Gemeente Dinkelland

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DINKELLAND Datum plaatsing: 22 mei 2003

ALGEMENE INFORMATIE

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Het gemeentehuis te Denekamp en de werklocaties Weerselo en Ootmarsumsesstraat 4A te Denekamp zijn op vrijdag 23 mei de gehele dag gesloten.
De sluiting geldt ook voor de werven in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid met uitzondering van de storingsdiensten.

INZAMELING HUISVUIL

De inzameling van huishoudelijk afval (grijze containers) in Weerselo buitengebied Rossum en buitengebied van donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) wordt verschoven naar zaterdag 31 mei a.s.

GEEN MARKT TE OOTMARSUM OP DONDERDAG 29 MEI A.S.

In verband met Hemelvaart vervalt de warenmarkt op donderdag 29 mei a.s.
Enkel kaasboer Boomkamp zal op woensdagochtend 28 mei a.s. op het marktplein standplaats innemen.

ONTWIKKELINGEN CENTRUM DENEKAMP INSPRAAKAVOND OP 27 MEI A.S.
Zoals eerder op deze voorlichtingspagina is vermeld ondergaat het centrum van Denekamp op korte termijn ingrijpende wijzigingen. Genoemd kunnen worden de uitbreidingsplannen van het gemeentehuis, de ontwikkeling van het VTO/KUL-complex en de herinrichting door de aanleg van de randweg.

Op 27 mei a.s. wordt in de Gulle Waard te Denekamp een inspraakavond gehouden.
Deze avond begint om 19.30 uur. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom.

GEINTERESSEERD IN DE ONTWIKKELINGEN IN HET CENTRUM VAN DENEKAMP ? KOM DAN OP 27 MEI A.S. NAAR DE INSPRAAKAVOND IN DE GULLE WAARD !
Indien u nadere informatie wenst of de structuurvisie buiten kantooruren wenst in te zien, dan kunt u contact opnemen met de heer W. Valk van de afdeling REO, tel. 0541 - 854205.

MEDEWERKERS BUITENDIENST IN NIEUWE DIENSTKLEDING

De afdeling Beheer en Onderhoud kent 35 uitvoerende medewerkers, voornamelijk werkzaam in de zogenaamde buitendienst. Nadat de gemeenteraad op 13 februari jl. een krediet van 24.500,-- voor de aanschaf van nieuwe werkkleding voor de buitendienstmedewerkers beschikbaar heeft gesteld, is binnen de uitgangspunten van de huisstijl van de gemeente Dinkelland een kledinglijn ontwikkeld.

Op donderdag 15 mei jl. heeft de kledingleverancier in het gemeentehuis te Denekamp om 15.30 uur aan wethouder J.G. Johannink de nieuwe werkkleding overhandigd.
Enkele medewerkers hebben de nieuwe kleding gepresenteerd.

De ontwikkeling van uniforme en herkenbare kleding voor de overige functiegroepen (o.a. bodes, telefonistes/receptionistes en de ambtenaren, die huwelijken voltrekken) zal in de loop van deze zomer plaatsvinden. Voorbereidingen om tot aanschaf over te gaan zijn in gang gezet.

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL

De chemocar zal op vrijdag 23 mei a.s. op onderstaande haltes en tijden aanwezig zijn.

Lattrop / Tilligte / Agelo / Denekamp / Noord Deurningen 4e vrijdag v/d maand:

Lattrop Gasterij "De Smid"

08.30 - 09.00 uur

Tilligte Parkeerplaats sporthal

09.15 - 09.45 uur

Agelo School " Den Boaken"

10.00 - 10.30 uur

Denekamp Markt

11.00 - 11.30 uur

Denekamp Gebouw thuiszorg

13.00 - 13.30 uur

Denekamp Sporthal "Veldkamp"

13.45 - 14.15 uur

Noord Deurningen P-plaats kerk

14.30 - 15.00 uur

Snoeien beplanting langs openbare wegen en voetpaden

Steeds vaker wordt door medewerkers van de afdeling Beheer en Onderhoud geconstateerd dat beplanting welke op particuliere percelen aanwezig is, overhangt op gemeentelijke wegen en voetpaden. Daarmee wordt hinder veroorzaakt aan gebruikers van de aangrenzende weg en het aangrenzende voetpad.
Wij maken u erop attent dat het overhangen van beplanting op wegen en voetpaden in strijd is met de bepalingen aangaande burenrecht, zoals opgenomen in titel 4 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Op grond van artikel 44 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek willen wij u er langs deze weg op wijzen dat beplanting langs openbare wegen en voetpaden geen belemmering mag veroorzaken voor de gebruikers hiervan. De gemeente Dinkelland zal in de toekomst middels een brief overtreders van het genoemde artikel verzoeken de overhangende beplanting te verwijderen. Mocht binnen een termijn van 2 weken aan dit verzoek niet tegemoet zijn gekomen, dan zien wij ons genoodzaakt om de overhangende beplanting van gemeentewege te verwijderen, zulks op grond van voornoemd artikel.

