Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 20018 Telefoon (070) 333 44 44 2500 EA DEN HAAG Telefax (070) 333 40 06

Uw brief Ons kenmerk ABG/GA/03/61751

Onderwerp Datum
Intercollegiale ruil Wsw 18 augustus 2003 toezegging uit AO van 22 mei 2003
(26 600 XV, br. 114)

Tijdens Algemeen Overleg over gesubsidieerde arbeid met uw Kamer op 22 mei 2003 (28 600 XV, nr. 114) heb ik de toezegging gedaan u te informeren over de eventuele mogelijkheden en condities van intercollegiale ruil in de Wsw. Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 van SZW is een motie van het lid Bruls (28 600 XV, nr. 59) hierover aangenomen.

In Bestuurlijk Overleg met VNG op 10 juli 2003 heb ik besloten de mogelijkheid van intercollegiale ruil binnen een aantal randvoorwaarden toe te staan. Deze randvoorwaarden zijn:

1. Eigen initiatief gemeenten/schappen;

2. Gemeenten/schappen die behoefte hebben aan extra taakstelling moeten zelf in contact treden met collega-gemeenten/schappen waar van onderrealisatie sprake is en afspraken maken over eventuele bilaterale ruil;

3. Verzoek tot intercollegiale ruil kan worden ingediend bij SZW door middel van een gezamenlijke, schriftelijke aanvraag van de betreffende gemeenten/schappen.
4. Indien de gezamenlijke aanvraag door SZW wordt gehonoreerd verrekenen gemeenten/schappen de subsidie onderling en maken dit zichtbaar op hun jaaropgave. Bij vaststelling van de subsidie over het jaar 2003 wordt vervolgens met de toegekende ruil rekening gehouden.

5. De mogelijkheid van intercollegiale ruil geldt alléén voor het jaar 2003 en heeft geen effect op de subsidieverdeling 2004.

Ik heb gemeenten en schappen over deze mogelijkheid geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
---

(M. Rutte)