Gemeente Leeuwarden

Collegebesluiten van 12 augustus 2003

Het college van burgemeester en wethouders nam op 12 augustus 2003 de volgende subsidieverzoeken in behandeling:
* Multiculturele website
De subsidieaanvraag van Stichting Inter Noord-Nederland voor het bouwen en onderhouden van een multiculturele provinciale website werd afgewezen.

* Subsidieverzoek Farm Friends
Een subsidieverzoek van Stichting Farm Friends Nederland voor het project 'Lease Koe' t.b.v. boeren in Tanzania werd afgewezen.
* Subsidies voor de buurt-, wijk- en dorpsverenigingen De subsidie voor het jaar 2002 t.b.v. 32 besturen van buurt-, wijk- en dorpsverenigingen c.q. stichtingen wordt vastgesteld op 353.555,11. Daarnaast kregen de Samenwerkende Bewoners Organisaties 2.450,00 t.b.v. vaststelling subsidie 2002, en
1.719,00 t.b.v. subsidieverlening 2003.
* Activiteitensubsidies Kleurrijk Beraad De activiteitensubsidie 2002 van de allochtone zelforganisatie Hindi Sanskriet Paatshala wordt vastgesteld op 1532 en de activiteitensubsidie 2002 van de allochtone zelforganisatie Koerdische Culturele Vereniging op 2184.
* Subsidie voor Stichting Media Art Aan de stichting Media Art Friesland wordt een subsidie te verlenen van 3.403,- voor de organisatie van Media Art Festival 2003.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

* Subsidie voor Jeugdland 2003
De subsidie aan de Speeltuincentrale Leeuwarden voor het organiseren van jeugdland 2002 door de werkgroep KWIL wordt vastgesteld op 5220,-.

* Subsidie COS Friesland 2002
De subsidie 2002 aan COS Friesland bedraagt 24.000.
* Eindafrekening realisatie Multicultureel Pand Leeuwarden De eindafrekening van het Multicultureel Pand Leeuwarden vast te stellen op 286.296,49, inclusief een drietal nagekomen betalingen tot een totaalbedrag van 3.159,--. Kleurrijk Beraad Leeuwarden krijgt tot een bedrag van 1.606,50 subsidie voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in het Multicultureel Pand. Voor het opknappen van de vrouwenruimte in het Multicultureel Pand wordt 3.000 subsidie verleent aan Kleurrijk Beraad Leeuwarden,--.
* Subsidie Gabbema Gasthuis
De voorlopige subsidiabele kosten op grond van het Brrm 1997 van restauratiewerkzaamheden aan het exterieur van het Gabbema Gasthuis worden bepaald op 17.541,79. De af te leiden voorlopige subsidie en restauratiehypotheek van 8.771,= (50%) worden ten laste gebracht van het door het Rijk aan de gemeente toegekende Brrm-subsidiebudget voor 2008.
* Subsidie 2001 aan Reax bv
De subsidie voor het jaar 2001 aan Reax bv (voorheen: Stichting Werkwijzer) te Leeuwarden voor de uitvoering van het Besluit ID-banen en de Wiw-onderdelen dienstbetrekkingen en werkervaringsplaatsen werd vastgesteld op respectievelijk 10.245.480,-- voor uitvoering van het Besluit ID-banen en 6.289.089,-- voor uitvoering Wiw (onder aftrek van de opbrengst inleenvergoeding van ( 510.656,--). Op basis van door Stichting Werkwijzer aangegeven werkelijk gemaakte kosten wordt de subsidie voor 2001 definitief vastgesteld op totaal 16.534.569,--

Collegebesluit van 28 augustus 2003.

