This release is followed by the English translation

PERSBERICHT
Apeldoorn, 19 augustus 2003

HITT's orderportefeuille trekt weer aan

Op een omzet van EUR 9,7 miljoen (2002H1: EUR 20,3 miljoen) kwam het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar uit op EUR 0,7 mil­joen verlies (2002H1: EUR 1,5 miljoen winst). Het netto resultaat kwam uit op een verlies van EUR 0,3 miljoen (2002H1: EUR 1,0 miljoen winst). Daarmee stabiliseert het netto resultaat zich op het in het eerste kwartaal opgelopen verlies en is de onderneming in het tweede kwartaal in staat gebleken de kosten te beheersen. Een eenmalige financiële bate van EUR 0,3 miljoen hielp mee het verlies in het eerste halfjaar te beperken. Organisatorische maatregelen zijn genomen om de overcapaciteit te bestrijden, marges te verbeteren en de concurrentiekracht van het bedrijfsonderdeel verkeersbegeleidende systemen structureel te verbeteren. De reorganisatie wordt in het derde kwartaal afgerond. Tegen de achtergrond van de nog hevige concurrentie en zwakke economie handhaaft de directie haar verwachting van een licht positief netto resultaat over heel 2003.

Gang van zaken eerste halfjaar 2003
Nieuwe opdrachten werden voornamelijk geboekt op de gebieden van technische dienstverlening voor verkeersbegeleidende systemen en navigatiesystemen. Met de intentieverklaring voor de belangrijke opdracht op de internationale luchthaven van Kopenhagen, die inmiddels heeft geresulteerd in een opdracht, kan HITT nu alle Scandinavische landen tot haar klantenkring rekenen. De intensieve samenwerking tussen de luchtverkeersleiding organisaties in deze landen biedt voor HITT kansen voor toekomstige uitbreidingen en onderhoud van de systemen. Juist vorige week werd een opdracht verworven voor de levering van een verkeersbegeleidend systeem voor de diepzeehaven van Sjanghai in China. Hiermee begint de orderportefeuille van HITT weer aan te trekken.

Segment verkeersbegeleidende systemen
Het systeem voor de haven van Den Helder werd opgeleverd. Het havenmanagement systeem voor Hawaï, USA werd in gebruik genomen. De projecten voor de levering van scheepsverkeersbegeleidingssystemen voor Hongkong en Xiamen in China liepen vertraging op vanwege de uitbraak van de SARS epidemie waardoor werkzaamheden ter plaatse niet konden worden opgestart. Inmiddels zijn deze activiteiten aangevangen. Het project voor Tallinn in Estland werd opgeleverd. Werkzaamheden voor een uitbreiding op het systeem voor de Schelde en een nieuw havenmanagement systeem voor Dublin, Ierland zijn begonnen. De tweede fase van het project voor de internationale luchthaven Arlanda bij Stockholm, Zweden werd opgeleverd. Het project voor Beijing Capital Airport werd eerst vertraagd door de latere oplevering van de verkeerstoren en daarna door SARS. De customer service activiteiten die systeem- en kennisonderhoud van klanten ondersteunen, ontwikkelden zich goed. De stagnatie in de Nederlandse markt blijft zorgelijk.

Segment hydrografische en navigatiesystemen
De nieuwe productgeneratie van hydrografische software die eind 2002 werd gelanceerd, wordt goed ontvangen in de markt. Niet alleen bestaande klanten schakelen over naar de gemoderniseerde versie, ook nieuwe klanten gaan over op dit product. De afzet van draagbare precisie navigatie systemen voor loodsen neemt toe. Er is geleverd in Singapore en Dubai ten behoeve van het afmeren van petrochemische tankers. De automatische identificatie systemen (AIS) die vanaf vorig jaar verplicht werden gesteld door de International Maritime Organization beginnen ingevoerd te raken. Het invoerschema loopt tot eind 2004. HITT heeft hiervoor geïntegreerde navigatie- en communicatiesoftware geleverd aan onder andere de Canadese en Noord Amerikaanse kustwacht. Ook wordt inmiddels geleverd aan sleepdiensten en haven- en marine-organisaties van diverse landen. Na de marktintroductie in 2002 van de softwareproducten voor de professionele visserij zijn deze voornamelijk in Canada afgezet. Brede marktintroductie wordt gehinderd door de onzekerheid in de industrie als gevolg van ingrijpende visvangstbeperkende maatregelen. Er wordt niettemin aan de opbouw van een distributienetwerk gewerkt.

