Beurs gezond in Bedrijf


Lezingenprogramma

Lezingenprogramma

Het volledige lezingenprogramma vindt plaats in 2 theaterzalen op de beurs. Meer dan 30 sprekers zullen hun visie geven op actuele thema's rondom een modern gezondheidsbeleid voor uw organisatie of onderneming. Alle lezingen zijn vrij toegankelijk.

Exposanten Theater

Thema Actualiteit & Praktijk rondom de vier clusters: Verzekeringen, Gezondheidsbeleid, Preventie en Software. Elke dag worden twee clusters aangeboden. Het definitieve programma volgt binnenkort op deze site.

Maetis Theater

Programma woensdag 25 mei 2005

10.15 Introductie door presentator en discussieleider Rob Vinke

Hoogleraar personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode,

Hoofdredacteur van de GIDS voor personeelsmanagement

10.25 Verzuim- en zorgregie

Nieuwe wetgeving vereist nauwere afstemming tussen zorg en sociale zekerheid. De koppeling tussen verzuim en zorg wordt steeds sterker. De werkgever krijgtsteeds meer eigen verantwoordelijkheid voor preventie en verzuim van zijn medewerkers. Bovendien wacht ons een nieuw verzekeringsstelsel, zowel voor WAO als voor zorg, dat nieuwe kansen en mogelijkheden biedt.

Flip Buurmeijer

Voorzitter Raad van Advies C.W.I. (Centrale organisatie werk en inkomen),

vanaf 1 januari 2005

11.00 Discussie

11.30 Wat verandert er per 1-1-2006 voor werkgever en werknemer door de WIA?

Met de nieuwe WAO gaat veel veranderen. Aan de ene kant wordt het WAO systeem er duidelijker op maar aan de andere kant ook strenger, duurder en risicovoller voor de werkgever. Hoe gaat de claimbeoordeling er uit zien? Wat merkt de werkgevervan de strengere herkeuring. En hoe zit het met de plannen voor de privateverzekering?

mr. Hans Ouwehand

Directeur divisie Arbeidsgeschiktheid, UWV

12.00 Discussie: Stevenen we af op een systeem van eigen risico, verantwoordelijkheid en individualiteit?

12.15 Einde

12.45 Fitte mensen, betere prestaties?

Waarom besteedt een topclub wel alle aandacht aan de fitheid van zijn spelers en doet een gemiddeld bedrijf dat niet? Terwijl uw medewerkers ook topsportbedrijven. Bovendien weet iedereen dat weinig bewegen en slecht eten stille bedrijfsrisicos zijn. Het roer moet om. Maar hoe gaat u medewerkers preventief motiveren tot gezond gedrag? En hoe ver kunt u daarin gaan? Olympisch roeikampioenen Ronald Florijn en Henk Jan Zwolle geven u handvaten om de belastbaarheid van medewerkers en afdelingen te verhogen. Zij doen dit aan de hand van het totaalconcept Human Energy Management.

Ronald Florijn
& Henk Jan Zwolle

Arbeids - en organisatiedeskundige
Inspanningsfysioloog

(Olympisch roeikampioenen Atlanta)

13.15 Discussie: Hoe belangrijk is de fitheid van medewerkers en wat kan de werkgever hier aan bijdragen?

13.30 Einde

14.00 De effecten van de liberalisering van de Arbo-dienstverlening

Per 1 juli 2005 treedt het Wetsvoorstel Arbo-dienstverlening in werking. Ondernemingen krijgen meer vrijheid in hun gezondheidsbeleid. Wel blijft er een standaard waar zij aan moeten voldoen. Het zal spannend worden hoe werkgevers hiermee omgaan. Zelf doen en/of uitbesteden? Hoe bewust zal hier mee worden omgegaan? En wat gaat dat betekenen voor de bestaande en nieuwe aanbieders in de markt?

Drs. Ella Vogelaar

Bestuursvoorzitter Borea

14.30 Discussie

15.00 Met een goede diagnose en een gerichte aanpak gaat niemand meer de WAO in

Bij reïntegratie zal meer en meer gebruik gemaakt gaan worden van een geprotocolleerde aanpak. Dat lijkt logisch en effectief. Welke werkwijze werkt wel en welke niet. Het DSA Laboretum biedt deze gegevens aan. Hoe maakt u er optimaal gebruik van?

