Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht
Persbericht
19 augustus 2003

Erkenning Onderzoekschool EURON
Hoogwaardig onderzoek in de neurowetenschappen

De European Graduate School of Neuroscience (EURON) is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) erkend als onderzoekschool. Onderzoekscholen zijn centra van hoogwaardig onderzoek met gestructureerde aandacht voor de opleiding van jonge onderzoekers. Volgens de Erkenningscommissie onderzoekscholen (ECOS) van het KNAW voldoen de onderzoekers aan strenge eisen met betrekking tot opleiding, organisatie, financiering, wetenschappelijk programma en (inter)nationale samenwerking. De erkenning geldt voor zes jaar.

De onderzoekschool EURON werd opgericht in 1995 en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal interuniversitair samenwerkingsverband van tien universiteiten in de Euregio. (Universiteit Maastricht, Rheinisch-Westfalisch Technische Hochschule Aachen, Universität Köln, Universität Bonn, Universität des Saarlandes (Homburg), Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège, Katholieke Universiteit Leuven en Université de Louvain). De Universiteit Maastricht treedt op als penvoerder en neemt deel aan de onderzoekschool via het onderzoeksinstituut Hersenen & Gedrag. Het internationale karakter van de onderzoekschool sluit aan bij het internationale profiel van de UM. Het draagt bovendien bij aan het carrièreperspectief van de opgeleide onderzoekers. Na afronding van hun opleiding bij EURON ontvangen onderzoekers naast hun bul tevens een certificaat waarmee wordt aangetoond dat ze aan de opleidingseisen van alle deelnemende landen voldoen (het zogenaamde EURON Ph.D.-degree).

De wetenschappelijke missie van de school is het opleiden van promovendi om het gat tussen de basale neurowetenschappen enerzijds en de klinische, cognitieve en gedragsneurowetenschappen anderzijds te overbruggen en de functie en disfunctie van hersenen en gedrag te onderzoeken, vanuit een multidisciplinair perspectief.

Het centrale thema van EURON, 'Mechanisms of brain dysfunction in a life span perspective', is richtinggevend voor het onderzoek- en het onderwijsprogramma. Hersenstructuren en neurobiologische processen worden bestudeerd in relatie tot elementaire en complexe functies van de hersenen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op cognitief functioneren en disfunctioneren, alsmede op stoornissen in gedrag, handelen en beleven (psychopathologie). Men richt zich met name op ontstaansmechanismen, diagnose en behandeling (o.a. stamceltherapie) van psychische aandoeningen zoals depressie, Alzheimer, Parkinson, schizofrenie en autisme. Het onderzoek is gericht op de gehele levensloop. De onderzoekers hebben onder meer aangetoond dat gebeurtenissen in de vroege ontwikkeling (rond de geboorte) en tijdens de puberteit bepalend zijn voor de verdere geestelijke ontwikkeling. Zo kan bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens de geboorte invloed hebben op de ontwikkeling van depressieve klachten op latere leeftijd.

De onderzoekschool heeft al enkele belangrijke subsidies in de wacht gesleept. Onlangs is bekend geworden dat de Europese Unie het onderzoeksvoorstel 'New Mood' heeft gehonoreerd binnen het Zesde Kader Programma. Het Zesde Kader Programma van de EU heeft tot doel het onderzoek binnen de EU te bundelen en te integreren en structuur aan te brengen in de Europese onderzoeksruimte. In het New Mood-project wordt onderzocht welke genetische wijzigingen optreden in geval van depressie en welke invloed anti-depressiva hierop uitoefenen. Met de verkregen informatie kunnen nieuwe anti-depressiva worden ontwikkeld en getest.
EURON heeft daarnaast een beurs ontvangen uit het Marie Curie Programma. Dit programma biedt financiële mogelijkheden voor het aantrekken van onderzoekers uit andere EG-landen.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u zich richten tot prof.dr. H. Steinbusch, directeur EURON. U kunt tevens de website van EURON (www.euron.unimaas.nl) of de capaciteitsgroep Psychiatrie & Neuropsychologie (http://www-np.unimaas.nl) bezoeken.
De afdeling Communicatie van de Universiteit Maastricht is bereikbaar via 043-3882044. Voor urgente zaken buiten kantooruren 06-46024992. Mailto: pers@bu.unimaas.nl. De persberichten van de UM staan op internet: www.pers.unimaas.nl.