Gemeente Maastricht

20 augustus 2003


  Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente
  Maastricht maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen,
  milieuvergunningen en gebruiksvergunningen zijn aangevraagd of
  verleend, verkeersmaatregelen zijn getroffen of beslissingen worden
  voorgenomen.

  Betekenis van de eerste cijfers achter de bekendmaking, bv. 00-0016S,
  18-01:

  00-0016S is het registratienummer, 18-01 is de datum (in het jaar 2003
  tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie 1 gaat
  het om de datum van indiening. Bij de overige categorieën om de
  beschikkingsdatum.
  Betekenis van het cijfer tussen haakjes, bv. (013):
  Dit cijfer verwijst naar het soort beslissing (zie `verklaring van de
  categorieën').

  (Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat voorkomt een hoop
  misverstanden.

  A
  Achter de Comedie 18, het plaatsen van reclame aan de voorgevel,
  03-0608B, 06-08 (1)
  Achter het Vleeshuis 17, het vergroten van een horecaruimte, 03-0617B,
  08-08 (1)
  Ambyerstraat Zuid 99, het oprichten van een garage, 03-0619B, 08-08
  (1)
  Aylvalaan 46B, het plaatsen van een trap naar de kelder, 03-0356B (8)

  B
  Bogaardenstraat 51-53, het verbouwen/restaureren van het woonpand,
  03-0214B, (8)
  Burgemeester Ceulenstraat 63, het gedeeltelijk vergroten van het
  woonhuis, 03-0196B (8)

  C
  Chambertinlaan 12, rooien 2 bomen, k0312301 20-8 (16)

  D
  Daemslunet, een herstelplan voor het kelderdek van patio Sevilla,
  03-0625B, 12-08 (1)

  E
  Ebenistendreef 9, het uitbreiden van het woonhuis, 03-0034B, (8)
  Einsteinstraat 14, het plaatsen van een deur in de gevel, 03-0424B,
  11-08 (2)

  F
  Fazantenstraat 2, het plaatsen van een houten blokhut/tuinhuisje,
  03-0615B, 07-08 (1)

  G
  Gebroeders Ummelsstraat 2, het plaatsen van een dakkapel, 03-0610B,
  06-08 (1)

  H
  Haamhegge 16, het maken van een aanbouw aan de achterzijde van het
  woonhuis, 03-0616B, 08-08 (1)
  Hagenstraat 16A, het verbouwen van de Tiendschuur van de Hagenhof tot
  kantoorgebouw, 02-0954B, 12-08 (2)
  Helmstraat 12, het aanbrengen van neonreclame, 03-0622B, 08-08 (1)

  J
  Jerichoplein 25, het verwijderen van de tussenmuur van de keuken en de
  woonkamer, 03-0611B, 06-08 (1)

  K
  Kantoorweg 5, het verbouwen van het pand, het verbouwen van de schuur
  tot woonhuis, 03-0067H, 12-08 (1)
  Kapelstraat 16, het vernieuwen van de dakconstructie en het plaatsen
  van twee dakkapellen, 03-0621B, 11-08 (2)
  Koning Childebertstraat 22, het vergroten van het woonhuis, 03-0459B
  (8a)
  Koninksemstraat 40, het vergroten van het woonhuis, 03-0620B, 08-08
  (1)

  L
  Luikerweg 47, het verbouwen van het woonhuis, 03-0047B, (8)

  M
  Maastrichter Brugstraat 9, het veranderen van een woning/winkel in een
  winkel met 3 appartementen, 03-0054S, 06-08 (5)
  Maasvelderweg 18, het plaatsen van een overkapping, 03-0609B, 06-08
  (1)
  Maasvelderweg 20, het plaatsen van een overkapping aan de achtergevel,
  03-0614B, 07-08 (1)
  Maasvelderweg, het wijzigen van de woning op kavel 37, 03-0161B, 13-03
  (1)
  Mergelweg 89, het veranderen van een woonhuis, 03-0348B, (8)
  Minister Aalbersestraat 15, het bouwen van een garage, 03-0328B, (8)
  Monseigneur Schrijnenstraat 13, het veranderen van de badkamer,
  03-0594B, 12-08 (2)

