Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden wil ruim zes miljoen bezuinigen

stadskantoor Nieuwestad-zijde De gemeente Leeuwarden moet in de komende vier jaren een bedrag van 6,2 miljoen euro structureel bezuinigen. Voor nieuw beleid is er weinig ruimte. Dit staat in de zgn. Kaderbrief die op donderdag 22 mei is gepresenteerd door wethouder G. Krol van Financiën. De bezuinigingsingreep is noodzakelijk om het financiële meerjarenperspectief gezond te houden.

De kaderbrief is een nieuw instrument in de planning en controlcyclus. De kaderbrief heeft als doel de gemeenteraad voeding te geven bij het vaststellen van beleidskaders voor de komende periode. De uitkomsten van de discussie over de kaderbrief in de raad worden verwerkt in de programma-begroting. De raad zal de begroting in november vaststellen.

In de kaderbrief wordt een aantal terreinen genoemd waar volgens het college van burgemeester en wethouders mogelijkheden zijn om te bezuinigen of de opbrengsten te verhogen. Enkele aandachtsvelden voor mogelijke ombuigingen zijn onder meer: bezuinigingen op de bedrijfsvoering, afslanking van wijkmanagement door versmalling van het takenpakket c.q. onderbrenging van een deel van de taken binnen andere sectoren van de gemeentelijke organisatie, minimabeleid (afhankelijk van Rijksbeleid), beheer openbare ruimte en verlagen middelen voor uitvoering GVVP. Verder stellen B & W voor de volgende taken te schrappen: subsidie op topsport-evenementen, subsidie tussenschoolse opvang, vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen, buitenschool, afschaffing verordening subsidieregeling godsdienst- en vormingsonderwijs. Mogelijkheden voor het verhogen van de opbrengsten van de gemeente kunnen zijn: verhogen OZB en het verhogen van de opbrengsten bouwleges.

Voor nieuw beleid geldt als uitgangspunt dat het gaat om taken die minimaal noodzakelijk zijn om een wettelijke taak uit te voeren of om projecten die van het college en de raad een hoge prioriteit hebben gekregen. Burgemeester en wethouders doen de volgende voorstellen voor nieuw beleid:

Nieuwe huisvesting voor Historisch Centrum Leeuwarden; WIW/ID-ers; Continuering samenwerking bij De Blauwe Diamant (gezamenlijk waterplan van Gemeente, Provincie Fryslan en Wetterskip Fryslan); Uitbreiding van de handhavings-capaciteit, Medewerking verlenen aan de Kenniscampus, ontwikkeling van Project Nieuw Zaailand ter versterking van de binnenstad (kernwinkelgebied, winkelcentrum Zaailand, nieuw Fries Museum, inrit parkeergarage Zaailand en herinrichting Wilhelminaplein), City-FEC (FEC-WTC en uitplaatsing vuurwerkfabriek), Haak om Leeuwarden, Newtonpark, PPS-Stedelijke Vernieuwing, parkeervoorziening Oldehoofsterkerkhof en aanpassing Heer Ivostraat/ Torenstraat alsmede invulling gebied Groeneweg/Boterhoek, Westelijke Invalsweg, dubbelgebruik Aegon parkeergarage.

Verder wordt voorgesteld om in het kader van nieuw beleid incidentele financiele bijdragen te verlenen aan Centre of Excellence Sustainable Watertechnology (een kennisinstituut dat gevestigd wordt nabij het Van Hall Instituut), Leeuwarder Bos (verbetering van wandelpaden) en voor Realistisch Oefenen (ter voorbereiding crisis- en rampensituaties).