GS-besluitenlijst d.d. 19 augustus 2003 Provincie DrentheWeeknummer: 34

Nummer

Onderwerp

Besluit


---

Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid: gebiedsprogramma Mars- en Westerstroom

Vaststellen gebiedsprogramma Mars- en Westerstroom.


---

Bestuursopdracht voor Contourenplan CWZ-beleid 2005-2008

Bestuursopdracht vaststellen en de statencommissie CW hierover informeren


---

Regiodynamics

1. Instemmen met deelname aan het Interreg-project Regiodynamics
2. Instemmen met bijgaand verzoek om KOMPAS-subsidie


---

Aanpassing reglement Provinciale Adviescommissie Beeldende Kunst.
1. Instemmen met verlenging van het lidmaatschap van de leden met (maximaal) een jaar.

2. Het reglement hierop aanpassen.


---

Ouderschapsverlof

Instemmen met de beleidsregel met betrekking tot de minimumeis van het ouderschapsverlof en deze voorleggen aan het Georganiseerd Overleg

Mededelingen

Geen.@