouw Bergweg 6 wordt daarna afgestoten. Verder stelde de raad nog geld beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van het Goese Lyceum tijdens de renovatie. Het college stelde de raad voor om geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de Kloetingse school. De school heeft drie extra lokalen nodig. De gemeenteraad stemde hiermee in. Ook stemde de raad in met het beschikbaarstellen van ruim 4.000.000,-- voor de bouw van één gebouw voor de speciale school voor basisonderwijs deTweern aan de Evertsenstraat. De Tweern heeft nu nog twee locaties, de Lijnbaan en de Evertsenstraat. Het gebouw aan de Lijnbaan is flink verouderd en kan alleen door een grote renovatie gemoderniseerd worden. Overigens heeft het schoolbestuur in de toekomst onvoldoende geld om twee gebouwen te exploiteren. Daarom is besloten om te kiezen voor één locatie aan de Evertsenstraat.

De raad ging vervolgens akkoord met:

de benoeming van de heer Biesterbosch tot lid van de Goese sportraad.

het onderschrijven van de richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2004 van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Zeeuwse gemeente deelnemen.

een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het orthopedagogisch-
didactisch centrum De Vliedberg.

het ontvankelijk verklaren van een verzoek om planschade in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Overzuid.

een krediet voor de aanschaf van computers voor kinderen van gezinnen met een minimuminkomen.

diverse begrotingswijzigingen

Tenslotte kwam aan de orde een notitie van het raadspresidium en het college over de evaluatie van één jaar dualistisch werken. Een van de doelstellingen van het dualisme is de burgers meer bij de politiek te betrekken. Dat is nog niet echt gelukt. De raadsleden gaven aan hieraan veel meer aandacht te zullen gaan besteden.