Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

19-08-2003
Gebruiksvergunning feesttent kermis

Op 19 augustus 2003 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam, op grond van de
Brandbeveiligingsverordening, een gebruiksvergunning afgegeven voor het plaatsen en gebruiken van een feesttent op het recreatieterrein Slobbeland tijdens de kermis in Volendam van vrijdag 5 tot en met maandag 8 september 2003. Aan voornoemde vergunning zijn voorschriften verbonden in verband met de veiligheid. In de vergunning wordt onder andere toestemming verleend om maximaal 1.100 bezoekers tegelijkertijd op het evenemententerrein toe te laten. Op naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften wordt gedurende het gehele evenement streng toezicht gehouden door politie, brandweer en gemeente. De vergunning is op 19 augustus 2003 verzonden.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD te Volendam. Het bezwaarschrift dient moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als er bezwaar gemaakt wordt, kan tevens om een voorlopige voorziening verzocht worden bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 956, 2003 RZ te Haarlem. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

De vergunning ligt vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, bij de sectie Bestuursondersteuning, W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.