Gemeente Tytsjerksteradiel


Openbare bekendmakingen Gemeente Tytsjerksteradiel, week 34

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel maken op grond van artikel 3.19/3.20 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn om aan


- Maatschap Sinnige een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen op grond van de Wet milieubeheer voor een rundveehouderij op het adres Ottemaweg 8 in Hurdegaryp.

Eén en ander onder diverse voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus 2003 tot en met 17 september 2003 bij de afdeling Milieu en Beheer, sectie Milieu (kamer 82), Raadhuisweg 7 te Burgum, ter inzage, elke werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Op verzoek (telefoon 0511 - 460965) kunnen genoemde stukken op maandag van 17.00 uur tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum.

Indien gewenst kan door medewerkers/medewerksters van de afdeling Milieu en Beheer, sectie Milieu een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens is het mogelijk, tegen betaling van de kosten, een afschrift van de ter inzage liggende stukken te ontvangen.

Gemotiveerde bedenkingen kunnen tot en met 17 september 2003 schriftelijk bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA te Burgum worden ingediend.

Een afschrift van dergelijke schriftelijke bedenkingen zal worden verzonden aan de aanvrager. Degene die een schriftelijke bedenking indient kan bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tevens kunnen door diegenen die daarom hebben verzocht mondelinge bedenkingen worden ingebracht tijdens een zitting in het gemeentehuis. Hierbij wordt gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordiging van de gemeente en eventueel met de aanvrager. Deze zitting wordt alleen gehouden als daarom vooraf is verzocht (telefoon 0511 - 460965).

Beroep tegen de definitieve beschikking kan te zijner tijd worden ingediend door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

20 augustus 2003

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
de secretaris de loco-burgemeester drs. H. Schukking ir. E. Nijboer adv 20 aug 2003.wd
jweek34/nr34-01Kennisgevingen ingevolge de Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Op grond van het Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen Wet milieubeheer van:
- Bestuur en leden V.V. Jistrum voor de Sportkantine It Lêste Fluitsje op het adres: It Heechsân 15 te Eastermar;

- Tennisvereniging Trynwâlden voor de Sportkantine op het adres: van Haersmasingel 40A te Oentsjerk;

- M. van der Velde voor de brasserie Stania State op het adres: Rengersweg 98 B te Oentsjerk;

- Zwembad "de Sâwn doarpen" voor de exploitatie van het zwembad op het adres Rinia van Nautaweg 57A in Gytsjerk;

- Café Zalencentrum "De Viersprong" voor een café- en zalenverhuur op het adres Canterlandseweg 1 in Gytsjerk.

Op grond van het Besluit Opslag en Transport Wet milieubeheer van:
- S. Bouius voor een Scheepssleepdienst op het adres: Elingsloane 57 te Burgum;
- Transportbedrijf Sikkema B.V. voor een transportbedrijf op het adres Noordermeer 44 in Burgum;
Op grond van het Besluit Detailhandel en Ambachtsbedrijven:
- Bakkerij Heslinga voor een bakkerij op het adres Schoolstraat 35 in Burgum.

amvbadvertentieAktiefnieuw.cb
week34/nr34-02


Aanvragen vrijstellingen

De burgemeester van Tytsjerksteradiel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is:

A. vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te passen voor:
902 F. Lemstra voor het vergroten van de woning (kamer/keuken) op het perceel Harmen Sytstrasingel 34 te Burgum;
663 S.L. Meinema voor nieuwbouw van een berging op het perceel De Kamp 2 te Oentsjerk;

B. vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te passen voor:
568 E. Poort voor nieuwbouw van een garage op het perceel Woudweg 8 te Noard- burgum.

De plannen onder A liggen twee weken na datum van deze publicatie bij de balie Bouwen en Wonen ter inzage.

De plannen onder B liggen vier weken na datum van deze publicatie bij de balie Bouwen en Wonen ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen (Postbus 3, 9250 AA Burgum)

aanvragen vrijstellingen wk34.balievg1
week34/nr34-03


Openbare bijeenkomst Welstandscommissie (aanvragen om reguliere bouwvergunning)

Op woensdag 27 augustus 2003 vindt de openbare behandeling van bouwplannen door de welstandscommissie plaats. Dit betekent dat belanghebbende(n) de mogelijkheid hebben om (vooraf) hun visie op een bouwplan te geven en getuige te zijn van de beoordeling van `welstand'. De volgende plannen zullen woensdag 27 augustus 2003, vanaf 10.15 uur, worden behandeld in het gemeentehuis te Burgum.

