CNV

CNV stuurt Rutte voorbeeld-motie in kader WWB

Het CNV heeft opnieuw een oproep gedaan richting staatssecretaris Rutte om gehoor te geven aan de CNV-opvattingen over het wetsvoorstel Wet werk en bijstand (WWB). De brief - die ook aan de Tweede Kamerfracties is gestuurd - ging vergezeld van een voorbeeld-motie, waarin het CNV pleit voor 'een volwaardige vormgeving van de cliëntenparticipatie'.

In de voorbeeld-motie verzoekt de vakcentrale om het instellen van een cliëntenraad per gemeente. De leden van deze raad moeten duidelijke bevoegdheden krijgen, zodat zij een actieve rol kunnen vervullen bij de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de WWB en de reïntegratie naar werk. Concreet denkt het CNV aan het initiatiefrecht, informatierecht en adviesrecht. 'De huidige invulling van de cliëntenparticipatie in artikel 47 vinden wij te mager. Net als in de SUWI-wetgeving moet in de WWB de rol van de betrokkenen goed geregeld zijn', aldus Josine Westerbeek-Huitink, CNV-bestuurder sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.

Daarnaast wijst het CNV in zijn brief de staatssecretaris en Tweede Kamer op de criteria die volgens de vakcentrale onmisbaar zijn in de nieuwe WWB. Westerbeek-Huitink: 'Deze opvattingen hebben wij inmiddels op verschillende manieren naar buiten gebracht. Zolang er geen gehoor aan wordt gegeven, blijven wij ze benadrukken.' Volgens het CNV moet de nieuwe bijstandswet enerzijds financiële ondersteuning bieden aan mensen die niet meer kunnen werken. Anderzijds moet de wet ervoor zorgen dat mensen die nog wel kunnen werken, worden gestimuleerd om te reïntegreren en daarbij de nodige ondersteuning krijgen.

Westerbeek-Huitink: 'In bijvoorbeeld onze eis voor mensen die lang moeten rondkomen van het sociaal minimum, wijken wij af van het wetsvoorstel. Die voorziet in een langdurigheidtoeslag na vijf jaar, mits er sprake is van het ontbreken van arbeidsmarktperspectief. Het CNV vindt dat deze voorwaarde moet worden losgelaten, want als mensen met perspectief na vijf jaar nog in de bijstand zitten, heeft de gemeente haar werk niet goed gedaan.' Ook de termijn van twaalf maanden bij het streven naar duurzame reïntegratie is voor het CNV een heel bewuste keuze. 'In deze periode kan men substantiële werkervaring opdoen, bovendien sluit het aan bij de praktijk van de arbeidsmarkt: werknemers die van baan veranderen, krijgen vaak eerst een jaarcontract. Tenslotte maakt deze afbakening het voor werkgevers onaantrekkelijk om mensen alleen aan te nemen voor een piekperiode in het bedrijfsproces', aldus de vice-voorzitter.
Meer informatie: www.cnv.nl.