Unit 4 Agresso

Unit 4 Agresso maakt het resultaat 1e halfjaar 2003 bekend

Forse stijging netto resultaat ondanks moeilijke marktomstandigheden

Sliedrecht, 19 augustus 2003

Aandachtspunten 1e halfjaar

Netto resultaat (na amortisatie goodwill) stijgt met 72% naar 5,4 miljoen (H1 2002: 3,1 miljoen);

Omzet van 104,0 miljoen (H1 2002: 105,5 miljoen);

Brutomarge stijgt van 64,3% in eerste helft 2002 naar 66,3% in eerste helft 2003;

Verbetering operationele marge (EBITDA) naar 11,0% ( H1 2002: 7,6%);

Winst per aandeel voor amortisatie goodwill: 0,28 (H1 2002: 0,17); winst per aandeel na amortisatie goodwill bedraagt: 0,21 (H1 2002: 0,13);

Uitbreiding marktpositie Frankrijk door acquisitie Fininfor;

Sabre kondigt officieel start Central Command (Agresso Business World) aan;

Belangrijke Agresso orders in Zweden (Stockholm, SAAB), Nederland (waterschapsbedrijven) en UK (lokale overheden).

Algemeen

De omzet van Unit 4 Agresso daalde fractioneel naar 104,0 miljoen (H1 2002: 105,5 miljoen) voornamelijk als gevolg van dalende licentieverkopen. De aanhoudende onzekerheid over het algemeen economische herstel heeft als gevolg dat veel bedrijven een aarzelende houding hebben met betrekking tot het doen van nieuwe investeringen in hard- en software. Toch wist Unit 4 Agresso belangrijke grote orders binnen te halen en haar marktpositie te versterken. Ook in Nederland zijn hierbij belangrijke Agresso Business World orders gescoord.

Ondanks de lagere omzet wist Unit 4 Agresso de absolute brutomarge te verbeteren. Door effectieve inzet van eigen consultants en minder externe inhuur, steeg de brutomarge van 64,3% in de eerste helft van 2002 naar 66,3% in de eerste helft van 2003.

De focus in het eerste halfjaar was vooral gericht op voortgaande kostenbeheersing en het verbeteren van de infrastructuur bij bestaande klanten door aanvullende dienstverlening. Deze strategie leidde tot een groei in dienstverlening van 4% (nu 30,4 % van het totaal) en een afname van de bedrijfskosten van 4%. De operationele marge steeg hiermee aanzienlijk. De EBITDA marge steeg van 8,1 miljoen in het eerste halfjaar 2002 naar 11,5 miljoen in de eerste helft van 2003; een stijging van meer dan 42%.

Het resultaat na amortisatie goodwill steeg met 72% naar 5,4 miljoen (H1 2002: 3,1 miljoen).

Balans

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen: totaal vermogen) bedroeg per eind juni 2003: 49,4% (H1 2002: 42,5%). Zonder de immateriële vaste activa zou de solvabiliteit uitkomen op 32,3%.
De liquide middelen namen ten opzichte van 2002 iets af als gevolg van aflossingen op langlopende leningen en betalingen van earn-outs. Alle acquisities van voor 2003 zijn geheel betaald. De vorderingen namen af als gevolg van effectief debiteurenbeheer (DSO per 30 juni 2003: 58 dagen).Business Software

De omzet uit nieuwe licenties bedroeg 18,1 miljoen, een daling ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2002 ( 22,2 miljoen). Dit is voornamelijk een gevolg van de lage investeringsbereidheid wereldwijd. De totale omzet werd desondanks gecompenseerd door een belangrijke stijging van de omzet uit onderhoudscontracten. Deze omzet is vanwege het terugkerende karakter essentieel en bedraagt nu bijna 33% van de totale omzet (H1 2002: 28,6%). Ook de omzet uit services steeg met ongeveer 4%, ondanks het feit dat er met minder externe consultants is gewerkt. De verbeterde bezettingsgraad leidde ertoe dat de bruto marge steeg naar een niveau van 90,9% (H1 2002: 87,3%).

De totale bedrijfskosten daalden met 5%, wat in combinatie met een verbetering van de brutomarge resulteerde in een meer dan verdubbeling van het operationele resultaat. De EBITA marge steeg van 3,1 miljoen in 2002 naar 6,7 miljoen in 2003, een stijging van 114%.