Bouwverg. fase 1
815 Ds. Talmasingel 49 t/m 139 te Burgum
overkappen binnenplein

Bouwvergunning
746 Inialoane 2a ­ Greate Buorren 41 te Garyp
nieuwbouw 2 woningen met berging
810 Joerelaan 4 te Eastermar
nieuwbouw loods

welstandscommissie 34.balievg1
week34/nr34-04


Ingekomen aanvragen vergunningen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat in de afgelopen week zijn ingekomen de aanvragen:

Lichte bouwvergunning
Burgum
930 T. Hazelaar voor vergroten van de woning met een tuinkamer op perceel Trambaan 25 A; 926 J. Boonstra voor nieuwbouw van een berging op perceel Burg. van Panhuyslaan 76; Noardburgum
924 H. Dillema voor nieuwbouw van een garage/berging op perceel Marijkepaed 15; Tytsjerk
921 C.J. Karstkarel voor het vergroten van de woning met tuinkamer op perceel Elzekamp 6;

Bovenstaande ingekomen aanvragen om een Lichte Bouwvergunning zullen - wanneer ze compleet zijn ingediend en tevens kunnen voldoen aan het gemeentelijk bestemmingsplan ­ op woensdag aanstaande, vanaf 16.00 uur, een toets ondergaan met betrekking tot de eisen van Welstand. De agenda hiervoor wordt dinsdagochtend aanstaande opgemaakt. Indien u de vergadering bij wilt wonen en/of wilt weten of de behandeling daadwerkelijk plaatsvindt, kunt u dat uitsluitend dinsdagochtend aanstaande tussen 08.30 en 12.00 uur regelen bij de Balie Bouwen en Wonen, telefoon 0511-460822/823. Daar is ook een Reglement voor de vergadering verkrijgbaar.

Bouwvergunning
Aldtsjerk
918 F. de Jong voor nieuwbouw van een boothuis op perceel Van Sminiaweg 109; Eastermar
934 I.P. Rietstra voor het verbouwen van kap op bestaande schuur (schuur 2) op perceel Seadwei 19;

Bouwvergunning fase 1
Burgum
933 College B&W Tytsjerksteradiel voor het vergroten van het gemeentehuis op perceel Raadhuisweg 7;
932 Brandhold BV voor verbouw van blok D tot 13 appartementen op perceel Markt 124-136;

Bouwvergunning fase 2
Earnewâld
81 T. Bleckman voor het vergroten van de camping-receptie op perceel Koaidyk 10;

Kapvergunning
Jistrum
923 P.G. van der Heide voor het kappen van een ceder op perceel Kooiweg 2 A; Suwâld
922 H. de Jong voor het kappen van een beuk en Japanse kers op perceel Noorderend 13; Tytsjerk
917 G. Dankert voor het kappen van naaldbomen op perceel Woelwijk 35;

Sloopvergunning
928 R. Jager voor het slopen van een asbest ontluchtingsbuis op perceel Hillamaweg 44 te Burgum;---

Uitritvergunning
929 J. de Vries voor het aanleggen van een uitrit op perceel E. Posthumastrjitte 14 te Gytsjerk;

Gebruiksvergunning
920 H. Schaaf voor het in gebruik hebben van een jachthaven/havengebouwen op perceel Burgumerdaam 51;

Op grond van artikel 57 van de Woningwet wordt een openbaar bouwregister bijgehouden waarin nadere gegevens over de aanvragen zijn opgenomen. Dit bouwregister ligt bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden ingediend. Publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen.

actief ingekomen aanvragen week34.balievg1
week34/nr34-05Kommisjegearkomste bestjoerlike fernijing

De kommisje ad hoc bestjoerlike fernijing hâldt op woansdei 27 augustus 2003 in iepenbiere gearkomste yn de riedseal fan in gemeentehûs te Burgum. De gearkomste begjint om 19.30 oere. Jo binne fan herte wolkom.

Op de wurklist stiet û.o.:

- Formats riedsynstruminten

- Oanpassing feroardering op'e Undersykskeamer
- Programma riedskonferinsje

- Notysje senioarenconvent / riedspresidium
- Nije finansjele feroarderings

Voor informatie over bovenstaande vergadering kunt u contact opnemen met Karen de Jong, senior-communicatieadviseur, tel. (0511) 460 515.

actief/actief cie best fernijing 27 aug week 34 en 35 2003.kk week34/nr34-06
week35/nr35-01Verleende evenementenvergunning

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerk- steradiel maken bekend dat zij in de periode van 12 augustus 2003 t/m 18 augustus 2003 een evenementenvergunning hebben verleend voor het houden van:


- een buurtbarbecue (besloten) en plaatsen tent op de Wettermunt te Burgum van 20.00 tot 23.30 uur op 16 augustus 2003;

