Gemeente Gouda
03.059 woonvisie geeft kaders aan; gouda wil doorstroming bevorderen

datum: 22 mei 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Monique Schoelitsz
telefoon: 0182-588393

woonvisie geeft kaders aan; gouda wil doorstroming bevorderen

Gouda wil de hoeveelheid woningen zo goed mogelijk benutten en uitbreiden. Dit met het oog op de toekomst waarin Gouda zich gaat ontwikkelen als een van de centra in de deltametropool. In de woonvisie staat hoe dat het beste kan. Centrale punten zijn het bevorderen van de doorstroming en steun aan kwetsbare groepen. Meer mensen moeten zo een passende woning kunnen vinden.

Meer doorstroming op de woningmarkt kan onder meer door te zorgen voor voldoende aanbod voor mensen die willen verhuizen. Er blijkt bijvoorbeeld en grote vraag naar koopwoningen te zijn. Verder blijken veel mensen met middelbare en zelfs hoge inkomens in goedkope woningen te wonen.
Als antwoord op deze vragen wil de gemeente onder meer het omzetten van huur- naar koopwoningen en het bouwen in vooral het duurdere segment stimuleren.
Daarnaast is de koers voor woningbouw tot 2015 uitgezet. Dit leidt tot diverse verschuivingen in het woningaanbod Alleen het aantal huurwoningen en het aantal goedkope koopwoningen zullen getalsmatig afnemen.

De woonvisie is een kaderstellend stuk, op basis waarvan de gemeente met name afspraken wil maken met woningcorporaties, ontwikkelaars en buurgemeenten. Zij kunnen onder meer hun woningbouwplannen erop afstemmen. De woonvisie geeft dus niet aan hoe jongeren of ouderen het snelst een woning kunnen vinden. Wel staat er in wat de gemeente Gouda wil doen om in de komende jaren de hoeveelheid woningen die geschikt is voor bijvoorbeeld jongeren en ouderen te vergroten.

De woonvisie "Gouda, centrum in de deltametropool ligt vanaf 28 mei tot en met 8 juli ter inzage bij de dienst publiekszaken, Klein Amerika 20. Hier kan iedereen lezen hoe de gemeente wil sturen op het efficiënt benutten en uitbreiden van de woningen in Gouda. De inzage is ter voorbereiding op de vaststelling van de woonvisie door de gemeenteraad in het najaar. Be-trokkenen kunnen nu reageren op de woonvisie.

Reacties op de woonvisie naar aanleiding van de inzage kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Dit alleen tijdens de periode dat het stuk ter inzage ligt.