PERSBERICHT

IPTE NV noteert lichte omzetdaling met negatief nettoresultaat voor het eerste kwartaal 2003.


Genk, 22 mei 2003

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) noteert voor het eerste kwartaal 2003 een omzet van 23,4 miljoen Euro. Het netto resultaat - aandeel groep bedraagt
­1,4 miljoen Euro en is toe te schrijven aan een lagere dan de gebudgetteerde omzet van de automatiseringsactiviteit. De stijgende trend bij de contract-manufacturing divisie zet zich in het eerste kwartaal verder door.

Tijdens het eerste kwartaal tekenden LRM NV en het management van IPTE in op een achtergestelde lening met warranten uitgegeven door IPTE NV voor een bedrag van 3,5 miljoen euro en werd de Raad van Bestuur van IPTE NV versterkt met drie nieuwe bestuurders. De contract manufacturing activiteit startte een nieuwe productievestiging op in Roemenië. Na de overname van 25 medewerkers en geavanceerde systemen van Philips Hasselt, richtte de automatiseringsdivisie de nieuwe afdeling `IPTE Optronics' op.

De omzet voor het eerste kwartaal 2003 bedraagt 23,4 miljoen Euro wat een lichte daling is (­0,7 miljoen Euro) in vergelijking met het vierde kwartaal 2002 (24,1 miljoen Euro). Het netto verlies na belastingen en minderheidsaandeelhouders bedraagt 1,4 miljoen Euro.

EBITDA is positief en bedraagt 15.000 euro (1.244.000 Euro in het vierde kwartaal 2002).

Het totale orderboek verbeterde met 43% van 18,6 miljoen Euro op het einde van het vierde kwartaal 2002 naar 26,6 miljoen Euro op het einde van het eerste kwartaal 2003.

De omzet van de automatiseringsdivisie daalde van 12,9 miljoen Euro in het vierde kwartaal 2002 naar 9,7 miljoen Euro.
Het uitstaande orderboek van de automatiseringsdivisie op het einde van de periode verhoogt van 9,3 miljoen Euro naar 16,6 miljoen EUR (+78%) waarvan 6,5 miljoen Euro te wijden is aan de overgenomen `Optronics' activiteit. Page 1 of 6PERSBERICHT

De omzet van de contract-manufacturing-divisie steeg met 16% van 11,8 miljoen Euro naar 13,7 miljoen Euro.
Het orderboek contractmanufacturing steeg van 9,3 miljoen EUR naar 10 miljoen EUR. (+7%)

Analyse van de cijfers.

Het negatief bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal 2003 is toe te schrijven aan het resultaat van de automatiseringsdivisie. Op het jaareinde 2002 bedroeg het orderboek voor de automatiseringsdivisie 9,3 miljoen Euro. In het begin van het eerste kwartaal werden een aantal orders door belangrijke klanten tijdelijk uitgesteld en pas op het einde van het kwartaal bevestigd. Samen met de orders overgenomen van de Optronics activiteit steeg het orderboek op het einde van de periode tot 16,6 miljoen Euro.
Het gevolg was evenwel dat er in het eerste kwartaal een onderbezetting in de capaciteit optrad. Tevens werden in het eerste kwartaal een aantal projecten met vertraging afgewerkt die daardoor verlieslatend bleken te zijn. De verliezen op deze projecten werden volledig in het eerste kwartaal geboekt. De contract manufacturing divisie rapporteert positief. De stijgende trend die de contract manufacturing divisie liet optekenen in 2002 wordt ook in het eerste kwartaal 2003 verdergezet. De omzetstijging is een rechtstreeks gevolg van de strategische beslissing in 2002 om de bestaande klantenportefeuille zowel in de breedte als in de diepte verder uit te bouwen. Deze strategische beslissing ziet de divisie ook bevestigd in het orderboek op het einde van de periode.

Resultatenrekening per 31 maart 2003 en 31 maart 2002

Q1 Q1 Y-t-d Y-t-d 2003 2002 2003 2002

000 EUR % 000 EUR % 000 EUR % 000 EUR % Omzet 23.389 100 18.278 100,0 23.389 100 18.278 100,0 Kost van de verkopen -18.618 -79,6 -13.847 -75,8 -18.618 -79,6 -13.847 -75,8 Bruto-marge 4.771 20,4 4.431 24,2 4.771 20,4 4.431 24,2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling -1.593 -6,8 -1.379 -7,5 -1.593 -6,8 -1.379 -7,5 Algemene en Administratieve kosten -1.625 -6,9 -1.351 -7,4 -1.625 -6,9 -1.351 -7,4 Verkoopkosten -2.267 -9,7 -2.172 -11,9 -2.267 -9,7 -2.172 -11,9 Afschrijving consolidatieverschillen -405 -1,7 -378 -2,1 -405 -1,7 -378 -2,1 Overige bedrijfsopbrengsten/kosten -20 -0,1 349 1,9 -20 -0,1 349 1,9 (netto)
Bedrijfsresultaat -1.139 -4,9 -500 -2,7 -1.139 -4,9 -500 -2,7 Financiële kosten -397 -1,7 -305 -1,7 -397 -1,7 -305 -1,7 Overige (netto) -1 0,0 4 0,0 -1 0,0 4 0,0 Resultaat voor belastingen -1.537 -6,6 -801 -4,4 -1.537 -6,6 -801 -4,4 Belastingen -9 0,0 -30 -0,2 -9 0,0 -30 -0,2 Page 2 of 6PERSBERICHT

Resultaat na belastingen -1.546 -6,6 -831 -4,5 -1.546 -6,6 -831 -4,5 Aandeel derden 123 0,5 173 0,9 123 0,5 173 0,9 Netto resultaat - aandeel groep -1.423 -6,1 -658 -3,6 -1.423 -6,1 -658 -3,6 Winst/verlies per aandeel -0,26 -0,12 -0,26 -0,12

