Option : Toelating tot verhandeling op de Eerste Markt van EURONEXT BRUSSEL van respectievelijk 101.789, 440.000 en
1.066.247 aandelen Option NV
(19/08/03 17:50 CET)

Toelating tot verhandeling op de Eerste Markt van EURONEXT BRUSSEL van respectievelijk 101.789, 440.000 en 1.066.247 aandelen Option NV mogelijk resulterend uit de uitoefening van warrants onder warrantenplannen S en T en uit de conversie van de achtergestelde converteerbare obligatielening.

Op 15 oktober 1999 heeft de raad van bestuur van Option NV (EURONEXT Brussels: OPTI, Nasdaq Europe: OPIN) het Warrantenplan S goedgekeurd waaronder nog steeds een totaal van 101.789 aandelen kunnen worden uitgegeven door uitoefening van warrants volgens de bepalingen van dit warrantenplan. De periode voor de uitoefening van de warrants werd als volgt bepaald: vier vijfden (4/5) van de toegekende warrants kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2003 tot en met de vijfde (5^de) verjaardag van het aanbod van de warrants, namelijk 22 oktober 2004. Eén vijfde (1/5) van de toegekende warrants kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2004 tot en met de vijfde (5^de) verjaardag van het aanbod van de warrants, namelijk 22 oktober 2004. In het geval van beëindiging van tewerkstelling voorziet het Warrantenplan S specifieke uitoefeningsmodaliteiten. De uitoefenprijs van de warrants is gelijk aan de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de periode vanaf 22 september 1999 tot en met 21 oktober 1999, welke werd vastgesteld op $11. De warrants onder het Warrantenplan S werden toegekend aan het personeel van Option NV en haar dochtervennootschappen. De aandelen die mogelijk worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warrants zullen gelijke rechten hebben als de bestaande aandelen van Option NV op het ogenblik van uitgifte, en zullen dividendgerechtigd zijn over het volledige lopende boekjaar van hun uitgifte.

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft Option NV een gehele ontheffing verleend tot publicatie van een prospectus met betrekking tot de toelating tot de verhandeling op de Eerste Markt van EURONEXT Brussel van de 101.789 aandelen die kunnen uitgegeven worden als gevolg van de uitoefening van de warrants volgens de bepalingen van het Warrantenplan S, overeenkomstig artikel 6, 2°, c van het Koninklijk Besluit van 18 september 1990.

Op 6 februari 2002 heeft de raad van bestuur van Option NV het Warrantenplan T goedgekeurd (gewijzigd op 6 juni 2003) waardoor een totaal van 440.000 aandelen kunnen worden uitgegeven door uitoefening van warrants volgens de bepalingen van het Warrantenplan T. De periode voor de uitoefening van de warrants werd als volgt bepaald: vijftig procent (50 %) van het totale aantal aangeboden en aanvaarde warrants vanaf de eerste verjaardag van de datum van het aanbod, namelijk 3 juli 2004 en honderd procent (100 %) vanaf de tweede verjaardag van de datum van het aanbod, namelijk 3 juli 2005 tot de vijfde verjaardag van het aanbod van de warrants, namelijk 3 juli 2008. In het geval van beëindiging van tewerkstelling voorziet het Warrantenplan T specifieke uitoefeningsmodaliteiten. De uitoefenprijs van de warrants is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants, of indien de raad van bestuur zo zou besluiten, de slotkoers van de werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het aanbod van de warrants. De warrants onder het warrantenplan T worden toegekend aan het personeel van Option NV en haar dochtervennootschappen. Op 3 juli 2003 werden warrants met een uitoefeningsprijs van EUR2.2084 toegekend die bij uitoefening ervan mogelijk tot de uitgifte van 400.000 aandelen kunnen leiden. De overige warrants die bij uitoefening ervan tot de uitgifte van maximaal 40.000 aandelen kunnen resulteren, kan Option NV op een later tijdstip aan haar personeel toekennen. De aandelen die mogelijk worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warrants zullen gelijke rechten hebben als de bestaande aandelen van Option NV op het ogenblik van uitgifte, en zullen dividendgerechtigd zijn over het volledige lopende boekjaar van hun uitgifte.