In het eerste halfjaar werd een aantal belangrijke stappen genomen in de verdere uitbouw van de activiteiten. In Spanje werd een strategische alliantie gevormd met het bedrijf Escador Riverland. Deze onderneming zal in eerste instantie optreden als distributeur van de Agresso producten in de Iberische markt. Onder de voorwaarden van de overeenkomst heeft Unit 4 Agresso de mogelijkheid het bedrijf te acquireren onder vastgestelde condities. Begin juli werd het voornemen bekendgemaakt het Franse bedrijf Fininfor over te nemen. Deze acquisitie is inmiddels afgerond en zal vanaf 1 juli worden meegeconsolideerd. Hierdoor versterkt Unit 4 Agresso zijn positie op de Franse markt en wordt in dit land tevens een positie verworven in de in andere landen al zo succesvol bewerkte publieke sector.

In de Verenigde Staten kondigde Sabre Travel Network de officiële start aan van de verkoop van Central Command, een toepassing die op basis van de Agresso programmatuur aan klanten van Sabre een uniek inzicht verschaft in de bedrijfsprocessen van reisbureaus en aanverwante organisaties.
In alle landen waar Unit 4 Agresso vertegenwoordigd is, werden belangrijke orders gescoord. In Zweden kozen de gemeente Stockholm en de firma Saab voor onze producten. In Nederland werden grote orders gescoord bij onder andere enkele nutsbedrijven. In het Verenigd Koninkrijk kozen verschillende lokale overheden weer voor de beproefde oplossingen van Unit 4 Agresso. In de VS werd voorts een belangrijk succes geboekt met de penetratie van de markt voor universiteiten. Northern Western en Augsburg University kozen beide voor Agresso Business World en werden daarmee de eerste `high education' klanten in de VS. In Canada zijn reeds 15 universiteiten en colleges gebruiker van onze producten.

Internet & Security

De omzet voor de divisie Internet & Security bedroeg 39,5 miljoen (H1 2002: 40,1 miljoen).

De omzet uit nieuwe licenties daalde licht met 2% naar een niveau van 33,2 miljoen ten opzichte van een historisch hoog eerste halfjaar vorig jaar (H1 2002: 34,1 miljoen). De daling van de omzet heeft vooral te maken met prijsdeflatie door de dollarkoers. Bij een vergelijkbare dollarkoers zou de totale omzet groeien met meer dan 6%.

De divisie zette haar `knowledge' strategie succesvol verder wat vertaald werd in een 3% groei in omzet uit dienstverlening. Dit was vooral te danken aan het continue succes in managed services, die een groei van 41% realiseerde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en de zeer intense concurrentie kon de druk op de bruto marges beperkt blijven tot op het niveau van 26,1%, wat stabiel is ten opzichte van de laatste kwartalen.De divisie continueerde in de eerste helft van 2003 haar trackrecord als meest winstgevend security wederverkoper in het Europese spelersveld. De vorig jaar ingezette herstructureringen resulteerden in het eerste halfjaar van 2003 tot een autonome daling van 6,5% van de bedrijfskosten. De EBITDA per medewerker ligt aldus nog steeds hoog en bedroeg over de eerste helft van 2003: 13.000.

Vooruitzichten

Ondanks de leidende positie van Unit 4 Agresso, blijft het voorspellen van de resultaten voor heel 2003 moeilijk. Hoewel een belangrijk gedeelte van de omzet van Unit 4 Agresso voorspelbaar is, zoals opbrengsten uit onderhoudscontracten en de bestaande klantenkring, blijft er een afhankelijkheid bestaan van de aanwas van nieuwe klanten. Er kan een significant verschil in winstgevendheid ontstaan indien de marktgroei aantrekt in de tweede helft van 2003 of pas begin 2004. De winstgevendheid is daardoor afhankelijk van de investeringsbereidheid van bedrijven in alle sectoren waarin Unit 4 Agresso actief is.

Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële stand van zaken en de resultaten van de activiteiten van Unit 4 Agresso en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen, met name in de `vooruitzichten'. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico's en onzekerheden met zich meebrengen, omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Diverse factoren kunnen er voor zorgen dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de toekomstverwachting. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in wetgeving, in de financiële markten, in de pensioenkosten, in beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente, in toekomstige overnames of afstotingen en de snelheid van technologische ontwikkelingen. Unit 4 Agresso kan dan ook niet garanderen dat de verwachtingen uit zullen komen. Verder wijst Unit 4 Agresso elke verplichting af om gedane uitspraken in dit document te actualiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Unit 4 Agresso N.V.
Chris Ouwinga CEO of Edwin van Leeuwen CFO
Tel.: +31 (0)184 444444
Fax: +31 (0)184 444463
E-mail: Edwin.van.Leeuwen@Unit 4Agresso.com

Unit 4 Agresso is een internationale ontwikkelaar en distributeur van secure e-business solutions. Unit 4 Agresso NV, met hoofdkantoor in Nederland is genoteerd aan de Nederlandse aandelenbeurs. De organisatie biedt haar diensten aan via werkmaatschappijen en distributeurs in Nederland, Noorwegen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, Denemarken, Italië, Ierland, Spanje, België, IJsland, Canada en de Verenigde Staten.


