College Bescherming Persoonsgegevens


19 augustus 2003

Gedragscode belangrijke bijdrage aan betere bescherming privacy bij handelsinformatiebureaus

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode inzake het verwerken van persoonsgegevens van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) voorzien van een goedkeurende verklaring. De gedragscode vormt op onderdelen een nadere uitwerking, dan wel een aanvulling op de materiële bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), zo stelt het CBP in zijn verklaring. De verklaring en de gedragcode zijn 19 augustus 2003 gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 158.

Het CBP is verheugd met de totstandkoming van een gedragscode in deze sector. De afgelopen jaren onderzocht het CBP en zijn voorganger, de Registratiekamer, meerdere handelsinformatiebureaus en concludeerde dat er op grote schaal onzorgvuldig werd omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens.

De gedragscode van de NVH levert een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldiger omgang met persoonsgegevens binnen deze sector. In de gedragscode zijn bepalingen omgenomen die aangeven voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt mogen worden en dat deze persoonsgegevens slechts uit een beperkt aantal bronnen mogen worden verkregen. Ook wordt er invulling gegeven aan de rechten van de betrokkenen en de verplichting om betrokkenen uit eigen beweging te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Het CBP zal de gedragscode van de NVH hanteren als richtsnoer voor het handelen van alle handelsinformatiebureaus.

Over gedragscodes
Organisaties die een bepaalde sector vertegenwoordigen, kunnen voor hun leden een gedragscode vaststellen. In de gedragscode wordt aangegeven hoe die leden met persoonsgegevens zullen omgaan. Er bestaat geen verplichting tot het vaststellen van een gedragscode. Het CBP kan op verzoek van de organisaties de conceptgedragscode toetsen en verklaren dat deze voldoet aan de WBP. De verklaring van het CBP is ten hoogste vijf jaar geldig. Meer informatie over gedragscodes is te vinden in de brochure Gedragscodes. Bescherming van persoonsgegevens door zelfregulering.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Goedkeurende verklaring van het CBP (pdf-bestand, 70K) Gedragscode inzake het verwerken van persoonsgegevens van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) (pdf-bestand 277K)