Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Vergadering van Gedeputeerde Staten,
dinsdag 12 oktober 2004

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 5 oktober 2004 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. Gerrit Bennerpriis foar Bylzjende Keunst
Provinsjale Steaten hawwe op 1-12-2003 in moasje oannaam om in provinsjale priis yn te stellen foar de byldzjende keunst, om dermei it Fryske keunstklimaat te stimulearjen. De priis wurdt neamd nei Gerrit Brenner. Hjoed hat it kolleezje ynstimd mei it reglemint foar de priis. Sjoch taheakke stik


2. Uitvoeringskrediet brug Stroobos
De brug Stroobos moet vanwege de zeer slechte technische staat worden vervangen. Deze brug over het Prinses Margroetkanaal maakt deel uit van de vaarweg Lemmer-Delfzijl, een vaarweg die wordt verbreed om het geschikt te maken voor grotere vrachtschepen. De nieuwe brug bij Stroobos wordt vanaf de brug bij Skulenboargh bediend.

Voor de vervanging is een subsidie beschikbaar van het rijk die de bouwkosten dekt. De provincie Fryslân draagt bij in natura door de inzet van personeel bij de voorbereiding en het toezicht tijdens de bouw. Voor de vervanging heeft het college ingestemd met het voorleggen aan Provinciale Staten van een uitvoeringskrediet ter grootte van E 7.294.000,-. Dat onder de voorwaarde van een positief realisatiebesluit door de de minister van Verkeer en Waterstaat.


3. Kolleezje stimt yn mei notysje streektalen
It kolleezje fan Deputearre Steaten hat hjoed ynstimd mei de definitive ferzje fan de notysje oer de streektalen. Yn dizze notysje wurdt it streektalebelied fan de provinsje delset en nimt de provinsje in folgjende en stimulearjende rol oan foar it Biltsk en it Stellingwerfsk. In stimulearjende rol nimt de provinsje oan foar de oare lytse streektalen yn Fryslân, bygelyks it stedsfrysk, Hylpersk en de talen dy't praat wurde op 'e Waadeilannen.

Op 15 juny 2004 hawwe Deputearre Steaten al ynstimd mei de ûntwerp-ferzje fan dizze notysje streektalen. Yn 'e perioade 1 july - 1 septimber 2004 is it ûntwerp foar ynspraak oan de Fryske gemeenten en (streek)taalorganisaasjes foarlein. Seis ynhâldlike reaksjes binne der yntsjinne. De definitive ferzje is neffens struktuer wizige en binne der guon ferbetterings ynfierd. Der is gjin sprake fan beliedsmjittige feroarings.


4. Halfjaarrapportage Nuon-aangelegenheden.
De waarde van het aandelenbezit in Nuon staat per 1 oktober 2004 tussen de E485,9 miljoen en E 550,7 miljoen. Dit staat in het halfjaarbericht waarin GS rapporteren over Nuon-aangelegenheden aan Provinciale Staten. Onder andere wordt ingegaan op de halfjaarcijfers 2004, de koers per 1 oktober en de oriëntatiemogelijkheden voor verkoop/uitkoop van de aandelen. Stuk beschikbaar


---- --