Gemeente Dordrecht

vreemde ogen

---

Tussenrapportage Gezondheidspark naar raadscommissie

Vincent Brinkhof
Het College van Burgemeester en Wethouders stuurt vandaag een tussenrapportage voor het Gezondheidspark ter informatie naar de raadscommissie Ruimte en Economie. In november 2002 stemde de Gemeenteraad in met het globaal stedenbouwkundig ontwerp en de berekening van de kosten van het plan. Daarbij droeg de raad op het plan verder uit te werken en de tekorten op de grondexploitatie terug te dringen. Naar verwachting wordt de discussie over verschillende uitwerkingsvarianten in het najaar van 2003 afgerond en wordt de Gemeenteraad gevraagd te besluiten over voorgelegde uitvoeringsbudgetten.

In de tussenrapportage Gezondheidspark zijn de resultaten weergegeven van nader onderzoek naar onderdelen van het Gezondheidspark. Dit leidt tot een aantal uitwerkingsvarianten voor o.a. de plaats van de eerst aan te leggen parkeervoorzieningen, een Esplanade over de Karel Lotsyweg of op de begane grond met terugdringen van de verkeersdruk en de invulling van de Sportboulevard. Expliciet wordt advies gevraagd over de inpassing van een wooncomplex met 200 seniorenwoningen aan de rand van de Overkampweg in het Overkamppark. Het lijkt dat een aanzienlijke bezuiniging op de grondexploitatie mogelijk is. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van keuzes in bovengenoemde varianten.

In het Gezondheidspark neemt de uitbreiding van het Albert Schweitzer ziekenhuis een belangrijke plaats in. Daarnaast ontstaat ook ruimte voor de vestiging van andere gezondheidsvoorzieningen. Hierbij valt te denken aan de GGD en een Zotel (ziekenhuis-/kraamhotel). Het hoofdkantoor van de politie en een tweede uitrukpost van de brandweer zijn eveneens gepland in het Gezondheidspark. Aan de zogenaamde Sportboulevard komt de vervanging van zwembad Aquapulca door een gecombineerd wedstrijd-, doelgroepen- en recreatiebad. Ook komt hier de te verplaatsen sporthal Sterrenburg en een vernieuwde ijshal. In de tussenrapportage wordt tevens de mogelijkheid van een commercieel Familycenter genoemd. De Esplanade verbindt verschillende onderdelen in het Gezondheidspark voor wandelaars op een aangename manier. Behalve gezondheids- en sportvoorzieningen krijgen kantoren, winkels, recreatie, wonen en parkeren een plaats in het Gezondheidspark.