GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 19 augustus 2003 14:23
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Is de inlaat van zout water zinloos?

(19 augustus 2003)

Ondanks een negatief advies van TNO is er toch besloten tot de inlaat van zout water. Wijnand Duyvendak wil van de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat opheldering. Schriftelijke vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de inlaat van zout water in het westen van Nederland


1. Kent u de berichten dat het inlaten van zout water om de droogte in West-Nederland tegen te gaan mogelijk zinloos is*?


2. Kent u het advies van TNO over de voor- en nadelen van het inlaten van zout water, waaruit zou blijken dat deze inlaat geen significante bijdrage levert aan het op peil houden van de grondwaterstand? Zo ja, wanneer heeft u kennis genomen van dit advies?


3. Op welke manier is het advies van TNO betrokken bij de besluitvorming over dit onderwerp? Welke (andere) adviezen heeft u ingewonnen om tot onderhavig besluit te komen?


4. Deelt u de conclusie van TNO dat verhoging van het polderpeil geen significante invloed heeft op de grondwaterstand in woonwijken, en daarmee niet voorkomt dat heipalen droogvallen? Zo nee, waarop baseert u zich dan?


5. Deelt u de conclusie van TNO dat inlaat van zout water nadelige gevolgen heeft voor betonnen constructies zoals heipalen? Zo nee, waarop baseert u zich dan?


6. Waarom heeft u besloten om, tegen het advies van TNO in, toch toe te staan dat er zout water wordt ingelaten, ondanks dat u bent geadviseerd over het gebrek aan effect op de grondwaterstand en de negatieve gevolgen voor natuur, landbouw en betonnen constructies?


7. Welke alternatieven zijn er onderzocht om zoet water, uit grote zoete wateren als het IJmeer, in te laten, zoals nu gebeurt in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Rijnland? Waarom hebben deze alternatieven niet geleid tot andere keuzes?


8. Bent u bereid het besluit om de inlaat van zout water toe te staan te herzien en in overleg met waterschappen en met gebruikmaking van het TNO-advies alternatieve maatregelen te nemen? Zo ja, welke maatregelen zijn dit?


9. Bent u bereid deze vragen voor donderdag a.s. te beantwoorden?* Radio 1 Journaal, 19 augustus jl.