Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 024-3292378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht
Datum Nummer persbericht
19 augustus 2003 c053

---

Alle Nijmeegse milieuvergunningen in 2006 op orde

In 2006 hebben alle Nijmeegse bedrijven een actuele milieuvergunning. Ook wil Nijmegen de komende jaren de kwaliteit van de milieuvergunningen dermate verbeteren, dat het aantal beroepsprocedures met minstens de helft is afgenomen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit een omvangrijk verbeterplan voor de verlening van milieuvergunningen dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Een milieuvergunning stelt grenzen aan de milieubelasting van een bedrijf. In het "Plan van aanpak vergunningverlening milieu (2003-2006)" maakt de gemeente afwegingen en keuzes op het gebied van de milieuvergunningverlening inzichtelijk. Het plan bevat 48 verbeterpunten die de gemeente uiterlijk in 2006 wil realiseren:

- De gemeente verleent alle milieuvergunningen binnen de wettelijke termijnen. Om dit te bereiken wordt de tijdsbewaking verbeterd. - In 2006 hebben alle bedrijven een actuele milieuvergunning. Om dit te realiseren verbetert de gemeente de controle op de actualiteit van de vergunningen.
- Milieubeweging en bewonersgroepen praten in 2006 structureel mee over de kaders van de vergunningverlening. Daar is op dit moment al een start mee gemaakt.
- In 2006 is het aantal beroepsprocedures tegen milieuvergunningen van de gemeente Nijmegen met ten minste 50% afgenomen ten opzichte van 2002.

Daarnaast zal er extra aandacht uitgaan naar het terugdringen van kankerverwekkende en giftige stoffen en verbetering van de luchtkwaliteit.

Het "Plan van aanpak vergunningverlening milieu (2003-2006)" is beschikbaar via de website van de gemeente Nijmegen: www.nijmegen.nl .

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Kuil, doorkiesnummer
024-3292380


---

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht