Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk DCE/2003/55422

Onderwerp Datum EU Rapporten over geweld tegen vrouwen 14 augustus 2003

./. Hierbij stuur ik u 35 exemplaren toe van de twee rapporten over geweld tegen vrouwen in de Europese Unie, die onder het Spaanse EU-voorzitterschap in 2002 tot stand zijn gekomen. Het betreft:

- Good Practice Guide to mitigate the effects of and eradicate violence against women

- Study on measures adopted by the member states, of the European Union to combat violence against women.
Deze zijn u door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid in het vorige kabinet toegezegd1.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)


1 Brief van 8 april 2003, (TK, 2002-2003, 28 600 XV, 106).