Gemeente De Ronde Venen

Nieuwe tarieven voor begraafplaats
19-08-2003

Hoe wrang het in dit geval ook is, de gemeente moet ervoor zorgen dat diensten en producten van de gemeente zoveel mogelijk kostendekkend zijn. De tarieven van de Algemene Begraafplaats van de gemeente De Ronde Venen (in Wilnis) zijn sinds de aanleg van de begraafplaats, ruim 10 jaar geleden, niet verhoogd. De tarieven voor kindgraven zijn in 2000 zelfs verlaagd.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de tarieven met ingang van oktober 2003 te verhogen, met uitzondering van de tarieven voor het begraven van kinderen. Het voorstel is als volgt:

Soort graf Huidig tarief Voorstel 2003 Voorstel 2004 *) Voorstel 2005
*)
Eigen graf volw. 1e begraving 1797 1845 1900 1950 Idem 2e begraving 603 645 680 720
Eigen graf kind 4 jaar en ouder 1200 1200 1200 1200 Eigen graf kind t/m 3 jaar 910 910 910 910
Eigen urnennis incl. bijzetting 898 975 1055 1135 Verlenging eigen (urnen)graf 597 650 695 740
Verlenging eigen urnennis 300 380 460 540
Huurgraf 604 680 755 825


*) Tarieven op basis van prijspeil 2003. Voorgesteld wordt om vanaf 2004 de tarieven jaarlijks te corrigeren met CBS-prijsindexcijfer (alle huishoudens).

In het verleden is gekozen om de kapitaallasten niet mee te nemen bij de samenstelling van de tarieven. Onder kapitaallasten worden verstaan de kosten in de vorm van rente die betaald moet worden om de aanleg van de begraafplaats te bekostigen. Het zou hier gaan om aanzienlijke bedragen. Voor een eigen graf is berekend dat de kosten van 1e begraving zouden moeten stijgen van 1797 naar 3860. Dit is niet te verenigen met het standpunt van B & W dat uitgaat van matiging van de lastenstijging. Vandaar dat het college van B&W ervoor gekozen heeft de tarieven alleen te verhogen om kostendekkend te zijn in het reguliere en periodieke onderhoud, zonder doorberekening van de kapitaallasten. De Verordening Lijkbezorgingsrechten zal aangepast worden. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel worden de tarieven ook jaarlijks geïndexeerd met de cbs-prijsindex.