  O
  Onze Lieve Vrouweplein 6, het verbouwen en opknappen van de
  museumkelder / vrijleggen Romeinse muur, 03-0065H (10)
  Ovidiushof 3a, rooien 1 boom, k0312201 20-8 (16)

  P
  Pletzersstraat 11 A, het uitbreiden van de begane grond met woonkamer
  en ondergelegen garage, 03-0612B, 06-08 (1)

  R
  Recessenplein 84, het plaatsen van een open veranda, 03-0613B, 06-08
  (1)
  Robert Schumandomein 4, het plaatsen van een nieuwe lichtreclame,
  03-0495B, 08-08 (2)

  S
  Sint Lucassingel 70, het veranderen van het bestaande hekwerk,
  03-0264B, 16-04 (1)
  Spilstraat 17, het plaatsen van een reclamebord, 03-0624B, 12-08 (1)

  T
  Tongerseweg 256, het vergroten van de woonkamer in combinatie met
  buitenberging en carport, 03-0283B (8)
  Trappendaal 47, het vergroten van het woonhuis, 03-0618B, 08-08 (1)

  V
  Veulenerbank 64, het vervangen en plaatsen van ramen en het
  rechttrekken van de schuifpui onder het balkon, 03-0324B, 11-08 (2)
  Vinkenslag 95, het plaatsen van een woonwagen, 03-0623B, 11-08 (1)

  W
  Willem Alexanderweg 101, het vervaardigen van een
  fietsenstalling/milieuhok, 03-0258B, (8a)

  Z
  Zwaardvegersdreef 9, het gedeeltelijk vergroten van het woonhuis,
  03-0089B, (8)

  Verklaring van de categorieën
  1. Aanvraag om bouwvergunning
  2. Verleende bouwvergunning
  5. Verleende sloopvergunning of sloopmelding
  Woningwet/Bouwverordening/Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
  (leefmilieuverordening)/Monumentenwet 1988
  8. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings)procedure gevolgd moet
  worden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening/Woningwet
  8a. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings)procedure gevolgd moet
  worden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening/Woningwet
  10. Bouwplan waarvoor een monumentenvergunning vereist is
  16. Vergunning in het kader van de Bomenverordening Maastricht 2000

  Wettelijke mogelijkheden om te reageren
  Categorie 1: Dient alleen ter kennisneming dat er een aanvraag is
  ingediend. Hierop kan niet formeel worden gereageerd. Deze plannen
  liggen niet ter inzage. Informatie kunt u inwinnen bij de
  bouwadviseur.
  Categorie 2, 5: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is
  betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na datum
  van afgifte van de beschikking. Het bezwaarschrift moet ten minste
  bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van
  het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer
  van het besluit (dit is het nummer voor de schuine streep), de gronden
  van het bezwaar en een ondertekening. U moet het bezwaarschrift zenden
  aan: Dienst SOG, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Informatie over
  deze beschikkingen kan worden ingewonnen bij de bouwadviseur.
  Categorie 8: Deze plannen liggen vanaf 21 augustus 2003 gedurende 14
  dagen ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen
  de inzagetermijn schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het
  bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als
  bij de categorieën 2 tot en met 7.
  Categorie 8a: Deze plannen liggen vanaf 21 augustus 2003 gedurende 4
  weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen
  de inzagetermijn schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het
  bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als
  bij de categorieën 2 tot en met 7.
  Categorie 10: Deze plannen liggen vanaf 21 augustus 2003 gedurende 2
  weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Binnen de inzagetermijn kunnen
  door een ieder zienswijzen tegen de voorgenomen beschikking kenbaar
  worden gemaakt. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als
  schriftelijk worden ingediend. Zie voor het postadres categorieën 2
  tot en met 7. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de
  bouwadviseur.
  Categorie 16: Diegene wier belang rechtstreeks bij het besluit is
  betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de
  datum van afgifte van de vergunning. Het bezwaarschrift moet bevatten:
  naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het
  besluit waartegen het bezwaar gericht is, het registratienummer van
  het besluit, de gronden van het bezwaar en een ondertekening. U moet
  het bezwaarschrift richten aan: het college van burgemeester en
  wethouders, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket Zie het origineel http://www.maastricht.nl/maas...52/textonly=42282