Vooruitzichten
Er blijft onzekerheid in de markten waarin HITT actief is, gezien de nog steeds zwakke economische omstandigheden en meer in het bijzonder de voortdurende budgettaire beperkingen bij overheidsdiensten zoals Rijkswaterstaat in Nederland. De orderportefeuille is recent weer aangetrokken door de opdrachten vanuit Kopenhagen en Sjanghai, waardoor de directie haar verwachting het boekjaar 2003 met een positief resultaat te kunnen afsluiten handhaaft. Met enige marge worden de vooruitzichten geconcretiseerd op een verwacht netto resultaat van tussen de EUR 0,2 en 0,5 miljoen. De gunstige verwachting van marktgroei op middellange en lange termijn blijft bestaan. De toegenomen aandacht voor verbetering van verkeersveiligheid en beveiliging blijft de belangrijkste factor en ook de noodzaak tot verdere efficiencyverbeteringen in de afhandeling van verkeer in havens en op luchthavens stimuleren de vraag naar producten van HITT. In het afgelopen jaar zijn internationale verdragen op het gebied van kustbewaking en veiligheid op zee van kracht geworden, die in de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid aan investeringen vereisen door (potentiële) klanten.

Toelichting op het resultaat
De omzet van HITT halveerde in het eerste halfjaar tot EUR 9,7 miljoen (2002H1: EUR 20,3 miljoen). Doordat de directe orderkosten als percentage van de omzet behoorlijk afnamen, daalde de directe marge in absolute zin slechts 20% tot EUR 8,0 miljoen (2002H1: EUR 9,9 miljoen). De relatieve daling van de orderkosten werd veroorzaakt doordat er minder projecten met een grote inkoopcomponent afgerond werden. Er ontstond leegloop omdat er in de tweede helft van 2002 minder opdrachten werden verworven. Deze werd opgevangen door werktijdverkorting en reorganisatie waardoor de overcapaciteit is afgebouwd.
De omzet in het segment verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart is, ondanks toevoeging van de activiteiten van Klein Systems Group (KSG), met 60% gedaald tot EUR 7,1 miljoen (2002H1: EUR 17,6 miljoen). De omzet in het segment hydrografische en navigatie systemen bleef nagenoeg gelijk op EUR 2,6 miljoen (2002H1: EUR 2,7 miljoen). De kosten daalden van EUR 18,8 miljoen naar EUR 10,4 miljoen, verdeeld in EUR 1,7 mil­joen directe orderkosten (2002: EUR 10,4 miljoen) plus EUR 8,7 miljoen organisatiekosten (2002H1: EUR 8,4 miljoen). De organisatiekosten stegen voornamelijk als gevolg van de consolidatie van KSG. De directe orderkosten namen af doordat minder werd ingekocht op projecten. Een financiële meevaller van EUR 0,3 miljoen betrof de verkoop van een valutaoptie die niet werd gebruikt omdat de bijbehorende opdracht helaas werd verloren. Door het negatieve bedrijfsresultaat ontstaat een vordering op de belastingen van EUR 0,1 miljoen (2002H1: last EUR 0,5 miljoen). Hierna resulteert een netto verlies van EUR 0,3 miljoen (2002H1: EUR 1,0 miljoen nettowinst). Dit komt neer op EUR 0,06 verlies per aandeel (2002H1: EUR 0,20 winst).
De kasstroom uit operationele activiteiten was negatief omdat het netto verlies, de afname van garantievoorziening en de toegenomen debiteuren de positieve effecten van afgenomen voorraden en langere betalingstermijn van crediteuren overtrof. De investeringsactiviteiten beperkten zich tot aanschaf van bedrijfsmiddelen. De kasstroom uit financiële activiteiten bestaat voornamelijk uit de afkoop van een hoogrentende langlopende lening bij een Canadese dochter plus de uitbetaling van het dividend over 2002. Dit resulteert in een kasstroom van EUR 2,0 miljoen, waardoor de liquide middelen terugliepen naar EUR 7,7 miljoen.

