Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk W&I/IBA/2003/

Onderwerp Datum Verzoek om rapport van SIOD/AID 18 augustus 2003

Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uiterlijk 15 augustus a.s. het rapport te kunnen ontvangen van het SIOD-onderzoek naar het vergunningenbeleid van CWI inzake de kippenruimers.

Momenteel vindt een strafrechtelijk onderzoek plaats uitgevoerd door de SIOD, in samenwerking met de Algemene Inspectiedienst (AID). Het onderzoek is gericht op illegale tewerkstelling bij werkzaamheden in het kader van de vogelpest. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat in verband met de omvang en de complexiteit van het onderzoek het strafrechtelijk onderzoek niet eerder kan worden afgerond dan 1 november 2003.

Voor de besluitvorming door CWI bij de inzet van asielzoekers bij werkzaamheden rond de vogelpest verwijs ik u naar de antwoorden op de Kamervragen van Vroonhoven-Kok, Verburg en De Wit (DGB 2003-3917 en 3918) .

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)