De Unie


Zurich/SRG: Convenant sociale maatregelen aanvaard

22 mei 2003 - Het Convenant met aanhangende documenten: Sociaal Plan SNS Reaal Groep, het Pakket Mobiliteitsbevorderende Maatregelen SNS Reaal Groep en de Aanvullende Maatregelen en Ongemakkenuitkering van Zurich, is met zeer grote meerderheid door u aanvaard!

De uitslag van de stemming:
voor tegen geen mening
De Unie 75% 20% 5%
FNV 80% 15% 5%
CNV 100% - -
BBV 100% - -

Uitgemiddeld over de 4 bonden betekent dit dat ongeveer 80% van de uitgebrachte stemmen positief is, een zeer duidelijke uitslag, waarover u en wij tevreden mogen zijn.

Ongeveer eenderde van alle leden heeft geen stem uitgebracht. Dat wijst erop dat de grote onzekerheid waaraan de werknemers blootstaan op individueel niveau weet men namelijk nog niet wanneer/waar men geplaatst wordt en wat het effect van daaraan gekoppelde regelingen precies zal zijn voor sommigen een psychologische belemmering is geweest. Ook de uitkomst van de splitsing van centrale en ondersteunende functies over SRG en Zurich staat namelijk nog niet vast.

Enkele leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om persoonlijk commentaar op de overname te leveren c.q. vragen te stellen over de mogelijke uitwerking van regelingen voor henzelf. Sommigen hebben gedacht dat een stem voor het Convenant instemming met de overname zelf betekent. Dat is echter niet zo, de stemming betrof het pakket sociale maatregelen, dus de facitliteiten voor de werknemers. Wat wij van de overname als zodanig vinden is een zaak van onze organisaties afzonderlijk. Als rechtstreeks betrokken vakbondsbestuurders begrijpen wij heel goed hoe groot de gevolgen voor u persoonlijk kunnen zijn, en dat uw stemgedrag ook daardoor is beïnvloed.

Vakorganisaties stellen zich op het standpunt dat nu de werkgevers aan zet zijn om eerst zelf helderheid te geven over de individuele personele effecten, en u adequaat te begeleiden in het herplaatsingsproces. Mocht bij de uiteindelijke toepassing van regelingen blijken dat daarbij fouten worden gemaakt of evident onredelijk wordt gehandeld wat wij beslist niet hopen dan kunnen leden zich uiteraard tot hun eigen vakorganisatie wenden. Ook kan men zich wenden tot OR-leden wanneer men van mening is dat zaken procedureel of procesmatig anders lopen dan voorzien.

Vandaag hebben overnamepartijen naar buiten gebracht dat zij tot overeenstemming zijn gekomen over de overname, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende instanties. Wij hopen dat dit ertoe leidt dat er snel voor ieder van u duidelijkheid gaat ontstaan over uw eigen positie en dat wij gezamenlijk de blik op de toekomst kunnen gaan richten. Wij wensen u allen succes bij de te voeren gesprekken, uiteraard blijven we in contact met u en met overnamepartijen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collegas van BBV en CNV Dienstenbond,

Dennis Kohen (bestuurder De Unie) en
Gerard van Hees (bestuurder FNV Bondgenoten).

* Intropagina Commerciële Verzekeringen

donderdag, 22 mei 2003