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft Option NV een gehele ontheffing verleend tot publicatie van een prospectus met betrekking tot de toelating tot de verhandeling op de Eerste Markt van EURONEXT Brussel van de 440.000 aandelen die kunnen uitgegeven worden als gevolg van de uitoefening van de warrants volgens de bepalingen van het Warrantenplan T, overeenkomstig artikel 6, 2°, c van het Koninklijk Besluit van 18 september 1990.

Door de conversie van de achtergestelde converteerbare obligatielening van 16 juli 2001 kunnen een totaal van 1.066.247 aandelen uitgegeven worden. Deze achtergestelde converteerbare obligatielening werd onderschreven door de heer Jan Callewaert, gedelegeerd bestuurder van Option NV en door GIMV NV, waarbij beiden elk tien obligaties bekwamen met een nominale waarde van EUR 316.542. In de loop van 2002 werden twee obligaties overgedragen naar de vennootschap "Partners@Venture". Op 27 december 2001 werden de modaliteiten van de achtergestelde converteerbare obligatielening gewijzigd waarbij de looptijd van de obligatielening van 10 januari 2001 werd verlengd tot 26 januari 2004.

De conversie van de obligatielening kan op elk ogenblik schriftelijk gevraagd worden tot 26 januari 2004. De interestvoet van deze achtergestelde converteerbare obligatielening werd vastgesteld op acht procent (8 %) per jaar, uitgerekend op basis van 365 kalenderdagen per jaar. Het aantal aandelen dat op het ogenblik van de conversie van de obligatielening kan uitgegeven worden is gelijk aan de nominale waarde van de obligatie (EUR 316.542) gedeeld door de prijs van het aandeel (EUR 5,9375). De prijs van het aandeel werd bepaald als het gemiddelde van de beurskoersen op NASDAQ Europe gedurende dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de uitgifte van de obligatielening. De aandelen uitgegeven naar aanleiding van de conversie van de obligatielening zullen gelijke rechten hebben als de bestaande aandelen van Option NV op datum van de uitgifte en zullen dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte. De obligaties waarvoor geen conversie werd aangevraagd voor de vervaldag zullen aan hun nominale waarde terugbetaald worden.

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft Option NV een gehele ontheffing verleend tot publicatie van een prospectus met betrekking tot de toelating van de 1.066.247 aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de conversie van de achtergestelde converteerbare obligatielening tot de verhandeling op de Eerste Markt van EURONEXT Brussel overeenkomstig artikel 6, 2°, b van het Koninklijk Besluit van 18 september 1990.

EURONEXT Brussels heeft Option NV de toelating gegeven tot de verhandeling van respectievelijk 101.789, 440.000 en 1.066.247 aandelen die mogelijk worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van warrants onder de warrantenplannen S en T en uit de conversie van de achtergestelde converteerbare obligatielening van 16 juli 2001.

De aandeelhouders van Option NV kunnen hun financiële rechten uitoefenen bij FORTIS Bank NV die zal optreden als mandataris van de vennootschap.

De bijzondere verslagen voor de uitoefening van de warrants onder de Warrantenplannen S en T en een afschrift van de notariële akte met betrekking tot de uitgifte van de achtergestelde converteerbare obligatielening kunnen bekomen worden via aanvraag bij de vennootschap, ter attentie van de heer Frederic Convent, CFO (Option NV, Kolonel Begaultlaan 45 te 3012 Leuven - tel.: +32(0)16/317 411) en het laatste jaarverslag en andere tussentijdse verslagen van Option NV is beschikbaar via raadpleging van de internetsite (www.option.com).

Voor verdere informatie:

Frederic Convent

Chief Financial Officer & General Counsel

Option NV

Kol Begaultlaan 54

3012 Leuven

Tel +32 (0)16 317 411

investor@option.com

Source : Option Wireless Technology

Bron :