Ingezonden persbericht

Aan al onze ''culturele'' relaties.

Beste mensen,

Ter informatie bericht ik u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van Het Oude Slot Heemstede.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde in september vorig jaar voor om Het Oude Slot als cultureel centrum op te heffen. Na protesten van publiek en optredenden werd de mogelijkheid geboden aan verschillende partijen om een toekomstplan voor Het Oude Slot te schrijven, waarbij toch de culturele functie geheel of gedeeltelijk in stand kon blijven. Ook wij hebben een plan geschreven onder de titel HET NIEUWE SLOT!, dat uitgaat van een doorstart als zelfstandige stichting, met behoud van datgene wat in 25 jaar met liefde voor de podiumkunsten en beeldende kunsten is opgebouwd en aangevuld met een plan voor een historisch museum. (zie onze website www.oudeslot.nl) Daarnaast hebben een aantal horecaondernemers plannen ingediend.

De ingediende plannen zijn beoordeeld door een adviesbureau en op basis daarvan komt het college van Burgemeester en Wethouders nu tot het volgende voorstel: Twee horecaondernemers, die een plan hebben ingediend voor een horecafunctie met een culturele component, krijgen de gelegenheid hun plannen verder uit te werken. Het plan van het Oude Slot zelf is door het college als inhoudelijk sterk, maar financieel onhaalbaar gekenschetst en wordt niet verder onderzocht. Mochten de horeca/cultuurplannen na nader onderzoek toch niet haalbaar zijn, (ondermeer i.v.m. vergunningen, verbouwingen etc) dan wordt de culturele invulling voor het gebouw van Het Oude Slot definitief verlaten. Men zoekt dan een nieuwe exploitant, eventueel een horeca-exploitant, die dan niet de verplichting heeft om ook iets aan cultuur te doen. De podiumprogrammerings- en tentoonstellingstaken, die wij tot nu toe uitvoeren worden dan uitbesteed aan een nog op te richten programmeringsstichting, die een programmering (podiumkunsten en beeldende kunst) samenstelt, verspreid over verschillende locaties in Heemstede, zoals kerken en aula's van een school. Of Het Oude Slot dan ook nog tot die locaties behoort, is nu nog niet te zeggen, dat hangt immers af van de nieuw te zoeken exploitant. De programmeringsstichting krijgt voor deze taken een subsidie van de gemeente, die eenderde bedraagt van het bedrag dat de gemeente nu aan Het Oude Slot uitgeeft. In feite wordt het budget dat nu beschikbaar is voor o.m. het betalen van een professionele staf en de kosten voor huisvesting van de begroting afgetrokken. Het ziet er dus naar uit dat de programmastichting zijn werk grotendeels zal moeten verrichten met inzet van vrijwilligers, temeer daar de inkomstenstroom die we nu hebben, door verhuur in de zomermaanden van de ruimte, stopt. Dit was onze voornaamste bron van inkomsten om podiumproducties van hoge kwaliteit te kunnen boeken. In verband met deze ontwikkelingen stelt het college van Burgemeester en Wethouder ook voor om de programmering voor komend seizoen in de ijskast te zetten. Tevens wordt voorgesteld om de huidige organisatie zo mogelijk per 1 juli op te heffen.

Is dit definitief?
Het laatste woord over dit voorstel is aan de Gemeenteraad van Heemstede. Op maandag 26 mei a.s., aanvang 20.00 uur wordt in een vergadering van een commissie uit deze gemeenteraad, over de toekomst van Het Oude Slot, zoals verwoord in het voorgenomen besluit van het college van Burgemeester en Wethouders gesproken. Deze vergadering in de raadszaal is openbaar voor belangstellenden.

Deze email is verzonden aan ons totale adressenbestand cultuur. Het kan zijn dat deze informatie voor u niet relevant is. Onze excuses daarvoor. Aan impresariaten een verzoek: wilt u zo vriendelijk zijn om uw artiesten en dan vooral degenen die hier in het verleden hebben opgetreden, van deze ontwikkeling op de hoogte te stellen, door deze mail door te sturen?

Wij hopen natuurlijk op een voor de cultuur gunstige beslissing en dat op een of andere wijze uw relatie met het Heemsteedse publiek in stand kan blijven.

Met vriendelijke groet,
HET OUDE SLOT
023-5470496
06 51279344
info@oudeslot.nl
www.oudeslot.nl (Op deze website plaatsen we het laatste nieuws.)