ABN AMROAmsterdam, 22 mei 2003

Slotdividend 2002 ABN AMRO Holding N.V.

Met de goedkeuring van de jaarrekening 2002 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 april 2003 is het dividend over het boekjaar 2002 vastgesteld op EUR 0,90 per gewoon aandeel van EUR 0,56 nominaal. Na aftrek van het in september 2002 uitgekeerde interimdividend ad EUR 0,45 resteert als slotdividend EUR 0,45.

Tevens is bepaald dat het slotdividend over 2002 ad EUR 0,45 - naar keuze van de aandeelhouder - volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve wordt uitgekeerd dan wel geheel in contanten wordt uitbetaald. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 25% dividendbelasting. De waarde van het stockdividend zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend.

Het aantal dividendrechten van gewone aandelen van EUR 0,56 nominaal dat recht geeft op 2 nieuwe gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. van EUR 0,56 nominaal elk is heden vastgesteld op 67. Gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van het aandeel op 22 mei 2003 van EUR 15,08 vertegenwoordigt 2/67 deel een waarde van EUR 0,4501. Dit is nagenoeg gelijk aan de waarde van het dividend in contanten.ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86


Please read our disclaimer and Privacy Statement. Copyright © 1998-2003 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.