STORTTARIEVEN "Dinkelland " AFVALBRENGPUNT te DENEKAMP

Particulier bouw- en sloopafval (per ½ m³)

9,50

Grof huishoudelijk afval (per ½ m³)

6,50

Snoeihout en tuinafval (per ½ m³)

5,50

Asbest (per plaat)

3,00

Schoon puin (per ½ m³)

11,50

Autobanden (per stuk)

2,50

Tractorbanden (per stuk)

45,00

WEB (Wit en Bruingoed) en KCA

gratis

Oud ijzer

gratis

Klachten omtrent de inzameling van huishoudelijk afval door de SITA/BFI, de inzameling van grof afval door "de Beurs" of omtrent de inname van afval op het afvalbrengpunt te Denekamp, kunt u melden via de afvalinfolijn tel. 0541-854276.

GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

BESLUITEN GEMEENTERAAD

De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 15 mei jl. onder andere de volgende punten behandeld en besluiten genomen:

1. het functioneren van de wethouders is geëvalueerd
2. voorbereidingsbesluiten zijn genomen voor:
+ deel van het centrum van het dorp Denekamp
+ de percelen De Leemboer 5 en 7 te Rossum
+ het perceel De Mors 65 te Ootmarsum
3. het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Sombeekweg, 3e fase" is vastgesteld

4. het bestemmingsplan "Randweg en wijkontsluitingsweg 1e herziening" is vastgesteld

5. een lid is (her)benoemd in de Programmaraad KTMO
6. de begroting 2003 is gewijzigd i.v.m. verdaging goedkeuring
7. een rekeningcommissie is ingesteld

8. de hoofdindeling van het raadsprogramma en de programmabegroting zijn vastgesteld

9. de taak en werkwijze van de raadscommissies zijn geëvalueerd
OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woonhuis aan de Hoge Weer 8 in Weerselo (20020629).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Reestman-4e herziening", aangezien de toegestane nokhoogte wordt overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid a van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage (gewijzigde bouwaanvraag) aan de Hakselaar 10 in Denekamp (20030161). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Het Remerink", aangezien de minimale afstand van de woning tot de erfscheiding (minimaal 3 meter) wordt verkleind.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 14, lid 2 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woning met inwoning en bouwen van een schuur ter vervanging van een woning, schuur en hobbyruimte aan de Rikhofsweg 2 in Rossum (20020574).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied Weerselo", aangezien de maximale toegestane hoogte aan bijgebouwen en de maximale toegestane inhoud van de woning wordt overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 35, lid 1, sub A en sub C van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 23-5-2003 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.
BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Hakselaar 10 in Denekamp: bouwen van een vrijstaande woning met garage (gewijzigde bouwaanvraag);

* Gunnerstraat 39 in Weerselo: uitbreiden bedrijfspand;
* Gunnerstraat 39 in Weerselo: uitbreiden woonhuis met bedrijfsruimte;

* Everlostraat 15 in Rossum: bouwen carport;
* Hoofdstraat 44 in Deurningen: verbouwen woonhuis;
* Vliegveldstraat 5 in Deurningen: uitbreiden en verbouwen woonhuis;
* Knik 18 in Denekamp: bouwen seniorenwoning;
* Knik 8 in Denekamp: bouwen schuur t.v.v. bestaande opstallen;
* Hakselaar 86 in Denekamp: bouwen berging;
* Ariënsstraat 17 in Weerselo: uitbreiden woonkamer;
* Berend Vinckenstraat 50 in Ootmarsum: bouwen carport/berging (gewijzigde uitvoering);

* De Meerkoet 18 in Denekamp: vergroten woning;
* Stroothuizerweg 13 en 15 in Denekamp: verbouwen woning en bouwen woning t.v.v. bestaande woning;

* Stroothuizerweg 13 en 15 in Denekamp: uitbreiden paardenstal;
* Kapelstraat 19 in Denekamp: verbouwen woonhuis tot bakkerij;
* Hanzeweg 40 in Denekamp: gedeeltelijk vergroten bedrijfshal;
* Brinkstraat 25-29 in Denekamp: vernieuwen en veranderen pand;
* Faradayweg 6 in Denekamp: uitbreiden bedrijfshal en
* Aaksbergweg 6 in Lattrop Breklenkamp: bouwen van een machineberging.