Profiel HITT
HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke besparingen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit de volgende twee segmenten: verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Onder het eerste segment vallen 'Air Traffic Control' gericht op het verkeer op luchthavens, 'Vessel Traffic Management' gericht op verkeer op binnen- en buitenwateren en 'Technical Services' gericht op onderhoud van kennis en systemen bij klanten, alsmede 'haven management systemen' gericht op de beheersing van inzet en afrekening van middelen en diensten in havens. Onder het tweede segment vallen 'hydrographic survey systems' voor het maken van digitale onderwater terreinmodellen; 'precision navigation systems' voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructie­werk­zaam­heden; 'navigation systems' voor de visserij en automatische identificatie AIS. HITT levert software producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als projectverantwoordelijke levert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen.
HITT behaalde in 2002 een omzet van EUR 30,8 miljoen (2001: EUR 37,6 miljoen) en een nettowinst van EUR 2,3 miljoen (2001: EUR 2,0 miljoen). Het aantal werknemers eind 2002 bedroeg 172. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.
Voor nadere informatie:
ir John H.M. van Asperen, financieel directeur
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv - Postbus 876 - 7301 BC Apeldoorn

HITT nv

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(x EUR 1 mln.) 2003H1 2002H1 2002

Som der bedrijfsopbrengsten 9,7 20,3 30,8

Som der bedrijfslasten (10,4) (18,8) (28,0)

Bedrijfsresultaat (0,7) 1,5 2,8

Financiële baten en lasten 0,3 0,0 0,1

Buitengewone baten en lasten 0,0 0,0 0,2

Resultaat voor belastingen (0,4) 1,5 3,1

Belastingen 0,1 (0,5) (1,1)

Aandeel derden 0,0 0,0 0,3

Nettowinst (0,3) 1,0 2,3

30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002

Aantal uitstaande aandelen 4.694.158 4.694.158 4.694.158

Winst per aandeel EUR (0,06) 0,20 0,50

Geconsolideerde balans

(x EUR 1 mln.) 30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1,6 1,1 1,7

Materiële vaste activa 1,2 1,1 1,4

Vlottende activa

Voorraden 3,3 4,9 4,4

Vorderingen 4,6 4,9 2,4

Liquide middelen 7,7 5,4 9,7

TOTAAL 18,4 17,4 19,6

PASSIVA

Groepsvermogen 11,2 10,8 12,1

Voorzieningen 0,7 2,8 4,0

Langlopende verplichtingen 0,8 0,4 1,0

Kortlopende verplichtingen 5,7 3,4 2,5

TOTAAL 18,4 17,4 19,6

Geconsolideerde kasstroom

(x EUR 1 mln.) 2003H1 2002H1 2002

Kasstroom uit operationele acti-

viteiten (1,1) 2,8 7,7

Kasstroom uit investerings acti-

viteiten (0,1) (0,8) (1,2)

Kasstroom uit financiële activi-

teiten (0,8) 0,3 0,1

Netto kasstroom (2,0) 2,3 6,6

Liquide middelen primo 9,7 3,1 3,1

Liquide middelen ultimo 7,7 5,4 9,7

PRESS RELEASE
Apeldoorn, The Netherlands, 19 August 2003

HITT's backlog is filling up

On a turnover of EUR 9.7 million (2002H1: EUR 20.3 million) the operating result in the first half year amounts to EUR 0.7 million loss (2002H1: 1.5 million profit). The net result amounts to a loss of EUR 0.3 (2002H1: EUR 1.0 million profit). The net result stabilized to the first quarter loss and the company managed to control the costs. In addition a non-recurring financial revenue of EUR 0.3 million helped to limit the loss in the first half year. A reorganization was put into action early this year resolve the overcapacity, improve margins and to structurally enhance the competitive strength of the division management traffic systems. The reorganization will be finalized in the third quarter. Despite ongoing fierce competition and the weak economy, the management maintains its expectation of a modest positive result over 2003 as a whole.

