Gemeente De Ronde Venen

Voorstel voorbereidingskrediet voor Westerheul IV naar gemeenteraad 19-08-2003

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen stellen de gemeenteraad voor een voorbereidings-krediet van 50.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de mogelijkheden om woningen te bouwen in het gebied Westerheul IV (Vinkeveen). Dit betreft het gebied tussen de Mijdrechtse dwarsweg en het bedrijvengebied Voorbancken.

Om te kunnen voldoen aan de lokale woningbehoefte voor met name de kern Vinkeveen, na oplevering van Kerkelanden en de gewenste ontwikkeling van Veenzijde III (Wilnis), is de ontwikkeling van een locatie bij Vinkeveen gewenst. Volgens de Ontwikkelingsvisie De Ronde Venen 1998, de stedelijke contour in het huidige Streekplan, én het gemeentelijk grondbezit, is het gebied Westerheul IV de enige locatie die tussen 2006 en 2008 voor nieuwbouw in aanmerking komt.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om parallel aan de ontwikkeling van Veenzijde III ook de ontwikkeling van Westerheul IV ter hand te nemen. Het voorstel wordt voor behandeling aangeboden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de financiering van diverse onderzoeken, zoals milieuonder-zoeken, een onderzoek naar bodem en geluid, én een onderzoek naar de woningbehoefte. Mede op basis van die gegevens wordt een nota van uitgangspunten opgesteld.

Voor het ontwerpen van het gebied zal te zijner tijd een tweede voorbereidingskrediet gevraagd worden. Volgens de planning zal de woningbouw in 2006 kunnen starten. De grond van dat gebied wordt, in af-wachting van een definitieve bestemming, op dit moment via gebruikscontracten nu nog tijdelijk door agrariërs gebruikt.