ANBO

Burger meldt last van bureaucratie

10-03-2005

Ooit geprobeerd om als 63 jarige, pas geworden weduwe een Vangnetregeling voor huursubsidie in te dienen bij de gemeente? Veel sterkte. Met dit citaat opent het rapport Last van de overheid dat Stichting Rekenschap maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geeft inzicht in de last die burgers van overheidsbureaucratie hebben.

De belangrijkste resultaten uit dit rapport zijn dat veel meldingen betrekking hebben op onduidelijke formulieren, het gevoel dat de overheid dubbel werk verricht, lange wachttijden en het meermalen aanleveren van dezelfde gegevens. Het rapport is doorgestuurd naar de verantwoordelijke overheidsinstanties zodat die gerichter kunnen werken aan voorstellen om de bureaucratie terug te dringen.

Stichting Rekenschap analyseerde voor het rapport de meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt www.lastvandeoverheid.nl . Het meldpunt is in juni 2004 geopend op initiatief van minister van Bestuurlijke Vernieuwing, Thom de Graaf, om informatie uit de samenleving te krijgen: tegen welke bureaucratische rompslomp lopen mensen aan? De Graaf werkt met het programma Andere Overheid onder andere aan het verminderen van de bureaucratische lasten die de overheid de burger oplegt. In 2007 moeten deze lasten met een kwart zijn teruggebracht.

Elk half jaar verschijnt een rapport van de binnengekomen meldingen bij het meldpunt. De laatste versie kunt u lezen via onze website www.lastvandeoverheid.nl .

Hebt u last van overheidsbureaucratie? Of heeft u een suggestie om de bureaucratie te verminderen? Meld het bij het meldpunt: http://www.lastvandeoverheid.nl/LVDO/Web/Meldpunt/Meld+uw+idee.htm