UNIT 4 AGRESSO N.V.

HALFJAARCIJFERS PER 30 JUNI 2003
(Bedragen in EUR. 1.000)
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Op onderstaande cijfers is geen
accountantscontrole toegepast

1 januari 2003 - 30 juni 2003 1 januari 2002 - 30 juni 2002 In EUR. In % van de In EUR. In % van de Netto-omzet Netto-omzet Licenties 51.357 49,4% 56.308 53,4% Onderhoud 20.999 20,2% 18.706 17,7% Services & overige 31.605 30,4% 30.436 28,9% Netto-omzet 103.961 100,0% 105.450 100,0% Bruto-omzet resultaat 68.949 66,3% 67.865 64,3% Bedrijfskosten (excl. afschrijvingen) 57.467 55,3% 59.798 56,7% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 11.482 11,0% 8.067 7,6% Afschrijvingen en amortisatie goodwill 4.221 4,0% 3.295 3,1% Bedrijfsresultaat na afschrijvingen (EBIT) 7.261 7,0% 4.772 4,5% Saldo financiele baten en lasten 857 0,8% 355- -0,3% Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen 8.118 7,8% 4.417 4,2% Belastingen 2.755 2,6% 1.290 1,2% Netto resultaat na amortisatie 5.363 5,2% 3.127 3,0% Afschrijving goodwill 1.596 1,5% 1.151 1,1% Netto resultaat voor amortisatie 6.959 6,7% 4.278 4,1% Winst per aandeel
WpA (na amortisatie goodwill) 0,21 0,13 WpA (voor amortisatie goodwill) 0,28 0,17


UNIT 4 AGRESSO N.V.

HALFJAARCIJFERS PER 30 JUNI 2003
(Bedragen in EUR. 1.000)
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Op onderstaande cijfers is geen
accountantscontrole toegepast

1 januari 2003 - 30 juni 2003 1 januari 2002 - 30 juni 2002 In EUR. In % van de In EUR. In % van de Netto-omzet Netto-omzet Internet & Security
Licenties 33.237 84,2% 34.064 84,9% Services & overige 6.242 15,8% 6.048 15,1% Netto-omzet 39.479 100,0% 40.112 100,0% Bruto-omzet resultaat 10.317 26,1% 10.828 27,0% Bedrijfskosten (excl. afschrijvingen) 7.867 19,9% 7.671 19,1% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 2.450 6,2% 3.157 7,9% Afschrijvingen 317 0,8% 374 1,0% Bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) 2.133 5,4% 2.783 6,9% Business Software
Licenties 18.120 28,1% 22.244 34,1% Onderhoud 20.999 32,6% 18.706 28,6% Services & overige 25.363 39,3% 24.388 37,3% Netto-omzet 64.482 100,0% 65.338 100,0% Bruto-omzet resultaat 58.632 90,9% 57.037 87,3% Bedrijfskosten (excl. afschrijvingen) 49.600 76,9% 52.127 79,8% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 9.032 14,0% 4.910 7,5% Afschrijvingen 2.308 3,6% 1.770 2,7% Bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) 6.724 10,4% 3.140 4,8%


UNIT 4 AGRESSO N.V.

HALFJAARCIJFERS PER 30 JUNI 2003
(Bedragen in EUR. 1.000)
GECONSOLIDEERDE BALANS Op onderstaande cijfers is geen
accountantscontrole toegepast
30 juni 2003 30 juni 2002 In EUR. In % van In EUR. In % van balanstotaal balanstotaal ACTIVA
Immateriële vaste activa 33.550 25,3% 18.976 15,0% Materiële vaste activa 6.633 5,0% 8.928 7,1% Financiële vaste activa 6.710 5,1% 1.533 1,2% Vlottende activa
Voorraden 5.826 4,4% 7.325 5,8% Vorderingen 62.527 47,1% 71.012 56,2% Liquide middelen 17.429 13,1% 18.609 14,7% Totaal activa 132.675 100,0% 126.383 100,0% PASSIVA
Groepsvermogen 65.528 49,4% 53.660 42,5% Langlopende schulden 7.296 5,5% 2.269 1,8% Latente verplichtingen
Uit hoofde van niet gerealiseerde
onderhoudscontracten 18.233 13,7% 16.827 13,3% Kortlopende schulden 41.618 31,4% 53.627 42,4% Totaal passiva 132.675 100,0% 126.383 100,0%
---- --