Gemeente Den Haag

augustus 2003
Nieuw leven voor het Bagijnestraat-buurtje

De gemeente Den Haag wil het gebied rond het complex van het Ministerie van Defensie gelegen tussen Spui, Lange Poten, Korte Houtstraat en Kalvermarkt opknappen. Burgemeester en wethouders hebben gekozen voor een ontwikkelingsscenario waarin het huidige doodlopende binnenterrein van Defensie wordt verbonden met de Korte Houtstraat. Hierdoor ontstaat in de toekomst een nieuwe woonstraat die zal zorgen voor meer openheid in het gebied. Het gekozen scenario wordt nu verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig kader waarin onder meer de bouwhoogtes en grenzen van de bebouwing worden vastgelegd. Op basis van dit stedenbouwkundig kader zal het gebied de komende jaren nieuw leven worden ingeblazen.

Scharnierfunctie
Volgens binnenstadswethouder Bruno Bruins is het belangrijk dat dit vergeten stukje binnenstad wordt aangepakt. "Aan de kant van het Spui grenst het gebied aan de winkelkern van de Spuistraat en aan de kant van de Lange Poten ligt de historische kern van onze stad. Daarom kan dit overgangsgebied een soort scharnier vormen tussen de verschillende sfeergebieden van de binnenstad. Omdat het gebied nu nog verscholen ligt tussen het Ministerie en de overige bebouwing functioneert het gebied nu meer als een buffer dan als een scharnier. Daarom hebben we gekozen voor het scenario waarin het binnengebied, bestaande uit de Bagijnestraat en de nieuw te creëren verbinding naar de Korte Houtstraat, wordt ontwikkeld tot een binnenstedelijke woonstraat."

Participatie
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken bij het opstellen van dit ontwikkelingsscenario. Ook bij het opstellen van het stedenbouwkundig kader zullen belanghebbenden worden betrokken. Het stedenbouwkundig kader zal naar verwachting in het voorjaar van 2004 worden vastgesteld.