- het gezamenlijk buiten eten buurtvereniging op het veldje op de hoek De Greiden-De Kamp te Oentsjerk van 16.00 tot 01.00 uur op 23 of 30 augustus 2003;
- een rommelmarkt op de Westersingel te Burgum vanaf nr. 11 t/m nr. 49 van 09.30 tot 16.00 uur en een feestavond met buurtbarbecue (besloten activiteit) bij/in loods aan de Elingsloane 23 te Burgum van 19.00 tot 01.30 uur op 23 augustus 2003;
- een bingo avond buurtvereniging om 20.00 uur op 22 augustus 2003 en een buurtbarbecue op het parkeerterrein aan de Reidsjonger te Hurdegaryp van 19.00 tot 24.00 uur op 23 augustus 2003;

- een besloten tuinfeest op de Ieswei 23 te Jistrum met plaatsen tent en houden van onversterkte live-muziek en mechanische muziek hierin van 19.30 tot 01.00 uur op 30 augustus 2003;

- een feestweek van de buurtvereniging met barbecue, spelletjes voor kinderen, koffiedrinken e.d. en het plaatsen tent op het speelveld van De Bjirk bij het speeltuintje te Burgum van 3 t/m 8 september 2003;

- een toertocht voor aanspanningen op het zadel en hindernissen rondom Eastermar en het clubgebouw van De Marrúters van 10.00 tot 17.00 uur op 13 september 2003;
- een buurtfeest met barbecue op 22 augustus 2003 van 19.00 tot 01.00 uur en kinderdisco op 23 augustus 2003 van 14.00 tot 18.00 uur in een tent aan de Koaikamp te Hurdegaryp;
- een buurtbarbecue op het zijstraatje van de Suder Spaerlân te Gytsjerk van 15.00 tot 23.00 uur op 7 september 2003;

- een rommelmarkt door UDI op het Schalmeiplein te Hurdegaryp van 09.00 tot 13.00 uur op 20 september 2003;

- een verkoping van kleding in Motel Hardegarijp te Hurdegaryp van 13.30 tot 21.00 uur op 12 september 2003.

Binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebben- den bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijke bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

20 augustus 03verleend.gvdl
week34/nr34-07Aanvragen evenementen

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat er in de periode van 12 augustus 2003 t/m 18 augustus 2003 aanvragen om een evene- mentenvergunning zijn binnengekomen voor:


- een Kerstsprokkelfair met het plaatsen van een tent op het terrein van Groenverzorging De Vertakking te Ryptsjerk op 27 + 30 november 2003 van 11.00 tot 18.00 uur en op 28 + 29 november 2003 van 11.00 tot 21.00 uur;

- een buurtfeest (besloten) met spelletjes en een barbecue en plaatsen tent op het grasveldje op de Roggegers tussen de nrs. 15 en 17 te Burgum van 14.00 tot 01.00 uur op 30 augustus 2003;

- een rommelmarkt in de Stryp te Burgum van 09.00 tot 12.00 uur op 27 september 2003;
- een Piratenfeest met Nederlandstalige live-muziek in een tent op het feestterrein aan de Hanegraaffweg te Noardburgum van 20.00 tot 02.00 uur op 22 mei 2004.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf donderdag 21 augustus 2003 gedurende 10 dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene en Burgerzaken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

20augustus 03aangevraagd.gvdl
week34/nr34-08Kampeerweekend in zwembad Gytsjerk

Zwembad De Sawn Doarpen te Gytsjerk organiseert voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool op vrijdag 29 augustus 2003 tot en met zaterdag 30 augustus 2003 een kampeerweekend.

Programma:
Vrijdag 29 augustus
17:00 uur Tenten opzetten
18:00 uur Lunch
19:00 uur Spel en barbecue
22:30 uur Avondspel
24:00 uur Kampvuur
00:30 uur Tenttijd

Zaterdag 30 augustus
07:00 uur Ontbijtzwemmen
09:00 uur Tent afbreken

Wat moet je meenemen:
Luchtbed en slaapzak
2 lunchpakketten
Warme- en zwemkleding
Zaklantaarn
Goed humeur

Opgave bij de kassa van het zwembad voor 26 augustus 2003. De kosten bedragen 3,50 per persoon, bij opgave betalen.

actief/actief kampeerweekend in zwembad gytsjerk week 34 en 35 2003.kk week34/nr34-09
week35/nr35-02Iepenbiere riedsgearkomste

Op tongersdei 28 augustus 2003 wurdt yn de riedseal fan it gemeentehûs te Burgum in iepen- biere riedsgearkomste hâlden. De riedsgearkomste `nije styl' bestiet út twa parten: in opiniearjend en in beslútfoarmend part. De gearkomste begjint om sân oere mei it frage- healoerke foar riedsleden. Foar de gearkomste fan tongersdei 28 augustus steane gjin opiniearjende punten op de wurklist. Foar it begjin fan it beslútfoarmjende part, oanfang healwei achten, bestiet der foar it publyk gelegenheid ta ynspraak oer punten dy `t op dy wurklist steane. Wy noegje jo fan herte út om de gearkomste by te wenjen.

