Imtech NV

Imtech / Nieuws
Imtech Persbericht

19 augustus 2003

Toename EBITA en omzet in eerste helft 2003


- EBITA neemt toe tot 31,5 miljoen euro (+4,3%)
- Omzet: 732 miljoen euro (+5,5%)

- Orderportefeuille op niveau: 2,4 miljard euro (-7,1%)
- Maritiem en industrie positief, infra stabiel, kantorenmarkt onder druk, ICT en telecom nog geen herste

- Positieve ontwikkeling in Duitsland, België en Spanje

Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur van de Europese technische dienstverlener Imtech N.V.: 'Imtech heeft, zeker gezien de aanhoudende zwakke economische situatie, een bevredigend halfjaar achter de rug. De omzet en het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) namen volgens verwachting toe. De activiteiten in de maritieme en industriële markten, alsmede in Duitsland, België en Spanje ontwikkelden zich positief. De inframarkt is stabiel. In de markten van ICT (IT-dienstverlening) en telecom, alsmede op de kantorenmarkt is daarentegen sprake van een afnemend marktvolume, verhevigde concurrentie en dientengevolge prijsdruk. In deze markten wordt de organisatie aangepast aan de marktomstandigheden. Dit brengt reorganisatiekosten met zich mee die met ingang van 2003 worden verantwoord onder het bedrijfsresultaat. Gecorrigeerd voor deze reorganisatiekosten handhaaft Imtech de in maart 2003 uitgesproken verwachting van een toename van omzet en EBITA over het gehele jaar 2003.'

Financiële gang van zaken
De EBITA nam in het eerste halfjaar van 2003 toe met 1,3 miljoen euro tot 31,5 miljoen euro, een toename van 4,3%. De netto omzet steeg met bijna 38 miljoen euro tot 732 miljoen euro, een toename van 5,5%. De productie nam toe met 31 miljoen euro tot 953 miljoen euro, een toename van 3,3%. De orderportefeuille bedraagt 2,4 miljard euro en blijft - ondanks een afname van 7,1% - op een voor Imtech relatief hoog niveau (eerste helft 2002: 2,5 miljard euro).

Het netto resultaat nam toe van 18,9 miljoen euro naar 19,3 miljoen euro, een toename van 2,1%. Er waren geen buitengewone baten en lasten. De belastingdruk nam af van 31,1% naar 30,6%.

De winst per aandeel voor goodwill nam toe van 0,76 euro naar 0,78 euro (een toename van 2,6%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde toelichting op de gang van zaken in de drie onderscheiden clusters: Benelux, Duitsland (inclusief Spanje) en ICT & Technology.

Benelux
Imtech heeft zich in de Benelux redelijk ontwikkeld. De omzet nam toe met 7,6% tot 256 miljoen euro (eerste helft 2002: 238 miljoen euro). De productie nam toe met 8,2% tot 344 miljoen euro (eerste helft 2002: 318 miljoen euro). De EBITA bedroeg 13,7 miljoen euro, tegen 14,4 miljoen euro in de eerste helft van 2002, een afname van 4,9%.

De kantorenmarkt in Nederland is verslechterd. Vooral in de Randstad is het marktvolume afgenomen en de prijsdruk toegenomen. Imtech anticipeert hierop met extra activiteiten in zorg en onderwijs, distributie, logistiek en veiligheid. Ook in België en Luxemburg staat de kantorenmarkt onder druk, maar hier vindt compensatie plaats door het effect van de uitbreiding van de Europese Gemeenschap met tien nieuwe lidstaten. Zo is Imtech betrokken bij de omvangrijke kantorencomplexen Euroblok II en Centre International Rogier in Brussel.

In de meer stabiele markt van de industrie presteert Imtech goed. Grotere orders waren er in België in de auto-industrie (Opel, VW en Volvo) en farmacie (Janssen Pharmaceutica). In Nederland beschikt Imtech over langlopende industriële onderhoudscontracten. In de markt van technisch onderhoud en beheer vindt een gestage groei plaats. De inframarkt laat op korte termijn enige aarzeling zien, hetgeen grotendeels gecompenseerd wordt door toenemende activiteiten in de marktsegmenten rail (spoor, metro en tram) en energie.

Duitsland (inclusief Spanje)
Imtech ontwikkelt zich in Duitsland - ondanks de tegenvallende economische situatie - positief. Imtech is in Duitsland de grootste multidisciplinaire technische dienstverlener en marktleider in de markten utiliteit en industrie. De omzet nam licht af (-/- 3,5%) tot 305 miljoen euro (eerste helft 2002: 316 miljoen euro). Ook de productie nam met 3,7% af, van 433 miljoen euro tot 417 miljoen euro. Mede door integratie- en efficiencyvoordelen nam de EBITA toe tot 15,3 miljoen euro, tegen 12,6 miljoen euro in de eerste helft van 2002, een toename van 21,4%.

