Gemeente Maassluis

Persberichten

11-8-2003

Commissie beschermd stadsgezicht vergadert op 19 augustus

Op dinsdag 19 augustus 2003 komt om 11.00 uur de Commissie Beschermd Stadsgezicht bijeen voor een openbare vergadering. De Commissie vergadert in zaal de Coppelstock in het stadhuis aan de Koningshoek. Voorafgaand aan de vergadering maken de leden van de Commissie vanaf 9.00 uur een wandeling door de Maassluise binnenstad.

Belangstellenden die de openbare vergadering op 19 augustus willen bezoeken, zijn van harte welkom. Op de agenda van de vergadering staan de volgende onderwerpen:


1. Opening

2. Inspraak-halfuurtje

3. Verslag vorige vergadering van 24 juni 2003
4. Ingekomen post

5. Bespreking adviezen algemeen

6. Bespreking adviezen specifiek

- Zuiddijk 44

- Burg. De Jonghkade 35

- Zuiddijk 78

7. Diversen

- Jaarverslag

8. Rondvraag

9. Sluiting

De Commissie Beschermd Stadsgezicht is in 1999 door de gemeenteraad ingesteld om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over aanvragen in het kader van de Monumentenwet. Daarnaast moeten alle bouwplannen die zijn gelegen binnen het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad en de panden die direct gelegen zijn aan de buitenhaven ( Govert van Wijnkade, Burgemeester de Jonghkade en Burgemeester van der Lelykade) op het gebied van welstand worden getoetst door de Commissie Beschermd Stadsgezicht. De Commissie Beschermd Stadsgezicht wordt gevormd door vijf deskundige leden, te weten twee vertegenwoordigers van de welstandscommissie, één restauratie-architect, één architect en één historicus.

De komende vergaderingen van de Commissie Beschermd Stadsgezicht zijn gepland op 30 september, 25 november 2003 en 20 januari 2004.

Welstandscommissie
Aanvragen om een bouwvergunning buiten het werkgebied van de Commissie Beschermd Stadsgezicht worden in Maassluis getoetst door de welstandscommissie Dorp, Stad en Land. Het onderdeel waar de welstandscommissie naar kijkt zijn de eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. De welstandscommissie bekijkt het bouwwerk op zichzelf,en haar relatie met de omgeving. Gekeken wordt onder andere naar de volgende aspecten: het karakter van de bestaande bebouwing, de openbare ruimte, het landschap, massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur.