Gemeente Utrecht


Nieuwe resultaatsafspraken grotestedenbeleid 2004

Het Rijk en de gemeente Utrecht zijn het eens geworden over het convenant voor het Grotestedenbeleid (GSB) voor 2004. Het convenant wordt voor één jaar afgesloten als overbrugging naar een nieuwe 4-jarige convenantsperiode van 2005 tot 2009. Voor een belangrijk deel zijn de afspraken die stad en Rijk met elkaar hebben gemaakt een voortzetting van het GSB-convenant voor 1999 - 2003. Op het terrein van Veiligheid en Inburgering zijn of worden aanvullende afspraken gemaakt.

Als aanvullende ambities voor 2004 op het terrein van Veiligheid en Inburgering heeft Utrecht aangegeven 12 opleidingstrajecten voor toezichthouders in te zetten. Daarmee wil de stad het toezicht op locaties met een verhoogd veiligheidsrisico versterken.

Op het terrein van maatschappelijke opvang zal meer ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit. Het gaat om zaken als vroegsignalering, afstemming van vraag en aanbod en het opzetten van een adequate registratie- en cliëntvolgsysteem.

De ambitie die Utrecht heeft ten aanzien van stelselmatige daders is om in 2004 100 extra nazorgtrajecten aan te bieden aan jeugdige meer- en veelplegers. Hier bovenop maakt de stad nog afspraken met het RIjk over de nazorg aan volwassen veelplegers. In 2004 zal Utrecht zorgen voor een convenant met alle partijen die in Utrecht betrokken zijn bij de nazorg van stelselmatige daders.

In het kader van het Grotestedenbeleid maken Rijk en gemeenten prestatieafspraken over de aanpak van grootstedelijke problematiek. Deze afspraken worden geclusterd in de drie pijlers van het grotestedenbeleid, te weten de economische pijler, de sociale pijler en de fysieke pijler. Op elk van deze terreinen maken Rijke en gemeenten afspraken over de te bereieken doelen en de inzet van middelen. De huidige convenantsperiode loopt van 1999 tot en met 2003. Met de afspraken voor 2004 wordt dit convenant verlengd tot de start van de nieuwe convenantsperiode van 2005 tot en met 2009.

Noot voor de media:
Wethouder Verhulst zal vanmiddag om 16.00 uur in de persconferentie over de collegebesluiten een toelichting geven op dit bericht.

Voor meer informatie kunt u bellen met bestuurscommunicatie, Nicoline Bos, telefoon 030 286 11 38 of met Hans Scholten telefoon 030 286 10 15.

Utrecht, 19 augustus 2003.