Provincie Drenthe

GS-besluiten van 19 augustus 2003

Assen, 19 augustus 2003
Persberichtnummer 03-104Gebiedsprogramma Mars- en Westerstroom vastgesteld

GS hebben het gebiedsprogramma Mars- en Westerstroom vastgesteld. Het betekent dat dit gebied nu aanspraak kan maken op financiële middelen uit de SGB-regeling (Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid). Drenthe heeft zeven SGB-gebieden. Mars- en Westerstroom is het zesde gebied, waarvoor een gebiedsprogramma is vastgesteld. Dat gebeurde eerder voor het Eelder & Peizerdiep, de Drentsche Aa/Elperstroom, het Hunzegebied, Oude Diep en Zuidwest Drenthe. Voor het Reestgebied moet nog een gebiedsprogramma worden vastgesteld.
In Mars- en Westerstroom gaan een agrarisch cultuurlandschap, natuur en een rijk cultuurhistorisch erfgoed samen met moderne landbouw en levendige dorpen. De agrarische bedrijven in het gebied spelen een belangrijke rol bij het behoud en de versterking van het huidige cultuurlandschap. Het gebied leent zich uitstekend voor een combinatie van vernieuwende, verbrede landbouw en ontwikkeling van het toerisme. De organisatie van het gebiedsgericht beleid is in handen van een bestuurlijk platform en een ambtelijke werkgroep. Daarin hebben zitting de provincie Drenthe, gemeente Coevorden, het Waterschap Velt en Vecht, de Landinrichtingscommissie Mars- en Westerstroom, de NLTO, de recreatiesector, de Milieufederatie en terreinbeherende organisaties.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl