Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 19 augustus 2003

Aanwezig:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, E. Helder, J.H.A. Goudt, A.J. Le Loux, R.W. Bleker, J.F. Hassink, T.H.D. de Weger

Afwezig:

Vaststellen besluitenlijst van 12 augustus 2003

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf., inclusief aanvulling.

A 1

DSOB

toelatingsbeleid stadserf

Voorstel:

1. Kennisnemen van het voorgestelde toelatingsbeleid en in principe in te stemmen met de ingeslagen koers.

2. Definitief vaststellen consultatie belanghebbenden binnenstad.
3. De notitie en de ontwerpbeleidsregel ter kennisname aanbieden aan de Raad.

Besluit:


1 en 2 conform.
3 Niet conform. Ten behoeve van de Raad wordt memo opgesteld met belangrijkste uitgangspunten, uitwerking onder meer ten aanzien van leges, vindt later plaats (mandaat wethouder Helder).

A 2

DSOB

kwartaalrapportage 30 juni 2003 Van Heekplein

Voorstel:

1. Rapportage voor kennisgeving aannemen.

2. De Raad hierover te informeren.


Besluit:

Cf.

A/
F 3

DSOB

vaststelling Beeldkwaliteitplan Josink Es

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Het beeldkwaliteitplan Josink Es gewijzigd vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitplan Josink Es op te nemen in de Welstandsnota en te gebruiken bij de toetsing van bouwaanvragen aan de redelijke eisen van Welstand.

3. Het beeldkwaliteitplan Josink Es als uitgangspunt te nemen voor een herziening van het bestemmingsplan Josink Es.

Besluit:

Cf.

B 1

CS/ fez

ontwikkeling algemene uitkering

Voorstel:

1. Kennisnemen van de actuele meerjarenraming van de Algemene Uitkering op basis van de junicirculatie 2003.
2. Deze raming, inclusief toelichting en stelposten, zoals eerder aangekondigd, opnemen in de programmabegroting 2004.
3. Kennisnemen van de actuele raming 2003, welke opgenomen zal worden in de 2^e Concernrapportage 2003.

Besluit:


1 en 3 Cf.

2 Niet conform. Deze notitie leesbaarder maken en insluizen in voorstel aan raad over junicirculaire en toegevoegde buffer (aanwending).

C 1

DSOB/proj

budget project inbraakpreventie

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Ten behoeve van het project Inbraakpreventie akkoord te gaan met de toekenning van 113.400, 00 (exclusief BTW) uit de reserve ISV fysiek (openbare ruimte investeringswijken).
2. Akkoord te gaan met de overdracht van het project van de DSOB naar de DCW / Stadsprojecten.

3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Besluit:

Cf.

C 2

DSOB/ ro

stand van zaken studentenhuisvesting

Voorstel:

1. Kennisnemen van de nota stand van zaken omtrent studentenhuisvesting.

Besluit:

Cf.

C 3

DSOB / ro

beantwoording schriftelijke vragen D 66

Voorstel:

1. In te stemmen met de concept beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 30 juli 2003 ex. Art. 38 R.v.O., gesteld door raadslid Adriaan van Duinen (D 66).

Besluit:

Cf., inclusief aanpassing.

C 4

DSOB/ gb

Rechtshandelingen

Voorstel:

1. Verkoop van een kavel grond gelegen in het plan Eilermarke (28).
2. Verkoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Drienerweg 89.

3. Verkoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Drienerweg 87.

4. Verkoop van een perceel grond met opstallen aan de Schurinksweg
54.


Besluit:

Cf.

D 1

Stadsdeel
mngt Oost

vaststelling Wijkvisie Schreurserve / t Ribbelt/ (Park) Stokhorst/ Velve- Lindenhof 2003- 2015 (SRV 2003- 2015)

Voorstel:

1. de Raad voor te stellen:

a. de wijkvisie SRSV 2003 2015 vast te stellen inclusief het bijgestelde hoofdstuk 5;
b. in te stemmen met de nota Zienswijzenverslag wijkvisie SRSV 2003
2015, waarin opgenomen het advies van de stadsdeelcommissie Oost; c. de indieners van zienswijzen in kennis te stellen van dit besluit; d. de vastgestelde versie van de wijkvisie SRSV 2003 2015 onder de aandacht brengen van bewoners, wijkraad t Ribbelt, wijkraad Velve-Lindenhof, ondernemers en instellingen in het gebied, woningcorporaties en betrokken marktpartijen.


2. Kennis te nemen van het verslag hoorzitting stadsdeelcommissie Oost inzake de wijkvisie SRSV inclusief advies.
3. Kennis te nemen van de brief van de woningstichting Volion d.d.
12-06-2003 aan de gemeente Enschede inzake het aanbod tot ontwikkeling van een integraal deelplan voor de Velve-Lindenhof.

Besluit:

Cf. inclusief aanpassing.

D 2

DSOB/ DMO

versnelde ontwikkeling 2^e fase Diekman

Voorstel:

1. Bij tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst tussen het COA en de gemeente Enschede in te stemmen met de versnelde ontwikkeling van de

2^e fase van het Diekman woningbouwgebied.


Besluit:

Cf. inclusief aanpassingen (mandaat wethouder Hassink).

E 1

DMO

jaar van mensen met een handicap

Voorstel:

1. 15.000,00 beschikbaar te stellen voor activiteiten die worden georganiseerd in het kader van het Europees jaar van mensen met een handicap.

2. De verdeling van dit bedrag uit te besteden aan het Lokaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap.

3. Dit bedrag te dekken uit het budget Activiteiten Zorg en Doelgroepen
( 10.000,00) en het Stimuleringsbudget Gehandicaptenbeleid (
5.000,00).


Besluit:

Cf.

F 1

DSOB

vaststellen bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996, herziening 1"

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. herziening 1 van het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nummer 63156, aanvullende voorschriften en toelichting.

2. de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk
1996" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

3. het renvooi behorende bij het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996" aan te vullen met een aanduiding "Winkels toegestaan".
4. artikel 1 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Nieuwe Dijk 1996", begripsbepalingen, aan te vullen met het begrip "Winkel" en aan artikel 9, Woonbebouwing, een tweede lid toe te voegen.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB

vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied 1996, herziening 30"

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. herziening 30 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" vast te stellen overeenkomstig de hierbij behorende plankaart nummer 63151 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied
1996" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Besluit:

Cf.

F 3

DSOB

vaststellen bestemmingsplan "Lonneker, herziening 39"

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. herziening 39 van het bestemmingsplan "Lonneker" vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende plankaart nummer 60353 en toelichting.

2. de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Lonneker" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Besluit:

Cf.

F 4

DSOB / proj

herstructurering Wesselerbrink Noord / Het Bijvank & Het Lang

Voorstel:

1. In te stemmen met de Startnotitie & Plan van Aanpak Herstructurering Wesselerbrink Noord, Het Bijvank & Het Lang.
2. Deze Startnotitie & Plan van Aanpak als integrale leidraad voor de beoogde ontwikkeling met als eerste de met Domijn af te sluiten Intentieovereenkomst inzake de start van de totale ontwikkeling (apart middels een voorstel aan het college voor te leggen) voor 1 december aanstaande.

3. De Raad te informeren omtrent deze Startnotitie & Plan van Aanpak.
4. Een pro- actieve communicatie direct na collegebesluit hanteren, waarin de overwegingen en argumenten voor het besluit helder worden toegelicht.

5. Een projectwethouder aan te wijzen voor dit project.


Besluit:


1 Cf., inclusief aanpassingen (geen reservering financiële middelen, schrappen 50/50 verdeling).

2,3,4 Cf.

5. Niet conform.


F 5

DSOB

vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied 1996, wijziging 1"

Voorstel:

1. Wijziging 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" vast te stellen overeenkomstig de hierbij behorende plankaart nummer 60830 en toelichting.

Besluit:

Cf.

F 6

DSOB

archeologisch onderzoek Oude Markt

Voorstel:

1. Het voor extra onderzoek gereserveerde bedrag van 4.200,00 (exclusief BTW) beschikbaar stellen voor een archeologisch onderzoek aan de Oude Markt.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat het geen consequenties mag hebben voor de planning van de renovatie.

F 7

DSOB

beslissing op bezwaarschrift dwangsom Heron, Oliemolensingel 50-53 Gedoogbesluit met voorwaarden

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de heren A. en J. van der Weide tegen het dwangsombesluit van 28 februari 2003 conform het advies van de Commissie voor Bezwaar en Beroep deels ongegrond en deels gegrond te verklaren.

2. Het gedoogbesluit onder voorwaarden af te geven.


Besluit:

Cf.

G 1

PRV

actieplan Oosting in Uitvoering

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het bijbehorende Actieplan Oosting in uitvoering
mei 2003- april 2004.

2. In te stemmen met de langere doorlooptijd die budgetneutraal verloopt.

Besluit:

Cf.