Bert van Kuilenburg & Titus Schaafsma

Projectleider DSA Laboretum Bedrijfsarts/ Projectleider

Stecr
Verzuimreferentiegegevens Laboretum, Stecr

15.30 Discussie: Wat kan de afdeling P&O met deze kennis?

16.00 Vroegtijdig signaleren voorkomt uitval: naar 100% inzetbaarheid

Arbeidsuitval begint vaak ruim voor de daadwerkelijke ziekmelding. Aandacht voor productiviteitsverlies is belangrijker dan aandacht voor ziekteverzuim. Bedrijven die dit goed doen, zorgen dat ze langdurige uitval voorkomen en gezond gedrag stimuleren. Enkele voorbeelden van gezondheidsmanagement in de praktijk.

Mikkel Hofstee

Directeur, LifeGuard

16.30 Discussie

16.45 Einde

Programma donderdag 26 mei 2005

10.15 Introductie van Rob Vinke

10.25 De arbo-markt levert alle diensten en middelen om gezondheidsbeleid krachtig vorm te geven

Het moet gezegd: De wetgever heeft met Poortwachter, Loondoorbetaling 2^e ziektejaar en de WIA een omslag in het denken over ziekteverzuim weten te bewerkstelligen. Voor velen is dat een lastig proces geweest. Arbodiensten hebben daar een centrale rol in gespeeld. Hun kennis, ervaring en relaties kunnen zij nu inzetten om bedrijven in alle opzichten te helpen bij hun zoektocht naar een passend gezondheidsbeleid.

John van Hoof,

Algemeen Directeur, Maetis Arbo

10.55 Discussie

11.10 Loopbaanbegeleiding, carrièreontwikkeling en ouderenbeleid: onontkoombaar?

U heeft er niet om gevraagd, maar vergrijzing en ontgroening komen op u af. De gemiddelde leeftijd van uw organisatie neemt toe. Daarnaast kunnen zelfs uw beste medewerkers en talenten op een gegeven moment vastlopen. Op zon moment neemt de toegevoegde waarde van de medewerker af en de kans op uitval wordt groter. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Wie is zich dat uiteindelijk beter bewust dan de medewerker zelf. Zelfsturing is in toenemende mate belangrijk. Hoe creëert u dat bij uw medewerkers?

Jack van Hove

HR Manager, Siemens Nederland N.V.

11.40 Discussie: Eist deze tijd meer sturing aan de inzetbaarheid van medewerkers?

12.00 Einde

Visie

12.45 Integraal gezondheidsmanagement draagt bij aan de financiële gezondheid

Integraal gezondheidsmanagement is een strategische aanpak om de bedrijfskosten te verlagen en tegelijk de productie en de veerkracht van het bedrijf en haar medewerkers te vergroten. Organisaties die zich onderscheiden op het gebied van IGM presteren goed, zowel op financieel-economisch gebied als op de arbeidsmarkt.Door uit te gaan van de positieve waarde van gezondheid creëert men vertrouwen en energie in de organisatie en schept men goede condities voor de continuïteit.

Pim Piek

Manager van Team verzuim- en reïntegratiemanagement, TNO Kwaliteit van Leven

Francel Waisvisz

Projectmedewerker, NIGZ Werk en Gezondheid

13.15 Discussie (13.30)

14.00 Conflictmanagement als voorwaarde voor een gezond bedrijfsklimaat

Wat kunt u zelf allemaal doen om conflicten beheersbaar te houden? Hoe kunt u zelf in eenmaal uitgebroken conflicten bemiddelen? En wanneer haalt u er een externe mediator bij? Wat zijn de voordelen van exitmediation (beëindiging dienstverband)?

Wim Koning, Ido van der Waal, Paul van Waning,

NMI Groep Arbeidsmediation

14.30 Discussie (14.45)

15.00 Bij een gezond bedrijf hoort een afgewogen verzekeringspakket

Wie goed rekent weet ook hoe groot de risicos zijn. Of u die zelf wilt nemen is een tweede.Verzekeraars kunnen risicos van u overnemen. Maar verzekeraars kunnen meer. Juist omdat zij de risico's kennen, weten ze hoe ze beperkt kunnen worden. Bijvoorbeeld door een een goed gezondheidsbeleid.U als werkgever heeft hiervoor nieuwe mogelijkheden met de 2 jaar Loondoorbetaling, een nieuwe WAO én ziektekostenverzekeringen nieuwe stijl.

Hans Lankhaar

Commercieel Directeur MKB Achmea Sociale Zekerheid

15.30 Discussie: De werkgever heeft professionele hulp van een externe partij nodig!

15.45 Einde

Copyright 2005 © RPMS