Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA 's-GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk B&GA/IW/03/53553a

Onderwerp Datum Gemeentelijke eindejaarsuitkeringen aan 19 augustus 2003 minima in 2002

Hierbij ontvangt u het onderzoeksrapport Gemeentelijke eindejaarsuitkeringen aan minima in 2002 van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Aanleiding voor dit onderzoek zijn signalen geweest over een tweetal gemeenten die rond de jaarwisseling een zogenaamde `euro-uitkering' hebben verstrekt met als motivering de gestegen kosten van levensonderhoud in het algemeen.

IWI constateert dat rond de jaarwisseling van 2002 op 2003 in 105 gemeenten een eindejaarsuitkering is verstrekt. IWI is van oordeel dat in 57 van deze gemeenten, waaronder de twee voornoemde gemeenten, de regeling niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Het betreft hier onder meer de voorwaarden dat geen sprake mag zijn van ongerichte inkomenssuppletie en dat de regeling open dient te staan voor alle minima en niet alleen voor bijstandsgerechtigden.

Bij mijn reactie naar de betrokken gemeenten heb ik overwogen dat de betreffende eindejaarsuitkeringen inmiddels zijn afgewikkeld en uitbetaald. De betalingen aan de betrokkenen zijn niet terug te draaien. Daarom volsta ik er mee de betrokken gemeenten schriftelijk op hun tekortkomingen te wijzen en aan te geven dat zij zich in het vervolg dienen te houden aan de gestelde voorwaarden.

De eindejaarsuitkeringen behoren tot de categoriale regelingen. Indien de invoering van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 plaatsvindt, worden deze regelingen voor personen
---

jonger dan 65 jaar afgeschaft. Omdat regelingen voor personen van 65 jaar en ouder mogelijk blijven en gemeenten in 2003 nog eindejaarsuitkeringen kunnen verstrekken, geeft het onderzoek mij aanleiding om nogmaals de geldende voorwaarden voor de regelingen onder de aandacht van alle gemeenten te brengen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)