Gemeente Ede

Gemeente Ede financieel in zwaar weer

De gemeente Ede wordt de komende jaren geconfronteerd met een tegenvallende algemene uitkering uit het gemeentefonds. De verwachte inkomsten zijn minder terwijl aan de uitgavenkant juist extra lasten op de loer liggen. De begroting voor 2004 is sluitend. Voor de jaren erna onderzoekt het college de mogelijkheden van verdere herschikking. De gemeente verkent onder meer een verdere herschikking op subsidies en op de capaciteit van beleidsambtenaren. Dit blijkt uit de voorjaarsnota 2003 en de jaarrekening 2002 die het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Met de werkelijkheid van een nog steeds neergaande economie worden veel mensen dagelijks steeds nadrukkelijker geconfronteerd. Niet alleen burgers en bedrijfsleven merken dat het met de welvaart tegenzit maar ook gemeenten ondervinden negatieve effecten van de economische teruggang. Een toenemend beroep op de bijstandsuitkeringen, kwijtscheldingsregelingen en vooral ook een stagnerende -zelfs een neerwaartse - groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds maken het er niet eenvoudiger op om de financiële huishouding in balans te houden.

Voorjaarsnota 2003
De verslechterde economische situatie leidde in 2002 tot de start een omvangrijke financiële herschikkingoperatie. Deze operatie heeft tot doel ook naar de toekomst toe voldoende financiële armslag te hebben om de ambities van Ede waar te kunnen maken. Bij de Programmabegroting 2003 2006 zijn de eerste resultaten van de herschikkingdiscussie kenbaar gemaakt en door de raad akkoord bevonden. Na de vaststelling van deze programmabegroting bleek al snel dat aan meer, soms pijnlijke, maatregelen niet viel te ontkomen om onvermijdelijk nieuw (convenants)beleid van de grond te krijgen. Intussen waren de financiële vooruitzichten nog verder verslechterd wat een extra druk legde op het lopende herschikkingtraject.

In het duale stelsel geeft de gemeenteraad de beleidskaders aan. Daarom legde het college aan de raad in maart 2003 de notitie `Op weg naar de voorjaarsnota 2003` voor. Hierin gaf het college aan dat volgens haar de grenzen van herschikking bestaand beleid en beperking van nieuwe wensen zijn bereikt. Rekening moet worden gehouden met een structureel tekort vanaf 2005 ter grootte van EUR 1,5 miljoen. De leidraad voor de opmaak van de Voorjaarsnota 2003 zijn punten die voortkomen uit een motie. Deze vraagt onder meer de mogelijkheid van een verdere herschikking op subsidies te verkennen, de ambtelijke capaciteit op het gebied van beleidsontwikkeling daarbij te betrekken en de onzekerheden van vooral ook de ontwikkeling van de bijdrage van het rijk.

Nieuw regeerakkoord
Het college geeft in de nota een vooruitblik van de mogelijke nadelige gevolgen van het regeerakkoord. Op basis van een tweetal door het rijk geschetste mogelijke scenarios zal Ede zon EUR 3 miljoen meer moeten zoeken bovenop het reeds aanwezige tekort van EUR 1,5 mln. Meer duidelijkheid zal de komende maanden moeten komen als kabinet daadwerkelijk zijn voornemens vertaalt.

Concernjaarrekening 2002
Het afgelopen jaar, 2002, stond ook in het teken van bestuurlijke vernieuwing. Vooral het feit dat college en raad nu meer op afstand en onafhankelijker van elkaar opereren, heeft geleid tot een andere bestuurscultuur. Op tal van beleidsterreinen werd veel werk verzet bijvoorbeeld bij de Kinderopvang, de onderwijshuisvesting, inkomensvoorzieningen en ouderenzorg. Ook de bouwproductie in Kernhem kwam weer op gang waardoor de verkoop van woningen medio vorig jaar kon worden hervat.
Het jaarresultaat over 2002 is 0,4 miljoen euro nadeliger uitgevallen dan het resultaat uit de najaarsnota. Daarnaast leidden een aantal administratieve stelselwijzigingen, zoals de vorming van voorzieningen voor wethouderspensioenen en WVG-verplichtingen tot extra incidentele lasten.

Toeristenbelasting
Tot slot verzoekt het college aan de raad om in te stemmen met een verhoging van de toeristenbelasting. Deze worden om reden van hanteerbare tarieven, niet jaarlijks verhoogd met de inflatie, maar periodiek. De laatste verhoging vond plaats in 2001. Gelet op de inflatieontwikkeling 2002 tot en met 2004 stelt het college voor het tarief per overnachting te verhogen van EUR 0,50 naar EUR 0,55.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de Concernjaarrekening 2002 en de Voorjaarsnota 2003. De gemeenteraad stelt de voorjaarsnota en jaarrekening definitief vast in de raadvergadering van 3 juli. Voordat de raadsvergadering wordt belegd, worden de voorjaarsnota en de jaarrekening besproken in diverse raadscommissies van 10 t/m 13 juni.