De aanvragen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

WELSTAND

De planbehandeling door de welstand voor de bouwaanvragen vindt tweewekelijks plaats op dinsdagochtend.
De welstandcommissie voor de bouwaanvragen vergadert eveneens tweewekelijks op donderdagmiddag.
U kunt bij planbehandeling en welstandcommissie vergadering aanwezig zijn. Voor plaats en tijdstip en het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de gemeente Dinkelland, afdeling Bouwen & Milieu, telefoon 0541-854213 of 854223.

Als onderdeel van de procedure voor bouwvergunningaanvragen worden plannen voor advies voorgelegd aan het adviesorgaan voor de welstand. Daarbij wordt beoordeeld of de plannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Per 1 januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. Als onderdeel van het in deze wet genoemde objectiever welstandsbeleid, zijn de vergadering van de welstandscommissie per 1 januari 2003 openbaar.

In de gemeente Dinkelland is als adviesorgaan voor de welstand aangewezen Het Oversticht te Zwolle. De gemeente Dinkelland is ingedeeld bij de gemeenten Tubbergen, Losser en Oldenzaal. De vergaderingen van de welstandscommissie zullen bij toerbeurt in een van de vier gemeenten plaatsvinden.
Op 22 mei 2003 om 14.00 uur vergadert de welstandscommissie in het voormalig gemeentehuis te Weerselo. De vergaderruimte is bekend bij de receptie. De agenda van deze commissievergadering ligt met ingang van 20 mei 2003 ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu te Weerselo.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Dorpsstraat 9 in Lattrop-Breklenkamp: slopen ligboxenstal t.b.h nieuwbouw;

* Stroothuizerweg 13 en 15 in Denekamp: slopen veeschuur en gedeelte van woning;

* Kapelstraat 19 in Ootmarsum: slopen gedeelte van woning en
* Brinkstraat 25-29 in Denekamp: slopen winkelkantoor.
De aanvragen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

MILIEU

AFBRANDEN GRAS, HEIDE OF RUIGTE is verboden.

Er wordt steeds vaker geconstateerd dat sloten en bermen worden afgebrand. Daarom brengen wij het volgende nadrukkelijk onder uw aandacht.
Volgens artikel 5.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente is het verboden al dan niet verdord gras, heide of ruigte op of langs een terrein, langs een weg, slootkant of dijk af te branden dan wel in brand te steken. Er zal hierop worden toegezien door de Politie en medewerkers van het taakveld milieu. Voor eventuele meldingen en/of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu van onze gemeente, tel. 854239.

Natuur en Milieu Overijssel en uw gemeente

Voor een beter milieu zorgen is helemaal niet zo moeilijk als de meeste mensen denken. Ellen geeft hiervoor namens Natuur en Milieu Overijssel en uw gemeente praktische tips voor elke dag.

Vaatwasser
Vindt u de vaatwasser ook zo ideaal, vooral wanneer er veel bezoek is? U bent niet de enige, steeds meer mensen gebruiken een vaatwasser. Door de vaatwasser verstandig te gebruiken, kunt u energie en water sparen. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.
Tips voor een zuinig gebruik van de vaatwasser:


* Hoe hoger de watertemperatuur, hoe meer energie de afwasmachine gebruikt.

* Over het algemeen is de laagste temperatuur voldoende voor een niet al te vuile vaat.

* Let er bij de aanschaf van een nieuwe machine op dat de machine ook op 40 graden kan wassen.

* Er zijn tegenwoordig ook afwasmachines die de temperatuur zelf bepalen.

* Hoe vuiler de vaat hoe heter het water is waarmee deze machines de vaat wassen.

* Sommige machines hebben een eco-stand die water en energie bespaart, doordat op lagere temperatuur gewassen wordt.
* Voorspoelen met warm water kost onnodig energie en is niet nodig.
* Veeg grote etensresten handmatig weg.

* Spaar de vaat op tot de machine vol is.
* Eén grote afwas is minder milieubelastend dan meerdere kleine afwasjes.

* Sommige afwasmachines hebben een halve capaciteitsoptie voor een kleine afwas.

* Het water- en stroomverbruik blijkt dan niet veel lager dan bij een volle belading.

* Bovendien wordt de vaat minder goed schoon.
* Spaar de vaat dus liever op tot de machine vol is.
* Let op een juiste dosering van de afwasmachinemiddelen.
* Reinig het filter onder in de afwasmachine regelmatig dan blijft de werking optimaal.

* Meer informatie kunt u vinden op www.milieucentraal.nl
Wilt u meer weten over Lang Lekker Leven, kom dan langs op Ellens website: www.ellenswebsite.nl

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging besluit in verband met het verlengen van de geldigheid van de gedoogbeschikking.

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo ligt opnieuw ter inzage de gedoogbeschikking van:


* J. van der Steen & Zn B.V., AA Broek 7 te Agelo voor het verwijderen van bitumen en een asbesthoudende steunlaag om een partij van 28 buizen. Het betreft een éénmalige activiteit binnen de inrichting.

Als gevolg van o.a. de weersomstandigheden en de late opdrachtverstrekking was het niet mogelijk de werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn uit te voeren. Het college heeft daarom op verzoek van de inrichtinghouder besloten de uiterste datum van geldigheid van deze gedoogbeschikking te verlengen van 1 mei tot 1 juli 2003.

Tegen dit besluit tot verlenging van de geldigheid van de gedoogbeschikking kunnen alleen elanghebbenden tot en met 3 juli 2003 gemotiveerde schriftelijke bezwaren indienen.
Deze bezwaren moeten worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA te Denekamp. Het bezwaarschrift moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

Terinzagelegging besluiten
Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo ligt vanaf 23 mei 2003 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, gedurende zes weken ter inzage het besluit op de aanvraag voor een milieuvergunning van:


* Techniek Toelevering Services B.V., Hoofdstraat 32a te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf.

Beroep tegen dit besluit kan tot en met 3 juli 2003 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 3 juli 2003 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

Terinzagelegging meldingen

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo ligt ter inzage de melding ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:


* De heer H.F.M. Hofsté, Rosenssteeg 3 te Weerselo in verband met het veranderen van de kwekerij: Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.

Tevens liggen op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:


* de heer B.H.J. Schröder, Dorpsstraat 9 te Lattrop in verband met het realiseren van een nieuwe paardenstal. Tevens wordt gestopt met het houden van varkens. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 9 april 2002, nr. 20202 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren.

Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.


* V.O.F. Dijkers, Bornsestraat 19 te Weerselo in verband met een aantal interne wijzigingen.

Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 26 september 2000, nr. 20037 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze melding tot en met 30 juni 2003 schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.
VERKEERSBESLUITEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met concoursen te Denekamp. De Ponyclub de Kanaalruiters is van plan om zaterdag 31 mei, zondag 1 juni en maandag 9 juni 2003 op een terrein gelegen aan de Brandlichterweg te Denekamp, concoursen te organiseren. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregel te treffen:


1. zaterdag 31 mei 2003 wordt het volgende weggedeelte in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers;
+ Brandlichterweg, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de Gildehauserstraat en met de Dorpermeienweg.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de te houden zomerfeesten te Saasveld.

Het bestuur van de Stichting Zomerfeesten Saasveld is van plan 13 tot en met 15 juni 2003, nabij de manage "De Ankerhal" te Saasveld, de jaarlijkse zomerfeesten te organiseren.
In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregel te treffen:


1. van 13 juni tot en met 15 juni 2003 wordt de Ankerweg gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers;

2. gedurende deze periode, wordt het parkeren aan weerszijden van de Bornsestraat, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de zoekerdijk en perceelnummer 49, het stilstaan verboden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de te houden school- en volksfeesten te Weerselo. Het bestuur van de Stichting Oranje Comité Weerselo is van plan om van 20 tot en met 22 juni 2003 de jaarlijkse school- en volksfeesten te organiseren. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregel te treffen:


1. van 16 juni tot en met 23 juni 2003 worden de volgende wegen of wegvakken in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers;

+ Burgemeester Scholtensplein;

+ de Aanleg, voor zover gelegen tussen de inrit naar Huize Sint Jozef en de Bisschopstraat;

2. van 20 tot en met 22 juni 2003 wordt de Sint Remigiusstraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en de inrit naar woning Sint Remigiusstraat 3, in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers;

3. van 16 juni tot en met 23 juni 2003 wordt het parkeren aan de westzijde van de Raadhuisstraat verboden.

Bovenstaande besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo.
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een besluit door elke belanghebbend, binnen 6 weken na deze openbare bekendmaking, bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Inlichtingen over de procedure zijn te verkrijgen bij genoemde afdeling, tel. 854257.

COLLECTEN EN KLEDINGINZAMELING Er is voor week 22, van 26 mei tot en met 31 mei 2003 géén collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" IN DENEKAMP A.s. zaterdag 24 mei 2003 is er weer een inzameling. Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven.

Wilt U:

* het papier goed bundelen of in dozen verpakken
* geen plastic gebruiken als verpakkingsmateriaal
* de Begoniastraat inrijden vanaf de Veldkampsweg