Op de wurklist stiet û.o.:

- Frage-healoerke foar riedsleden (fan 19.00 oant 19.30 oere)

Fan 19.30 oer ôf beslútfoarmend part :

Utstellen fan boargemaster en wethâlders oangeande:

A-stikken

- Ynkommen stikken (A en B)

- Mienskiplike regelingen en bestjoeren

- Oerbleaune punten PPN

B-Stikken

- Bestimmingsplan Oentsjerk

- Sels-evaluaasje bestjoerskwaliteit

- Oanfragen mei driuwend karakter ex artikel 19 fan `e Húsfestingsferoardening Underwiis
- Ynkommen stikken (C en D)

Voor informatie over bovenstaande vergadering kunt u contact opnemen met Karen de Jong, senior-communicatieadviseur, tel. (0511) 460 515.

actief ried 2 aug 2003.kk
week34/nr34-10
week35/nr35-03


Verleende vergunningen/vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat zij:

A. Lichte bouwvergunning hebben verleend aan:
Eastermar
343 A. Timmerman-Kloppenburg voor de wijziging van de deur in westgevel op het perceel Seadwei 6;
Noardburgum
890 B. Looijenga voor het vergroten van de woning met een dakkapel op het perceel Reiddekkersstrjitte 2;
900 H. de Jong voor de vervanging van een garagedeur door kozijn op het perceel Veldmansweg 40A;

B. Bouwvergunning hebben verleend aan:
Eastermar
934 I.P. Rietstra voor de verbouw van de kap op een bestaande schuur (schuur 2) op het perceel Seadwei 19 (verleend 20 augustus); Garyp
440 Bouwbedrijf G. de Haan voor nieuwbouw van een bedrijvencentrum op het perceel Eendrachtsweg 15 (verleend op 13 augustus); Ryptsjerk
845 Voetbalver. Rijperkerk voor nieuwbouw van een materiaalberging op het perceel Binnendijk 53B;

C. Bouwvergunning fase 2 hebben verleend aan:
Burgum
654 H. Kloppenburg voor het vergroten van de woning op het perceel Hillamaweg 61;

D. Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Bouwvergunning hebben verleend:
Eastermar
634 H. van der Veen voor het vergroten van de woning op het perceel E.M. Beima- strjitte 1;
Garyp
375 A.F. de Boer voor het vergroten van het bedrijf met aanbouw op het perceel Een- drachtsweg 23;
Ryptsjerk
640 K.J. Klaassens voor het vergroten van de woning/pension op het perceel Ooster- dijk 10;

E. Vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Bouwvergunning hebben verleend aan:
Gytsjerk
657 D. Zijlstra voor de nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Rinia van Nautaweg 86;
Suwâld
629 W.D. van Vaals voor de nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Mostermûne 6;
Tytsjerk
642 S.F. Kootstra voor de nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Hanenburg 38;---

F. Kapvergunning hebben verleend aan:
Burgum
878 G.B. Looijenga voor het kappen van een boom (prunus serulata) op het perceel Min. v.d. Brinklaan 80;
Gytsjerk
898 F. Andriesse voor het kappen van een den op het perceel Sjoerdastrjitte 15; Hurdegaryp
914 C. Reer voor het kappen van een berk op het perceel Burg. Drijberweg 87; Jistrum
923 P.G. van der Heide voor het kappen van een ceder op het perceel Kooiweg 2A; Suwâld
922 H. de Jong voor het kappen van een beuk en een Japanse kers op het perceel Noorderend 13;
Tytsjerk
885 S.M. Nijboer voor het kappen van een berk op het perceel Woelwijk 18; Wyns
889 R. Grundstrom voor het kappen van een kastanjeboom op het perceel Wyns 11;

G. Gebruiksvergunning hebben verleend aan:
Burgum
920 H. Schaaf voor het in gebruik hebben van een jachthaven/havengebouwen aan de Burgumerdaam 51;
H. Sloopvergunning hebben verleend aan:
Burgum
928 R. Jager voor het slopen van een asbest ontluchtingsbuis op het perceel Hillamaweg 44;
Mûnein
569 R. Stienstra voor het slopen van bijgebouwen met 10m² op het perceel Kaetsjemuoiwei 9;
I. Uitritvergunning hebben verleend aan:
Oentsjerk
821 Fam. De Boer voor het aanleggen van een 2e uitrit op het perceel Douwelaan 13;

De plannen liggen bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Binnen 6 weken na de datum van deze publicatie kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wet- houders op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning, toestemming en vrijstelling (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

verleende vergunningenweek34.balievg1
week34/nr34-11