First half year 2003 review
New orders were booked mainly in the field of technical services on traffic management systems as well as in navigation systems. With a letter of intent for an important order for the international airport of Copenhagen, Denmark, HITT is now a supplier to all Scandinavian countries. The intensive co-operation between the aviation authorities in these countries offers opportunities for extending and maintaining these systems in the future. Only last week a contract was signed to deliver a vessel traffic management system for the Deep Sea Port of Shanghai, People's Republic of China. HITT's backlog is gradually filling up again.

Traffic systems
The system for the port of Den Helder, The Netherlands has been delivered. The harbour management system for Hawaii, USA has been put into operation. The projects for vessel traffic management systems for Hong Kong and Xiamen in the People's Republic of China were further delayed because of SARS resulting in a delay of starting up site-activities. This work has now started. The project for Tallinn, Estonia has been delivered. Work for the expansion of the system for the Scheldt River between Belgium and The Netherlands and a new port management system for Dublin, Ireland have started. The second phase of the project for Arlanda international airport near Stockholm, Sweden was completed. The project for Beijing Capital Airport, People's Republic of China, was initially delayed as a result of the late delivery of the control tower and subsequently because of SARS. The customer service activities consisting of client support in the field of maintenance of systems and knowledge are developing well. The standstill in the Dutch market is continuing and reason for concern.
Hydrographic and navigation systems
The market has reacted positively to the new product generation of hydrographic software that was launched by the end of 2002. Existing clients and new clients are switching to this product. Sales of the portable precision navigation systems for pilots are increasing. Systems for mooring petrochemical tankers were recently delivered to Singapore and Dubai, United Arabic Emirates. The automatic identification systems (AIS) that have been made compulsory as of last year by the International Marine Organization are starting to be delivered. The introduction scheme runs until the end of 2004. As a result of this HITT delivered integrated navigation and communication software to amongst others the Canadian and North American coastguard. In addition HITT delivered systems to the navies, tug companies and port authorities in various countries. Following its market introduction in 2002 the software for the professional fishing industry was mainly sold in Canada. Broad market introduction was hindered by the uncertainty in the industry as a result of the drastic fishing restrictions. However, HITT is working at building its distribution network.

Outlook
Uncertainties remain in HITT's markets due to the continuous weak economic circumstances and more specifically the budgetary restrictions of government organizations including the Netherlands ministry of Transport. Management's expectation of a positive result for the year 2003 was underpinned by the order intake recently picking up with orders from Copenhagen, Denmark and Shanghai, People's Republic of China. With some margin, expectations are set at a net result of between EUR 0.2 and 0.5 million. The positive expectations for market growth in the medium and long-term are remaining, the key factor being the increased focus on improving traffic safety and security. The need for further efficiency improvements in handling traffic in ports and on airports boosts the demand for HITT products. In the past year international agreements in the field of coastal surveillance and safety at sea came into force, requiring a substantial number of investments by (potential) clients.

