Gemeente Nieuwegein

Corio en gemeente zetten belangrijke stap voor herontwikkeling Binnenstad

Het college van Nieuwegein is op 11 augustus jongstleden akkoord gegaan met de aanbiedingsbrief van Corio Nederland Retail (Corio). Dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad en hogere organen van Corio en van de ontwikkelingscombinatie AM Vastgoed/ING Real Estate Development. De aanbiedingsbrief gaat over het aandeel van deze partijen in de herontwikkeling van de Binnenstad van Nieuwegein. Deze partijen en de gemeente Nieuwegein zijn van plan een fors bedrag te investeren in de Binnenstad. De eerste bouwactiviteiten zijn gepland in 2005. De aanbiedingsbrief bestaat uit een planconcept en een financieel bod. De partijen en de gemeente werken de aanbiedingsbrief nader uit. Vervolgens wordt de aanbiedingsbrief juridisch vertaald naar een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst komt naar verwachting voor het eind van het jaar in de gemeenteraad. De gemeente neemt de plannen op in het zogenaamde Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB), dat voor het gehele centrumgebied wordt gemaakt. Dit OOB verschijnt eind van het jaar.

De ontwikkelingscombinatie AM Vastgoed/IG Real Estate Development is verantwoordelijk voor de planontwikkeling, verhuur en realisatie. Corio is eindbelegger van de uitbreiding en huidig eigenaar van winkelcentrum Cityplaza.

Met de overeenstemming tussen de partijen onderstrepen Corio, de ontwikkelingscombinatie en de gemeente dat zij veel vertrouwen hebben in de toekomst en de potentie van de Binnenstad. Het College is vooral verheugd dat onder de huidige minder voorspoedige economische omstandigheden de investeringsbereidheid van belangrijke private partijen in dit gebied overeind blijft. De partijen zien dit ook als een belangrijk signaal naar andere investeerders.

Nieuwegein wil een kloppend en multifunctioneel Stadshart ontwikkelen. In het OOB, dat het Projectbureau Binnenstad momenteel schrijft, wordt de gewenste kernkwaliteit opgesteld. De investeringen van de beleggingsinstelling Corio en haar ontwikkelingspartners AM en ING zorgen er tezamen met de inspanningen en investeringen van de gemeente voor dat de kernkwaliteit in het centrum en in het oosten van de Binnenstad wordt gerealiseerd. In de oostelijke helft ontstaan een winkelloop, een warenhuisplein, een gemeentehuisplein met publieke voorzieningen en hoogwaardige bebouwing. Het winkelcentrum wordt uitgebreid met:


* ongeveer 55 kleine units (300 m² en kleiner) voor winkels, horeca en baliefuncties;

* ongeveer 5 winkels van iets grotere omvang (circa 800 m²) verdeeld over meerdere verdiepingen);

* ongeveer 8 'trekkers' (grote winkels van gemiddeld 1.500 m² verdeeld over meerdere verdiepingen);

* een warenhuis (circa 8.000 m² over 3 verdiepingen);
* boven de winkels komen 300 à 350 woningen.

Achtergrond
Op 27 februari 2002 is tussen de gemeente Nieuwegein en Corio een inspanningsovereenkomst gesloten. Op basis hiervan heeft Corio tezamen met de ontwikkelingscombinatie AM/ING een Planconcept ontwikkeld dat met een financieel bod op 12 september 2002 in een brief aan het college is aangeboden. De aanbieding is destijds door het College gezien als een vertrekpunt voor verdere gesprekken, maar niet in die vorm aanvaard. Daarvoor waren meer argumenten, maar de belangrijkste waren het in de ogen van het College te geringe aantal woningen en de te lage grondprijs. Mede op basis van een onafhankelijk extern advies zijn nieuwe onderhandelingen op gang gekomen. Dat heeft nu tot resultaat geleid. Voor dit resultaat geldt nog het voorbehoud van instemming van de Gemeenteraad en van de hogere organen van Corio en de ontwikkelingscombinatie.

Voor verdere informatie zie binnenstad.nieuwegein.nl

Invoerdatum 19-8-2003