Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 20 augustus 2003

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Nederwaard 24, woning veranderen.
Paradijsselpark 223, garagedeur/gevel veranderen. Spoorlaan 2, schaftlokaal veranderen.
Bachstraat 33, dakkapel aanbrengen.

TER INZAGE

Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.

Rectificatie:
Othello 16 en 18, bouwplan ingetrokken.


1. Scarlattistraat 17, dakopbouw bouwen.

2. Scarlattistraat 16, dakopbouw bouwen.

3. Scarlattistraat 5, dakopbouw bouwen.

Aan de bij 1 tot en met 3 genoemde bouwaanvragen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 21 augustus 2003, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

Verzenddatum 7 augustus 2003:
P.C. Boutenssingel 5, clubhuis/kleedkamer tijdelijk plaatsen. Brahmsstraat 166, woning uitbreiden op verdieping en dakkapel voorzijde aanbrengen.

Verzenddatum 8 augustus 2003:
Aleoeten 27, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Verzenddatum 14 augustus 2003:
Aert van Nesstraat 1 en 1a, bedrijfsgebouw bouwen (1e fase). Trompet 18a, woning veranderen.
Jekerdal 6, dakkapellen aanbrengen.
Hebriden 13, dakkapel voorzijde aanbrengen.
Fuutlaan 115, dakkapel voorzijde aanbrengen.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 13 augustus 2003:
In achtertuin van Dorpsstraat 215.

1 zuilvormige eik.

Door de gemeente aangevraagd en verleend:
Naast de woning Dorpsstraat 215.

1 prunus en 2 stuks betula.
Bomen geven overlast aan het rieten dak van de woning.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN SCHOLLEVAAR

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt op grond van artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel bij besluit van 23 juni 2003, nr. 2003/66 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor een deel van het bstemmingsplan Schollevaar, deelplan 2 Schollevaar. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het gebied van de Bazuin. Het bedoelde gebied is aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.

Het voorbereidingsbesluit van de raad treedt in werking op 1 september 2003. Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening ligt voor iedereen ter inzage. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de President van de Rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19 Lid 1 WRO WIJZIGINGSPLAN BERMENSTEIJN

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel bij besluit van 23/24 juni 2003, nr. 2003/66 heeft besloten om voor het wijzigen van het gebruik van een deel van het woongebouw Bermensteijn aan de Bazuin 2 een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 (zelfstandige projectprocedure) op te starten.

Het wijzigingsplan (ingediend door Stichting Woningpartners) heeft betrekking op een inpandige gebruikswijziging van de west- en noordwestvleugel van het woongebouw Bermensteijn. Een aantal wooneenheden in deze vleugel wordt gewijzigd in thuiszorg, aangevuld met verzorgings- en verpleeghuiszorg met een 24-uurs-zorggarantie. Deze functiewijziging past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Schollevaar, uitwerkingsplan deelplan 2 Schollevaar. Aan het plan kan dan ook alleen medewerking worden verleend met een vrijstelling van het bestemmingsplan, op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gelet op het bepaalde in artikel 19a lid 4 ligt het plan, voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, met ingang van donderdag 21 augustus 2003 gedurende een termijn van vier weken ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zijn zienswijzen omtrent het plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

De bouwaanvragen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Schollevaar, deelplan 2 Schollevaar en het wijzigingsplan woongebouw Bermensteijn bestemmingsplan Schollevaar, uitwerkingsplan deelplan 2 Schollevaar liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, of indien vermeld aan de gemeenteraad, van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.