Gemeente De Ronde Venen

Extra maatregelen om misbruik sociale voorzieningen tegen te gaan 19-08-2003

De gemeente De Ronde Venen gaat het gebruik van de Algemene Bijstandswet het komende jaar extra controleren. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004. Daarnaast worden extra preventieve maatregelen genomen.

Bureau Sociale Zaken van de gemeente heeft ongeveer 265 cliënten. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand komt het financiële risico voor het Abw-budget geheel bij de gemeenten te liggen. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten ook meer invloed op de wijze van uitvoering van de wet. Naast het optimaal inrichten van reïntegratieactiviteiten is het van groot belang dat een handhavingsbeleid wordt ontwikkeld voor de instroom en het vaste bestand uitkeringsgerechtigden. Dit beleid past binnen het algemene beleid van De Ronde Venen, zoals verwoord in de nota Integrale Handhaving.

Het doel van de handhaving is om de nalevingbereidheid van de uitkeringsgerechtigden te verhogen en de kans op misbruik van sociale voorzieningen te minimaliseren. In samenwerking met bureau Radar, een adviesbureau voor sociale vraagstukken, is een plan ontworpen om de handhaving verder te ver-beteren. In dat plan worden onder meer de volgende activiteiten genoemd.

Preventieve activiteiten

- voorlichting om de cliënten te informeren over hun rechten en plichten

- wegnemen van organisatorische belemmeringen zodat de kans op spontane naleving vergoot wordt

- optimaliseren van de dienstverlening

Repressieve activiteiten

- vroegtijdige controle en opsporingsgerichte activiteiten
- sanctioneren van misbruik

Verder zal in 2004 een Handhavingsbeleidnota worden opgesteld. Voorwaarde voor het verhogen van het handhavingsniveau is dat de kosten ( 75.000) gefinancierd worden uit een rijkssubsidie. Verantwoording van het activiteitenplan en de behaalde resultaten vindt plaats eind 2004.