Arbeidsvoorwaarden scholing en employability

De CAR/UWO te wijzigen op het gebied van scholing en employability en in te laten gaan op 1 januari 2003. Vanaf 1 januari 2003 worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de medewerker over de gewenste ontwikkeling van de medewerker via een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Vervanging van 215 meter Lorentzkade en Edisonstraat

Vervangen van 215 meter in slechte bouwkundige staat verkerende riolen in gedeelten van de Lorentzkade en de Edisonstraat, gelegen op het industrieterrein Van Harinxmakanaal,

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Verruimen en vernieuwen riolen in Heechterp/Schieringen

Verruimen van 219 meter riolen in de Schieringerweg tussen de Kastanjestraat en de Wilgenstraat (Heechterp). Daarnaast wordt ca. 900 meter riolen in het noordelijk deel van de wijk Schieringen vernieuwd (tussen de Egelantierstaat en de Plataanstraat). Ca. 1 november 2003 is de start van de uitvoering van het project gepland. De werkelijke uitvoeringsduur bedraagt 4 à 5 maanden.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Noodlokalen en speellokaal in Zuiderburen

225.000,= beschikbaar te stellen voor het plaatsen van 4 noodlokalen en 1 speellokaal in de Wijk Zuiderburen. De afgelopen tijd is het aantal leerlingen in Zuiderburen opnieuw fors toegenomen. De permanente onderwijsvoorziening zal naar verwachting begin 2005 in gebruik worden genomen. Genoemde noodlokalen + speellokaal zullen vooralsnog worden gehuurd voor een periode van 17 maanden. (1 augustus 2003 tot en met 31 december 2004)

De huurprijs over deze periode met inbegrip van bijkomende kosten bedragen 225.000,= inclusief B.T.W.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Vrijstellingsprocedure voor bouw supermarkt

De vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO voor de bouw van een supermarkt op een perceel aan het Hop/de Kruisdobbe in Zuiderburen voort te zetten, De aanvraag voor de bouw van een supermarkt op die plaats is in strijd met het bestemmingsplan 'Hempens-Teerns', zodat de plannen alleen gerealiseerd kunnen worden na het doorlopen van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Visrecht

Met de hengelsportvereniging 'Leeuwarden' is een drietal overeenkomsten gesloten voor de huur en verhuur van visrecht. Twee van deze overeenkomsten zijn in 1999 vernieuwd; de derde is nu aan vernieuwing toe.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Jaarverslag 2002

Akkoord te gaan met het jaarverslag over 2002 op grond van de wet SAMEN (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden) voor werknemers met een Wiw-dienstbetrekking.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Bestemmingsplan De Zuidlanden

Het voorontwerp van het bestemmingsplan en de Oplegnotitie MER - worden in de inspraak gebracht. Daarbij wordt de gebruikelijke procedure gevolgd: bekendmaking, inspraakbijeenkomst en tervisielegging.

Collegebesluit van 12 augustus 2003.

Instelling historische huisnamen

Voor het aanbrengen van historische huisnamen op panden in de binnenstad van Leeuwarden ten laste van de netto besteedbare bedragen uit de bestemmingsreserve Zadelfonds voor 2003 en 2004 telkens maximaal 1.250,= te reserveren. Om het voor een particuliere eigenaar aantrekkelijk te maken een historisch verantwoorde huisnaam op zijn of haar pand te laten schilderen wordt een stimuleringsbijdrage van 30% in de goedgekeurde kosten tot een maximum van 150,= uit het Zadelfonds beschikbaar gesteld. De subsidie kan worden aangevraagd met tussenkomst van de NV Stadsherstel Leeuwarden.

In november 2002 is begonnen met een project om historische huisnamen op panden in de binnenstad aan te brengen. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de NV Stadsherstel Leeuwarden, het Historisch Centrum Leeuwarden en de gemeentelijke Monumentenzorg en wordt gecoördineerd door Stadsherstel. Het Historisch Centrum Leeuwarden ondersteunt het onderzoek naar en de opbouw van een database van oude namen en zorgt samen met Monumentenzorg voor de inhoudelijke begeleiding van concrete voorstellen. Collegebesluit van 12 augustus.