Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 90801 2509 LV Den Haag Binnenhof 1a Anna van Hannoverstraat 4 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk Proj/Walvis/SUB/03/63204

Onderwerp Datum 19 augustus 2003

Op 1 juli jl. hebben wij het eindrapport SUB (=Samenwerking UWV Belastingdienst) aan de Tweede Kamer aangeboden.

In dit rapport wordt aangeven hoe de overdracht van de heffing en inning van premies werknemersverzekeringen van UWV naar de Belastingdienst gaat plaatsvinden. De SUB- operatie zal samen met de vereenvoudiging van het loonbegrip in de wetsvoorstellen Walvis en Aansluitingswet Walvis tot een aanzienlijke doelmatigheidswinst en tot een verlaging van administratieve lasten voor werkgevers leiden.

UWV en Belastingdienst zijn nu doende met een groot aantal medewerkers om de overhevelingsoperatie voor te bereiden. Een omvangrijke maar ook uitdagende klus waarvoor al veel werk is verzet en waarvoor nog veel meer werk verzet zal moeten worden. Een operatie die nu grote investeringen van gemeenschapsgeld met zich mee brengt om later de vruchten te kunnen plukken.

Wij zouden het op prijs stellen wanneer UWV en de Belastingdienst in de gelegenheid worden gesteld om (samen met de ministeries van SZW en Financiën) in een presentatie voor de leden van de Vaste Kamercommissies van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën de gehele operatie toe te lichten. De gedachten gaan er naar uit om deze presentatie omstreeks 1 oktober te doen plaatsvinden.

Gaarne vernemen wij uw reactie. Wij zullen deze doorgeleiden naar de contactpersonen van UWV en de Belastingdienst (dhr. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV, en mw. Thunnissen, voorzitter MT van de Belastingdienst).


---

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

De Staatssecretaris van Financiën

(mr. drs. J.G. Wijn)