Hes Beheer NV

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 19 augustus 2003

EERSTE HALFJAAR EUR 0,1 MILJOEN WINST VOOR HES BEHEER

H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft het eerste halfjaar van 2003 een winst van EUR 0,1 miljoen geboekt, tegenover EUR 1 miljoen over de eerste zes maanden vorig jaar. De omzet bleef 4,6% achter, door minder aanvoer van voornamelijk kolen en agribulk bij European Bulk Services (E.B.S.) B.V. in Rotterdam (100%) en OBA Group B.V. in Amsterdam (49,9%). De bedrijfslasten werden met 2,0% gereduceerd. Zowel EBS als OBA leden het eerste halfjaar verlies. Dankzij een aanzienlijke stijging van het ladingaanbod en de in september 2002 doorgevoerde reorganisatie slaagde H.E.S. (UK) Ltd. in North Lincolnshire (100%) er daarentegen in het eerste halfjaar winstgevend af te sluiten; de eerste zes maanden van 2002 eindigden nog in de rode cijfers. Het aandeel van HES in het resultaat van de niet geconsolideerde deelnemingen gaf een positieve bijdrage van EUR 1,2 miljoen (EUR 1,5 miljoen). Het bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen kwam hiermee op EUR 1,0 miljoen (EUR 2,2 miljoen). Ten opzichte van ultimo 2002 werden de bankschulden met EUR 2,7 miljoen teruggebracht tot EUR 31,4 miljoen. De solvabiliteit nam verder toe. Ultimo juni 2003 bedroeg het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal 35,9 (eind juni 2002 33,8%, ultimo 2002 34,6%).

Het beleid blijft gericht op een structurele verbetering van de winstgevendheid en de balansverhoudingen. Vanwege de zwakke economie in het voor de HES-bedrijven relevante achterland wordt verwacht dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2003 zal achterblijven bij vorig jaar (2002: + EUR 1,8 miljoen). Na realisatie van de voorgenomen verkoop van Europoort terminal I, één van de drie EBS-terminals, aan Archer Daniels Midland Company kunnen de bankschulden binnen de groep fors verder worden gereduceerd. Partijen streven ernaar de voorgestane transactie nog dit jaar af te ronden.

Nadere toelichting

De geconsolideerde omzet nam met 4,6% af tot EUR 33,4 miljoen.


1. De omzet bij EBS daalde met 3,8%, door minder aanvoer van met name kolen en, in mindere mate, agribulk. De kosten namen met 1,3% toe. EBS heeft 1 augustus jongstleden aangekondigd besprekingen te voeren met buurbedrijf ADM over de verkoop van Europoort terminal I, waarbij 52 EBS medewerkers in dienst zullen treden bij ADM.
De beoogde transactie zal leiden tot een forse afname van de bankschulden en versterking van het weerstandsvermogen van dit bedrijf.


1. Door minder aanvoer van met name kolen/cokes en agribulk nam de omzet bij OBA met 14,5% af, terwijl de kosten met slechts 4,0% konden worden gereduceerd. In de eerste vier maanden had OBA te kampen met enkele incidenten, waaronder een aanvaring van een van de losbruggen door een car carrier, waardoor de kosten voor onderhoud en reparatie relatief hoog waren.

Pagina -2-
Persbericht HES Beheer
19 augustus 2003


1. Dankzij de in september 2002 doorgevoerde reorganisatie en een aanzienlijke stijging van de aanvoer, slaagde H.E.S. (UK) erin terug te keren naar winst. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2002 steeg de omzet met 38,8%, terwijl de kosten slechts fractioneel toenamen.

Het bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen bedroeg EUR 1,0 miljoen (EUR 2,2 miljoen). Het aandeel resultaat deelnemingen nam met EUR 0,3 miljoen af tot EUR 1,2 miljoen.


1. De omzet bij EMO/EKOM B.V., Rotterdam (31,0%) vertoonde een geringe stijging, bij een fractioneel hogere aanvoer. De kosten namen licht toe. De positieve bijdrage aan het HES-resultaat bleef onder het niveau van vorig jaar.


1. Het aandeel in de winst van OVET Holding B.V., Terneuzen (33,3%) was aanzienlijk lager dan vorig jaar, onder invloed van het negatieve resultaat van OBA, waarin OVET Holding een 49,9% belang houdt. De resultaten van werkmaatschappij OVET B.V., met terminals in Terneuzen en Vlissingen, bleven onverminderd goed.


1. Van de kleinere deelnemingen droegen Rotterdam Bulk Terminal B.V. (40%) en Maas Silo B.V. (15%), in tegenstelling tot de eerste helft vorig jaar, positief bij, terwijl Palte & Haentjens B.V. (10%) net boven break-even uitkwam.


Directie H.E.S. Beheer N.V.