Balans per 31 maart 2003 en 31 maart 2002

Q1 Q1 31-mrt-03 31-mrt-02 000 EUR 000 EUR Immateriële vaste activa 724 744 Positieve consolidatieverschillen 10.778 11.975 Materiële vaste activa 9.811 10.970 Uitgestelde belastingen - activa 841 620 Voorraden en werken in uitvoering 18.867 17.265 Handelsvorderingen 27.531 30.884 Liquide middelen en geldbeleggingen 3.031 4.021 Overige vlottende activa 569 467 Totaal activa 72.152 76.946

Eigen vermogen 23.843 27.156 Belang van derden 380 473 Voorzieningen 2.104 2.206 Schulden op korte termijn 22.445 25.755 Schulden op lange termijn 3.446 3.871 Handelsschulden 18.461 13.295 Andere schulden en voorzieningen 1.473 4.190 Totaal passiva 72.152 76.946

Belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal 2003.

Op 1 januari startte Connect Systems haar nieuwe productievestiging op in het Roemeense Oradea. De productievestiging `Connectronics Romania' hoort thuis bij de PCB-divisie binnen de Connect Systems-groep. Het bedrijf start met de assemblage van electronische producten en zal op termijn ook instaan voor de assemblage van hightech electronica producten. Met de start van deze vestiging beschikt Connect Systems International nu over twee productievestigingen in Oost- Europa. Beide productievestigingen vangen de groei in de contract manufacturing- divisie op met bijkomende en productspecifieke capaciteit. Momenteel verschaft Connectronics Romania werk aan een 50-tal medewerkers.

Page 3 of 6PERSBERICHT

Op 19 maart ondertekenden LRM NV en IPTE NV een overeenkomst waarbij LRM en het management van IPTE zich engageren om in te tekenen op een achtergestelde lening met warranten uitgegeven door IPTE NV voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. De uitgifte van de achtergestelde lening met warranten biedt IPTE NV de mogelijkheid versneld te groeien, zowel intern als extern. Het ter beschikking gestelde bedrag zal in eerste instantie aangewend worden om het eigen vermogen verder te versterken. Met het geld kan IPTE bovendien sneller reageren op eventuele overname-opportuniteiten in de markt.

IPTE NV, Philips Hasselt en Philips Optical Storage in Singapore voerden met positief gevolg gesprekken over samenwerking voor het leveren van productie- en test systemen. IPTE NV heeft hoger geschoolde medewerkers en specifieke geavanceerde systemen van Philips Hasselt overgenomen. IPTE zal de competentie op het gebied van optische opslag /optical storage verder exploiteren en werk verschaffen aan een 25-tal werknemers van Philips Hasselt. Deze worden ondergebracht in de nieuwe afdeling `IPTE Optronics'

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van IPTE NV van 18 april 2003 werden drie nieuwe bestuurders benoemd. EDJ NV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Dejonghe, zetelt als onafhankelijk bestuurder en werd op 19 mei 2003 aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. Immocom NV, vast vertegenwoordigd door de heer Freddy Daniëls en Geboers Management & Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer André Geboers, zetelen namens LRM NV in de Raad van Bestuur van IPTE NV. Met deze benoemingen is De Raad van Bestuur versterkt met 2 sectorspecialisten en een financieel deskundige.

Vooruitzichten

Huub Baren, CEO: " De lichte opflakkering die we vorig jaar optekenden werd een halt toegeroepen. Externe factoren zoals de oorlog in Irak, de tanende financiële markten en het uitbreken van SARS hebben ontegensprekelijk hun invloed op de wereldeconomie. Ik verwacht dan ook geen verandering in deze situatie op korte termijn. Op middellange en lange termijn zijn we er echter van overtuigd dat het herstel zich aandient. Onze klanten gaan hoe dan ook verder met de ontwikkeling van nieuwe technologiën en producten. Alleen blijft voor iedereen in de sector de vraag wanneer deze onwikkelingen de productiestadia halen. Zo merken we bijvoorbeeld een duidelijke interesse voor onze automatiseringsoplossingen vanuit de automotive industrie. Voor onze automatiseringsafdeling zie ik hier dan ook meerdere opportuniteiten binnen de komende vijf jaar.
Ik geloof dat we ook met onze contract-manufacturing-divisie in een goede positie zitten om in te kunnen spelen op de stijgende trend tot outsourcing die we bij producenten vaststellen."

De onderneming

Page 4 of 6PERSBERICHT

IPTE is marktleider in de toelevering van productiemiddelen voor de elektronica- industrie. De onderneming ontwikkelt turn-key automatiseringssystemen voor het produceren, testen en behandelen van printed circuit boards en voor eindassemblage. Anderzijds treedt zij ook op als contract manufacturer voor printed circuit boards, bestukking, kabelkonfectionering, en productassembly. Tot de referenties van IPTE behoren ondernemingen zoals Alcatel, ASML, Ericsson, FEI, Flextronics, Mitsubishi, Motorola, Nokia, Philips, Schrader, Sanmina, Siemens, Solectron en VDO. Het bedrijf stelt vandaag meer dan 1.100 mensen te werk, verspreid over vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.
(www.ipte.com)

Page 5 of 6PERSBERICHT

Investor Contact: Huub Baren Hugo Ciroux CEO CFO IPTE nv IPTE nv

Geleenlaan 5, 3600 Genk, België Tel: +32 (0)89 623 000
Fax: +32 (0)89 623 010
www.ipte.com
email: ir@ipte.com

Page 6 of 6

---- --