Gemeente Utrecht


Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

19 augustus 2003

Persconferentie naar aanleiding van de collegevergadering om 16.00 uur in de perskamer van het stadhuis.


1. Definitieve huisvesting Basisschool Parkwijck Basisschool Parkwijck krijgt een nieuw gebouw van 20 lokalen in Parkwijk-Zuid aan de Eerste Oosterparklaan. Dat is het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders aan de raad. Voor de bouw van de bassischool vraagt het college een krediet van bijna EUR 4,5 miljoen. Ook stelt het college de raad voor om een krediet van EUR 41.000 beschikbaar te stellen voor inrichting en meubilair.

Op dit moment is de Openbare Basisschool Parkwijck in de schoolwoningen in Langerak ondegebracht. Deze zijn voor tijdelijke huisvesting bestemd. Na verhuizing van Parkwijck naar het permanente gebouw zullen deze schoolwoningen gebruikt worden voor piekopvang in het onderwijs. Het nieuwe schoolgebouw zou onder gunstige omstandigheden in januari 2005 kunnen worden opgeleverd. De school wordt gebouwd door projectontwikkelaar Portaal.


2. Voormalig Thorbeckecollege wordt Internationale Schakel Klas Het gebouw van het voormalige Thorbeckecollege aan La Bohèmedreef 7 wordt verbouwd tot een Internationale Schakel Klas (ISK). Daarnaast worden in het pand ruimten beschikbaar gemaakt voor verhuur ten behoeve van inburgeringscursussen voor ouders en buurtbewoners, training van personeel van andere scholen en overige onderwijsgerelateerde functies. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Voor de verbouwing is een krediet nodig van EUR 1 miljoen.

De plannen voor de verbouwing passen in het Masterplan Voortgezet Onderwijs. In dit masterplan hebben de gemeente Utrecht en de Utrechtse schoolbesturen een planning gemaakt voor een verbetering van de spreiding en aanbod van voortgezet onderwijs in de stad Utrecht.

De ISK is een taalschool die leerlingen ondersteunt bij het verwerven van de Nederlandse taal.


3. Paulusschool Tuindorp wordt Forumlocatie
De Paulusschool in Tuindorp zal worden vervangen door een nieuw Forumgebouw, waar naast de Paulusschool ook ruimte is voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten. Ook zal een nieuwe gymzaal worden gebouwd. Voor die plannen zal het college van burgemeester en wethouders aan de raad een krediet vragen van bijna EUR 4 miljoen.

Het plan voor de vervangende nieuwbouw sluit goed aan bij de voornemens uit het collegeprogramma 2001 - 2006 om multifunctionele huisvesting en accommodaties te ontwikkelen voor de wijkvoorzieningen en het streven naar een integrale aanpak in het aanbod voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Binnen het Forumconcept krijgen schoolgebouwen een bredere functie voor de wijk.

De Rooms-Katholieke bassisschool Paulusschool zat in een schoolgebouw aan de Professor van Bemmelenstraat 51 At/m C, dat in 1930 werd gebouwd. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen die aan het huidige onderwijs worden gesteld. Bovendien heeft de Paulusschool recht op een uitbreiding naar 11 lokalen op basis van de leerlingprognoses voor de komende 15 jaar. De leerlingen zijn al ondergebracht in noodlokalen aan de Van Lieflandlaan.


4. Forum in De Koekoek.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een krediet van EUR 1.9 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie en uitbreiding van het monumentale pand van basisschool De Koekoek aan het Koekoeksplein. Dit gebouw wordt geschikt gemaakt voor een Forumvoorziening waarin de openbare school samen met welzijnsorganisatie Cumulus onderdak krijgt voor basisonderwijs, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een bescheiden vrije tijdscentrum. In verband met de groei van het aantal kinderen krijgt de school drie extra lokalen. De school is al sinds jaren een belangrijk centrum binnen de wijk. Door het gebouw geschikt te maken voor een Forumvoorziening is het mogelijk dit gegeven nog verder invulling te geven. De plannen voor deze aanpak zijn ontwikkeld in goed overleg met alle belanghebbenden, zoals leerkrachten, schoolbestuur, Cumulus en een werkgroep van ouders.


5. Wijkverkeersplan Rivierenwijk
In de Reggestraat en een deel van de Roerstraat (van de Berkelstraat tot het Roerplein) wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor alle verkeer m.u.v. (brom)fietsers. Op basis van de ingekomen inspraakreacties op het Voorlopig Ontwerp voor het Wijkverkeersplan Rivierenwijk heeft het college van burgemeester en wethouders hiertoe besloten. Daarmee is het Wijkverkeersplan vastgesteld en kunnen de verdere voorbereiding en uitvoering starten. Om de maatregelen uit het Wijkverkeersplan te kunnen uitvoeren, is de gemeente deels afhankelijk van subsidie. Pas bij het indienen van het definitieve plan wordt bekend of het Bestuur Regio Utrecht (BRU) subsidie toekent. Als dit niet het geval is, zal een aantal maatregelen versoberd worden uitgevoerd. De verwachting is dat eind 2003 de eerste maatregelen uit het Wijkverkeersplan zullen worden gerealiseerd.


6. Rapportage aanbestedingsbeleid vastgesteld
De rapportage van het Bureau Aanbestedingen over het jaar 2002 is door het college vastgesteld. De uitvoering van het aanbestedingsbeleid van de gemeentelijke diensten is in 2002 volgens plan verlopen. Het college heeft de aanbevelingen van het Bureau Aanbestedingen om de inkoop- en aanbestedingsprocedures nog verder te verbeteren overgenomen. Er komt ook een "inkooptoolkit" voor alle gemeentelijke diensten om het hen gemakkelijker te maken op een goede manier in te kopen. Verder zal er in 2003 meer aandacht zijn voor nacalculaties en evaluaties van uitgevoerde opdrachten om een beter beeld te krijgen van de werkelijke besparingen bij gemeentelijke aanbestedingen.

In juni 1999 heeft de gemeenteraad de nota aanbestedingsbeleid vastgesteld en het Bureau Aanbestedingen opgericht. Een van de taken van het bureau is een jaarlijkse rapportage van de aanbestedingen die door de verschillende gemeentelijke diensten zijn gehouden.


7. Velvergunningen woningbouwlocaties Vleuterweide (vinexlocatie Leidsche Rijn) Het college heeft besloten velvergunningen af te geven voor het vellen van in totaal 154 bomen in het plangebied van woningbouwlocatie Vleuterweide. Deze beslissing vloeit voort uit het eerdere besluit om aan de Vleuterweideweg en in het gebied buiten de bebouwde kom van de gemeente Utrecht ten zuiden van Vleuten woningen te bouwen. De grond moet bouwrijp gemaakt worden en de voorbereidende werkzaamheden daarvoor houden onder meer in het vellen van de bomen en het verwijderen van een houtwal en een haag.