Provincie Noord-BrabantBrabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Persbericht                    

                         

A59

Provincie houdt vast aan tracébesluit.

De provincie Noord-Brabant houden vooralsnog vast aan de uitvoering van het tracébesluit voor de aanleg van de A59.
De provincie doet dit op aangeven van de minister van Verkeer en Waterstaat.

In het tracébesluit is een wildtunnel opgenomen van 1,75 bij 2 meter. In de ontheffing van de Flora en Faunawet van het ministerie van LNV is deze voorziening opgenomen met een maatvoering van 2,5 bij 40 meter.
Voor de overige voorzieningen voor o.a. amfibiën en zoogdieren is eveneens een andere maatvoering en een ander aantal opgenomen in deze ontheffing.

Door de verschillen in de besluiten van de beide ministeries onstaat een situatie die voor zowel provincie als aannemer onwerkbaar is.
Gedeputeerde Staten hebben derhalve besloten vooralsnog vast te houden aan het tracébesluit van de minister van V en W, de contractpartner in dit project.

De provincie stimuleert daarnaast overleg tussen beide ministeries en heeft, op basis van een uitgewerkt voorstel, de bereidheid mee te werken aan een oplossing.

GS wijzen erop dat in de aanvrag van de ontheffing bij het ministerie van LNV de problematiek van o.a. de kamsalamander is meegenomen. Op en langs het tracé van de A59 zijn geen habitats van de kamsalamander aanwezig. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt dit door een terzake kundig ecoloog onderzocht. Individuele kamsalamanders, die worden aangetroffen, worden verplaatst.