De aarzeling in nieuwbouwinvesteringen op de kantorenmarkt blijft bestaan. Desondanks werden in het hart van de Duitse economie (de as Düsseldorf - Frankfurt - Stuttgart - München) opnieuw grote(re) multidisciplinaire projecten verworven, bijvoorbeeld de complete techniek in een groot kantoorgebouw voor verzekeraar Allianz in Frankfurt. Verminderde activiteiten in deze nieuwbouwmarkt worden gedeeltelijk gecompenseerd door technische renovatie en upgrading van kantoren, bijvoorbeeld van het monumentale stadhuis (Hans-Sachs-Haus) in Gelsenkirchen. Bovendien neemt het aantal speciale projecten toe, zoals de omvangrijke technische verbeteringen in het Olympisch Stadion in Berlijn en uitbreiding van de luchthaven van Hamburg. De industriële markt is redelijk stabiel. Verkregen orders betreffen een nieuw te bouwen vliegtuigfabriek van Airbus in Hamburg, een nieuwe autofabriek van BMW in Leipzig en een R&D Center voor Andreas Stihl in Waiblingen.

Spanje vertoont een positief beeld, de omzet en het resultaat van Imtech laten een gezonde groei zien.

ICT & Technology
De resultaten van de verscheidene activiteiten (ICT, Technology, Maritiem en Telecom) in deze cluster laten een wisselend beeld zien. De investeringen in ICT blijven onder druk staan. De activiteiten op het gebied van Technology en in de maritieme markt ontwikkelen zich daarentegen goed. De Telecom-activiteiten laten nog geen herstel zien.
Per saldo namen omzet en productie toe, maar de EBITA lag onder het niveau van vorig jaar. De omzet nam toe met 22,1% toe tot 171 miljoen euro (eerste helft 2002: 140 miljoen euro). De productie steeg met 12,3% van 171 miljoen euro tot 192 miljoen euro. De EBITA bedroeg 7,3 miljoen euro, tegen 8,2 miljoen euro in de eerste helft van 2002, een afname van 11,0%.

In de ICT-markt is vooral de markt van IT-dienstverlening verder verslechterd. Mede dankzij samenwerking met marktleiders als Cisco en Avaya blijft Imtech daarentegen goed presteren in de markt van data- en bedrijfstelecommunicatie.

In de markt van Technology presteren vooral de activiteiten op het gebied van brandbeveiliging, parkeren, toegangs- en procestechnologie goed. Technisch onderhoud en beheer is ook hier een groeimarkt.

De maritieme activiteiten van Imtech vertonen een positief beeld. Met name de markt voor geïntegreerde (boord)automatisering, instrumentatie en elektrotechniek in zowel marineschepen als luxe jachten trekt verder aan. In opdracht van Hellenic Shipyards heeft Imtech de order ontvangen voor modernisering van de boordautomatisering van zes fregatten van de Griekse marine.

De samenwerkingsovereenkomsten met Lucent Technologies en Juniper vertalen zich in de markt van Telecom in toenemende activiteiten van Imtech in België, Duitsland, Engeland en Scandinavië. Het aantal opdrachtgevers breidt zich hier gestaag uit. In Duitsland gaf E-Plus opdracht tot de bouw van honderden nieuwe sites als uitbreiding van haar mobiele netwerk. In Nederland ontwikkelde Imtech Telecom zich daarentegen teleurstellend. Operators investeren bescheiden in uitbreiding, upgrading of omvangrijk onderhoud van hun netwerken. Bovendien is het prijsniveau slecht, hetgeen druk op de marges geeft.

Vermogen en financiering
De verhouding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni 2003 36% (ultimo 2002 33%).

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 53,7 miljoen euro negatief tegenover 81,3 miljoen euro negatief (ultimo juni 2002: 81,3 miljoen euro negatief). Het hogere werkkapitaal werd veroorzaakt door het seizoenseffect, alsmede door de groei van de ondernemening. De financiering hiervan geschiedde voornamelijk uit liquide middelen.

In het eerste halfjaar zijn 4.000 aandelen ingekocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 62.000 euro. Dit ter dekking van het saldo van de tot ultimo juni 2003 toegekende en uitgeoefende/vervallen optierechten aan het management en medewerkers.

De onderneming had ultimo juni 2003 een netto kaspositie van 45 miljoen euro (ultimo juni 2002: 9 miljoen euro, ultimo december 2002: 132 miljoen euro).

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen voor de financiële rapportage zijn gelijk aan die van het jaarverslag 2002, waarbij wordt aangetekend dat de stelselwijziging met betrekking tot winstneming op onderhanden werk naar Percentage of Completion Method is doorgevoerd in het tweede halfjaar van 2002. De vergelijkende cijfers per juni 2002 zijn opgesteld op basis van Completed Contract Method en niet aangepast in deze rapportage. De invloed op het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2002 bedraagt 1,9 miljoen euro positief. Tot en met 2002 werden reorganisatiekosten opgenomen als buitengewone lasten. Met ingang van 2003 worden deze kosten verantwoord onder het bedrijfsresultaat. In de eerste helft van 2003 bedragen de reorganisatiekosten 2,5 miljoen euro.

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2003 13.154 ten opzichte van 13.780 ultimo 2002, een afname van 4,5%. Deze afname hangt deels samen met de vorig jaar ingezette en dit jaar gecontinueerde personeelsreductie bij de telecom-activiteiten. Daarnaast wordt ook op andere plaatsen in de organisatie het aantal indirecte medewerkers aangepast aan de marktomstandigheden.

Vooruitzichten
Gezien de verslechterde omstandigheden in met name de markten van IT-dienstverlening, telecom en op de kantorenmarkt heeft Imtech maatregelen genomen om de indirecte kosten terug te brengen.

De daarmee samenhangende reorganisatiekosten bedroegen 2,5 miljoen euro in de eerste helft van 2003. Verwacht wordt dat deze kosten over het hele jaar 2003 circa 8 miljoen euro zullen bedragen.

Gecorrigeerd voor deze reorganisatiekosten handhaaft Imtech zijn in maart 2003 gegeven vooruitzichten van een toename van omzet en EBITA over het gehele jaar 2003.

Imtech N.V.

Raad van Bestuur

---

Nadere informatie

Public Relations
Imtech N.V.
Mr. M.E.J. (Mark) Salomons
Secretaris van de Vennootschap
Telefoon: (0182) 54 35 14
E-mail: mark.salomons@imtech.nl
www.imtech.nl
Investor Relations
Imtech N.V.
Drs. C.A. (Kees) van Rooden RA
Financieel Directeur
Telefoon: (0182) 54 35 04
E-mail: kees.vanrooden@imtech.nl
www.investors.imtech.nl

Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Met ruim 13.000 medewerkers realiseert Imtech een omzet van ongeveer 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland en is tevens actief in Engeland en Spanje. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext (Amsterdam), waar Imtech is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

Financiële Kalender

- Publicatie jaarcijfers 2003: 9 maart 2004
- Persconferentie en Analistenbijeenkomst : 9 maart 2004
- Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 20 april 2004

Pers- en analistenbijeenkomst 19 augustus 2003, Hotel The Grand, Amsterdam
Vanaf 10.00 uur wordt een persconferentie gehouden in Hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 te Amsterdam. Vanaf 12.00 uur start de analistenbijeenkomst. Aanmelding hiervoor kan alsnog geschieden via Astrid Marré, telefoon (06) 11 39 69 98.

Live-uitzending via Internet (webcast)
De persbijeenkomst op 19 augustus wordt middels een webcast vanaf 10.00 uur tot circa 11.00 uur rechtstreeks uitgezonden via internet (www.imtech.nl).

Fotografie
Via Fotopersbureau Dijkstra worden aan de media de volgende foto's aangeboden:

- Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur Imtech N.V. en Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner, lid Raad van Bestuur Imtech N.V.;

- Foto van BMW: Imtech verzorgt alle lucht- en klimaatoplossingen voor een nieuwe autofabriek van BMW in Leipzig te Duitsland. Bovendien is Imtech verantwoordelijk voor de complexe procestechnologie in de volledig geautomatiseerde lakstraat.
- Foto van marineschip: Imtech is verantwoordelijk voor de modernisering van de boordautomatisering op zes marinefregatten van de Griekse marine.
Nadere informatie:
Fotopersbureau Dijkstra, telefoon (0297) 56 68 83, e-mail: dykfoto@wxs.nl

---

Financieel overzicht, eerste helft 2003 Imtech N.V.¹
---

WINST- EN VERLIESREKENING
IN MILJOEN EURO


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

BALANS
IN MILJOEN EURO

Per 30-06-2003

Per 31-12-2002


---

NETTO-OMZET
IN MILJOEN EURO


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

EBITA
IN MILJOEN EURO


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

OMZET EN EBITA PER HALFJAAR
IN MILJOEN EURO


---

KASSTROOMOVERZICHT
IN MILJOEN EURO


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

MUTATIE GROEPSVERMOGEN
IN MILJOEN EURO


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

KENGETALLEN


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002---

BALANSVERHOUDINGEN


1e halfjaar 2003


1e halfjaar 2002


¹ De cijfers in deze publicatie zijn niet door accountants gecontroleerd

Klik hier voor het volledige persbericht in PDF-formaat

Klik hier voor het financieel overzicht in PDF-formaat
Zie het origineel http://www.imtech.nl/info/nie...nieuws1808032.htm