De Unie


Iberia: CAO

18 augustus 2003 - Aan de leden is op 15 augustus jl. een gezamenlijk schrijven door de bestuurders van FNV Bondgenoten en De Unie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden aan de heer mr. F. Conte Garcia, president-directeur van Iberia verzonden. Deze brief is tevens aan mevrouw H. Booden (Iberia Nederland) en mevrouw S. Fleischmann (Iberia Duitsland) in afschrift verzonden.

Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot president-directeur van Iberia. Een moeilijke taak in moeilijke tijden voor Iberia en de luchtvaart in het algemeen.

Ondanks de malaise in de bedrijfstak ontvangen wij positieve berichten uit Spanje. Wij zijn blij van Iberia te mogen vernemen dat de winst gemeten volgens het kengetal EBITBAR in 2002 behoorlijk is gestegen ten opzichte van 2001. Vreugdevol lezen wij: In 2002 Iberia was Europes most profitable scheduled carrier for second year running. Gefeliciteerd!

Bij deze willen wij u echter ook op de hoogte brengen van de problemen met de totstandkoming van de afspraken over de arbeidsvoorwaarden van Iberia Nederland.
Vorig jaar (2002) was dat al een uiterst moeilijk proces waarbij uiteindelijk vriiwel uitsluitend afpraken gemaakt zijn over het salaris met de afspraak dat er in 2003 ruimte zou zijn om over de andere door ons ingebrachte voorstellen te praten.

Dit jaar is het zo mogelijk nog moeilijker om te komen tot afspraken. We zijn inmiddels 4 keer bij elkaar geweest om over de arbeidsvoorwaarden van ongeveer 30 werknemers te praten. De kosten van dit proces (delegatieleden uit Spanje, delegatielid uit Duitstand, tolk, vergaderzaal huren) staan zo langzamerhand niet meer in verhouding met de omvang van de CAO en staan bovendien in schril contrast met hetgeen door Iberia geboden wordt bij deze CAO-onderhandelingen. Tot heden hebben wij geen andere boodschap ontvangen dan 0% salarisverhoging waarbij alleen een winstafhankelijke bonus in het vooruitzicht gesteld wordt.

Ons werd meegedeeld dat dit het beleid zou zijn voor alle Iberia vestigingen buiten Spanje. Volgens onze informatie hebben alle Spaanse Iberia medewerkers een salarisverhoging ter grootte van de prijscompensatie gekregen. Ons inziens kan het niet anders zijn dan dat of:
alle Iberia werknemers worden gelijkelijk behandeld: ook minimaal prijscompensatie voor Iberia Nederand, of
alle buitenlandse vestigingen worden apart beoordeeld op hun winstgevendheid.

In dit laatste geval willen wij u erop attenderen dat het aantal werknemers van Iberia Nederland in enkele jaren behoorlijk is ingekrompen (van ongeveer 65 in 2000 tot 30 nu). Bovendien maakt voor zover ons bekend de vestiging Iberia Nederland winst.

Wij komen er niet uit en verzoeken u dan ook om een reactie op deze vraag.

We hebben de situatie inmiddels met onze leden besproken. Voor hen is deze situatie niet langer acceptabel. Zo kan er niet langer gewerkt worden. Indien de werknemers van Iberia Nederland om volstrekt onduidelijke redenen op de 0-lijn gezet worden (let wel in Nederland hebben de werknemers van vliegmaatschappijen Nederlandse en buitenlandse- ook salarisverhoging gehad), zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben voor de motivatie van de werknemers. De kwaliteit en de punctualiteit van de dienstverlening zal in het gedrang komen. De altijd getoonde flexibiliteit van de werknemers komt zwaar onder druk te staan. Indien deze situatie zal blijven voortbestaan zien wij ons genoodzaakt om de benodigde acties te voeren.

Wij verzoeken u dringend te reageren op ons verzoek. Onze leden willen zich graag volledig inzetten voor Iberia. Aan inschikkelijkheid en dienstvaardigheid zijn echter wel grenzen.

Helen Smoor
bestuurder

dinsdag, 19 augustus 2003