Gemeente De Ronde Venen

Gemeente gaat investeren in de bouw van een Brede school 19-08-2003

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen stellen de gemeenteraad voor budget beschikbaar te stellen voor de bouw van een Brede school. Het betreft de bouw van ruimten naast de vervangende nieuwbouw voor de Protestants Christelijke basisscholen De Ontmoeting en De Opdracht aan de Johan van Renessestraat in Mijdrecht. Naar verwachting kan de school in september 2004 worden opgeleverd.

De Brede school met een aanvullend oppervlak van 580 m2 wordt een sociaal netwerk van onderwijs, welzijn en andere voorzieningen met als doel de actieve deelname van kinderen in de samenleving te bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden weg te nemen en hun sociale vaardigheden te vergroten. De inhoudelijke invulling van de Brede school wordt vormgegeven door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen, de Stichting Naschoolse Opvang, de Stichting Peuterspeelzaal-werk, het wijkcomité, de Stichting Leefbaarheid en de gemeente. Het beheer van de school zal de eerste twee jaar door de gemeente gevoerd worden. Het beheer en de exploitatie wordt losgekoppeld van de realisatie.

Na besluitvorming over de Brede school in september 2003 en de terinzagelegging van het bouwplan in oktober, kan in november 2003 met de bouw gestart worden. De bouw van de nieuwe lokalen voor de De Ontmoeting en De Opdracht (in opdracht van het schoolbestuur) start al in september 2003. De nieuwe gebouwen kunnen dan aan het begin van het schooljaar 2004-2005 worden opgeleverd.

De kosten die met de bouw van de ruimten voor de Brede school gemoeid zijn, bedragen 1.078.000, inclusief de kosten voor inventaris en meubilair van de peuterspeelzalen. Van het totaalbedrag is al 58.000 in de vorm van een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het voorstel van B&W wordt ter behandeling aangeboden aan de raadscommissie Welzijn.