Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDepressie Stichting

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-CB-U-2391899

19 augustus 2003

In reactie op uw brief van 20 juni 2003, kenmerk VWS-03-649, bericht ik u het volgende.

De Depressie Stichting te Eindhoven is een organisatie die is opgericht met het doel de aandacht te vestigen op de problematiek rondom depressie zodat patiënten tijdig en adequaat behandeld worden. De Depressie Stichting kent daarbij hoge prioriteit toe aan vergroting van het inzicht in ziekte, diagnostiek en behandeling. Daarnaast ontplooit de Stichting - alleen dan wel in samenwerking met andere organisaties - activiteiten op het gebied van voorlichting en advisering met betrekking tot depressie. De stichting is op dit moment nog niet primair gericht op het behartigen van belangen vanuit patiëntenperspectief. De organisatie bevindt zich in een overgangssituatie waarbij het behartigen van het patiëntenbelang meer voorop komt te staan.

De Depressie Stichting verkrijgt haar middelen vooral via fondsen en giften. Daarnaast wordt een bestand aan donateurs opgebouwd. Vanuit VWS is een enkele maal via een bescheiden incidentele subsidie waardering uitgesproken voor de activiteiten en de maatschappelijke betekenis van de Depressie Stichting. Er is echter geen sprake (geweest) van een structurele subsidie - relatie met de Depressie Stichting.

Het rechtstreeks bieden van structurele ondersteuning door middel van subsidies aan patiëntenorganisaties door VWS wordt al langer niet meer tot de kerntaken van dit departement gerekend. Voor de uitvoering van het subsidiebeleid ten aanzien van patiëntenorganisaties is de Stichting Fonds PGO (voorheen: het Patiëntenfonds) opgericht. Deze organisatie toetst verzoeken om ondersteuning van patiëntenorganisaties aan vastgestelde en algemeen kenbare criteria en besluit naar aanleiding van deze toetsing over subsidiëring. Deze criteria hebben de instemming van de minister van VWS.

De Stichting Fonds PGO heeft een verzoek om financiële ondersteuning van de Depressie Stichting aan deze criteria getoetst. Dit verzoek is in maart 2003 afgewezen omdat naar het oordeel van het Fonds PGO niet aan de criteria was voldaan. De Depressie Stichting heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend bij de Bezwarencommissie van het Fonds PGO; deze commissie functioneert onafhankelijk van het Fonds. Na behandeling van dit bezwaar heeft de Bezwarencommissie geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren.
Het bestuur van het Fonds heeft dit advies in juli 2003 overgenomen en besloten om niet tot herziening van de afwijzing over te gaan. De Depressie Stichting heeft de mogelijkheid tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

De Stichting Fonds PGO wordt als een zelfstandig bestuursorgaan aangemerkt. Formalisering van deze positie bij wet is in voorbereiding. Zoals bij zelfstandige bestuursorganen gebruikelijk stuurt de minister met betrekking tot het Fonds PGO op hoofdlijnen. Het Fonds PGO heeft daarbinnen beleidsvrijheid. Gegeven deze verantwoordelijkheidsverdeling treed ik niet in beslissingen van het Fonds PGO over individuele aanvragen en dus ook niet in de besluiten van het Fonds PGO inzake de Depressie Stichting.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Kamerstuk, 19-08-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=20057