Notes to the result
HITT's turnover decreased to EUR 9.7 million in the first half year (2002H1: 20.3 million). Because of a substantial drop in direct order costs as a percentage of turnover, the direct margin decreased only 20% to EUR 8.0 million (2002H1: EUR 9.9 million). Fewer projects with large volumes of purchase were finalized resulting in a relative decrease of the order costs. Fewer orders in the second half of 2002 caused unused capacity. This was resolved by reduction of working hours followed by reorganization.
The turnover of the division vessel and air traffic control systems decreased with 60% to EUR 7.1 million (2002H1: EUR 17.6 million) in spite of the addition of the new Klein Systems Group (KSG) activities. The turnover in the segment hydrographic and navigation systems remained nearly the same at EUR 2.6 million (2002H1: EUR 2.7 million). Costs decreased from EUR 18.8 million to EUR 10.4 million, divided in EUR 1.7 million direct order costs (2002: EUR 10.4 million) plus EUR 8.7 million organization costs (2002H1: EUR 8.4 million). The organization costs increased mainly as a result of the consolidation of KSG. The direct order costs decreased as a result of fewer purchases for projects. A financial income of EUR 0.3 million concerned the sales of a currency option that was not used because of the unfortunate loss of the accompanying order. The negative operating result leads to tax receivables of EUR 0.1 million (2002H1: liability EUR 0.5 million). Thus a net loss of EUR 0.3 million remains (2002H1: EUR 1.0 million net profit). This amounts to a loss of EUR 0.06 per share (2002H1: EUR 0,20 profit).
The cash flow from operating activities was negative as the net loss plus the decrease of the guarantee provision and the increased accounts receivable surpassed the decrease of stock and increased short-term liabilities. The investment activities were limited to the purchase of fixed assets. The cash flow from financing activities mainly concerns the redemption of a long-term high interest loan by a Canadian subsidiary and the dividend payout over 2002. This results in a cash outflow of EUR 2.0 million resulting in a decrease of cash to EUR 7.7 million.

About HITT
HITT is a leading player in the worldwide niche markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of the following two segments: air and vessel traffic management & control systems and hydrographic and navigation systems. The former comprises 'Air Traffic Control', controlling traffic on airports, 'Vessel Traffic Management', traffic management and information systems for inland and seagoing traffic, 'Management Systems' for port authorities, pilots, towing services, transhipment and other service industries in ports and on airports and 'Technical Services' aiming at maintaining know-how and systems at customers. The second segment includes 'hydrographic survey systems' for digital underwater terrain modelling; 'precision navigation systems' for piloting & docking and offshore construction work; 'navigation systems' for the fishing sector and automatic identification systems (AIS). HITT supplies software products and support services, and implements projects on a turnkey basis. As a main contractor, HITT supplies all required system elements such as sensors, communication equipment and computers. Subsequent to installation, HITT provides maintenance services throughout the lifetime of the system.
In 2002 HITT achieved a turnover of EUR 30.8 million (2001: EUR 37.6 million) and a net profit of EUR 2.3 million (2001: EUR 2.0 million). The number of staff at year-end 2002 was 172. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998.
For more information:
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv - P.O. Box 876 - 7301 BC Apeldoorn - The Netherlands

HITT nv

Consolidated profit and loss account

(x EUR 1 million) 30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002

Operating income 9.7 20.3 30.8

Operating expenses (10.4) (18.8) (28.0)

Operating result (0.7) 1.5 2.8

Financial income and expenses 0.3 0.0 0.1

Extraordinary income and expenses 0.0 0.0 0.2

Earnings before tax (0.4) 1.5 3.1

Tax 0.1 (0.5) (1.1)

Minority interests 0.0 0.0 0.3

Net profit (0.3) 1.0 2.3

30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002

Number of outstanding shares 4.694.158 4.694.158 4.694.158

Earnings per share (EUR) (0.06) 0.20 0.50

Consolidated balance sheet

(x EUR 1 million) 30/6/2003 30/6/2002 31/12/2002

ASSETS

Fixed assets

Intangible fixed assets 1.6 1.1 1.7

Tangible fixed assets 1.2 1.1 1.4

Current assets

Inventories 3.3 4.9 4.4

Receivables 4.6 4.9 2.4

Cash 7.7 5.4 9.7

TOTAL 18.4 17.4 19.6

EQUITY, PROVISIONS AND LIABILITIES

Group equity 11.2 10.8 12.1

Provisions 0.7 2.8 4.0

Long-term liabilities 0.8 0.4 1.0

Current liabilities 5.7 3.4 2.5

TOTAL 18.4 17.4 19.6

Consolidated cash flow

(x EUR 1 mln.) 2003H1 2002H1 2002

Cash flow from operating activities (1.1) 2.8 7.7

Cash flow from investing activities (0.1) (0.8) (1.2)

Cash flow from financing activities (0.8) 0.3 0.1

Net cash flow (2.0) 2.3 6.6

Cash beginning of the period 9.7 3.1 3.1

Cash end of the period 7.7 5.4 9.7